L.p.

NAZWA AKTU PRAWNEGO

TREŚĆ PRZEPISU/W SPRAWIE

OPUBLIKOWANO W DZ.U. WOJ. MAZOW. (POZ.)

1.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr I/1/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Słubice

nie podlega publikacji

2.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr I/2/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słubice

nie podlega publikacji

3.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr I/3/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słubice

nie podlega publikacji

4.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr I/4/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słubice

nie podlega publikacji

5.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr II.5.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.

powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wybór przewodniczą

nie podlega publikacji

6.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr II.6.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.

powołania składów osobowych komisji stałych i wybór przewodniczących

nie podlega publikacji

7.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr II.7.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2014  ,  załącznik nr 1  ,  załącznik nr 2,    załącznik nr 3

nie podlega publikacji

8.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr II.8.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.

zmiany Statutu Gminy Słubice 

opublikowano 21.01.2015 poz. 539

9.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr II.9.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słubice

nie podlega publikacji

10.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr II.10.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.

ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Słubice

nie podlega publikacji

11.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr III.11.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2015-2024  ,  objaśnienia  ,  załącznik nr 1  ,  załącznik nr 2

nie podlega publikacji

12.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr III.12.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

uchwalenia Budżetu Gminy Słubice na rok 2015  ,  uzasadnienie  ,  załącznik nr 1 - dochody  ,  załącznik nr 2 - wydatki  ,  załącznik nr 3  ,  załącznik nr 4  ,  załącznik nr 5  ,  załącznik nr 6  ,  załącznik nr 7

opublikowano 16.01.2015 poz. 335

13.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr III.13.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2014-2024  ,  objaśnienie  ,  załącznik nr 1

nie podlega publikacji

14.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr III.14.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2014  ,  załącznik nr 1  ,  załącznik nr 2  ,  załącznik nr 3  ,  załącznik nr 4

nie podlega publikacji

15.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr III.15.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Słubice na rok 2015  ,  załącznik nr 1  ,  załącznik nr 2  ,  załącznik nr 3

nie podlega publikacji

16.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr III.16.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na rok 2015

nie podlega publikacji

17.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr III.17.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
 ,  załącznik nr 1  ,  załącznik nr 2

nie podlega publikacji

18.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr III.18.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grabowiec,    uzasadnienie  ,  mapa

nie podlega publikacji

19.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr III.19.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
w miejscowości Słubice
 ,  uzasadnienie  ,  mapa

nie podlega publikacji

20.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr IV.20.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2014-2024  ,  objaśnienie  ,  załącznik nr 1

nie podlega publikacji

21.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr IV.21.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmiany uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2014  ,  załącznik nr 1  ,  załącznik nr 2  ,  załącznik nr 3  ,  załącznik nr 4

nie podlega publikacji

22.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr V.22.2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2015  ,  załącznik nr 1  ,  załącznik nr 2

nie podlega publikacji

23.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr V.23.2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Słubice

nie podlega publikacji

24.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr V.24.2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słubice

nie podlega publikacji

25.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr V.25.2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Słubice

nie podlega publikacji

26.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr V.26.2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słubice

nie podlega publikacji

27.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr V.27.2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Słubicach oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słubice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

opublikowano 18.03.2015 poz. 2359

28.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr V.28.2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum 

opublikowano 18.03.2015 poz. 2360

29.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr V.29.2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021"  ,  załącznik nr 1

nie podlega publikacji

30.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VI.30.2015 z dnia 24 marca 2015 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024  ,  objaśnienia do WPF  ,  Wieloletnia Prognoza Finansowa

nie podlega publikacji

31.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VI.31.2015 z dnia 24 marca 2015 r.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2015  ,  załącznik nr 1,     załącznik nr 2,    załącznik nr 3   , załącznik nr 4

nie podlega publikacji

32.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VI.32.2015 z dnia 24 marca 2015 r.

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Słubice na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki

nie podlega publikacji

33.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VI.33.2015 z dnia 24 marca 2015 r.

wydania kwartalnika gminnego

nie podlega publikacji

34.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VI.34.2015 z dnia 24 marca 2015 r.

przystąpienia Gminy Słubice do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM"  ,  załącznik

nie podlega publikacji

35.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VI.35.2015 z dnia 24 marca 2015 r.

przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok  

nie podlega publikacji

36.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VI.36.2015 z dnia 24 marca 2015 r.

przyjęcia regulaminu z obiektu pn. "Galeria pod chmurką"

opublikowano 30.04.2015 poz. 4176

37.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VI.37.2015 z dnia 24 marca 2015 r.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie  ,  załącznik 

opublikowano 30.04.2015 poz. 4177

38.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VI.38.2015 z dnia 24 marca 2015 r.

przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015, za okres do końca roku 2014  ,  załącznik

nie podlega publikacji

39.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VII.39.2015 z dnia 14 maja 2015 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2015-2024  ,  objaśnienie  ,  załącznik

nie podlega publikacji

40.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VII.40.2015 z dnia 14 maja 2015 r.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2015  ,  załącznik Nr 1  ,  załącznik Nr 2  , załącznik Nr 3  ,  załącznik Nr 4

nie podlega publikacji

41.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VII.41.2015 z dnia 14 maja 2015 r.

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

nie podlega publikacji

42.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VII.42.2015 z dnia 14 maja 2015 r.

inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

opublikowano 03.06.2015 poz. 5073

43.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VII.43.2015 z dnia 14 maja 2015 r.

zmiany uchwały nr III.17.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015  ,  uzasadnienie

nie podlega publikacji

44.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VII.44.2015 z dnia 14 maja 2015 r.

zmiany uchwały nr XXV/134/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice

opublikowano 03.06.2015 poz. 5074

45.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VIII.45.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

nie podlega publikacji

46.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VIII.46.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

udzielenia Wójtowi Gminy Słubice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 

nie podlega publikacji

47.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VIII.47.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2015  ,  załącznik Nr 1  ,  załącznik Nr 2  ,  załącznik Nr 3  ,  załącznik Nr 4  ,  załącznik Nr 5

nie podlega publikacji

48.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VIII.48.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Leonów  ,  Załącznik

opublikowano 21.08.2015 poz. 7222

49.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr VIII.49.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie

nie podlega publikacji

50.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr IX.50.2015 z dnia 8 września 2015 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu 

nie podlega publikacji

51.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr IX.51.2015 z dnia 8 września 2015 r.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2015  ,  Załącznik Nr 1  ,  Załącznik Nr 2  ,  Załącznik Nr 3  ,  Załącznik Nr 4

nie podlega publikacji

52.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr IX.52.2015 z dnia 8 września 2015 r.

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grzybów 

nie podlega publikacji

53.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr IX.53.2015 z dnia 8 września 2015 r.

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Słubice 

nie podlega publikacji

54.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr IX.54.2015 z dnia 8 września 2015 r.

przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Wiączemin Polski i Alfonsów

nie podlega publikacji

55.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr IX.55.2015 z dnia 8 września 2015 r.

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice

nie podlega publikacji

56.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr X.56.2015 z dnia 6 października 2015 r.

przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słubice w roku szkolnym 2014/2015

nie podlega publikacji

57.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr X.57.2015 z dnia 6 października 2015 r.

wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gostyninie

nie podlega publikacji

58.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr X.58.2015 z dnia 6 października 2015 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2015-2024  ,  objaśnienie do WPF,   Załącznik

nie podlega publikacji

59.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr X.59.2015 z dnia 6 października 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015  ,  Załącznik Nr 1, Załącznik nr 2,   Załącznik Nr 3,   Załącznik nr 4 

nie podlega publikacji

60.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr X.60.2015 z dnia 6 października 2015 r.

zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

opublikowano 12.11.2015 poz. 9022

61.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr X.61.2015 z dnia 6 października 2015 r.

zmiany Uchwały Nr III.17.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

nie podlega publikacji

62.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr X.62.2015 z dnia 6 października 2015 r.

uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grzybów" 

nie podlega publikacji

63.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr X.63.2015 z dnia 6 października 2015 r.

uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grzybów"  ,  Załącznik

opublikowano 04.11.2015 poz. 8762

64.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr X.64.2015 z dnia 6 października 2015 r.

uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Słubice" 

nie podlega publikacji

65.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr X.65.2015 z dnia 6 października 2015 r.

uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Słubice"  ,  Załącznik

opublikowano 23.10.2015 poz. 8491

66.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.66.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2015  ,  Załącznik Nr 1  ,  Załącznik Nr 2  ,  Załącznik Nr 3

nie podlega publikacji

67.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.67.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice

opublikowano 04.12.2015 poz. 10041

68.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.68.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

opublikowano 04.12.2015 poz. 10042

69.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.69.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice

opublikowano 04.12.2015 poz. 10043

70.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.70.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

opublikowano 04.12.2015 poz. 10044

71.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.71.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

opłaty targowej

opublikowano 04.12.2015 poz. 10045

72.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.72.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  ,  Załącznik Nr 1  ,  Załącznik Nr 2  ,  Załącznik Nr 3  ,  Załącznik Nr 4  ,   Załącznik Nr 5  ,  Załącznik Nr 6  ,  Załącznik Nr 7  ,  Załącznik Nr 8  ,  Załącznik Nr 9  , Załącznik Nr 10  ,  Załącznik Nr 11  ,  Załącznik Nr 12

opublikowano 04.12.2015 poz. 10046

73.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.73.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 

nie podlega publikacji

74.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.74.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020  ,  Załącznik

nie podlega publikacji

75.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.75.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2020 

nie podlega publikacji

76.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.76.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

zmiany Uchwały Nr III.17.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok  ,  uzasadnienie 

nie podlega publikacji

77.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.77.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

zatwierdzenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych Gminy Słubice oraz za wprowadzone ścieki na oczyszczalnię ścieków Gminy Słubice

nie podlega publikacji

78.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.78.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grabowiec  ,  Załącznik

nie podlega publikacji

79.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.79.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

zmieniająca w części uchwałę Nr IX.54.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Wiączemin Polski i Alfonsów  ,  Załącznik

nie podlega publikacji

80.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XI.80.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

zaliczenia drogi gruntowej o przebiegu: od drogi gminnej 291101W - do skrzyżowania drogi powiatowej 2981W Nowosiadło - Wiączemin Poslski z drogą gminną G41, do kategorii dróg gminnych

opublikowano 12.01.16  poz. 291

81.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XII.81.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016-2024  ,  Załącznik Nr 1  ,  objaśnienia do WPF

nie podlega publikacji

82.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XII.82.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

uchwalenia Budżetu Gminy Słubice na rok 2016,    Załącznik Nr 1,     Załącznik Nr 2  ,  Załącznik Nr 3  ,  Załącznik Nr 4  ,  Załącznik Nr 5  ,  Załącznik Nr 6  ,  Załącznik Nr 7  .  uzasadnienie

nie podlega publikacji

83.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XII.83.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2015  ,  Załącznik Nr 1,      Załącznik Nr 2  Załącznik nr 3

nie podlega publikacji

84.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XII.84.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmiany uchwały Nr XI.70.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

opublikowano 31.12.2015 poz.11755

85.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XII.85.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmiany uchwały Nr XI.72.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

opublikowano 31.12.2015 poz.11756

86.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XII.86.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Słubice na rok 2016  ,  Załącznik Nr 1  ,  Załącznik nr 2  ,  Załącznik nr 3

nie podlega publikacji

87.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XII.87.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na rok 2016

nie podlega publikacji

88.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XII.88.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016  ,  Załącznik nr 1  ,  Załącznik nr 2

nie podlega publikacji

89.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XIII.89.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015  ,  Załącznik Nr 1,   Załącznik Nr 2  ,  Załącznik Nr 3,   Uzasadnienie

nie podlega publikacji

90.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XIV.90.2016 z dnia 16 lutego 2016 r.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2016  ,  Załącznik Nr 1  ,  Załącznik Nr 2

nie podlega publikacji

91.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XIV.91.2016 z dnia 16 lutego 2016 r.

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Słubice na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki

nie podlega publikacji

92.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XIV.92.2016 z dnia 16 lutego 2016 r.

przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji i Planowania Gospodarczego, Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budżetu i Finansów 

nie podlega publikacji

93.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XIV.93.2016 z dnia 16 lutego 2016 r.

zmiany uchwały nr IX.54.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Wiączemin Polski i Alfonsów

nie podlega publikacji

94.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XIV.94.2016 z dnia 16 lutego 2016 r.

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grabowiec  ,  Załącznik

opublikowano 07.04.2016  poz. 3250

95.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XV.95.2016 z dnia 18 marca 2016 r.

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2016  ,  Załącznik Nr 1  ,  Załącznik Nr 2

nie podlega publikacji

96.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XV.96.2016 z dnia 18 marca 2016 r.

zmiany uchwały Nr XIX/121/04 Rady Gminy Słubice z 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

opublikowano 25.03.2016 poz. 2913

97.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XV.97.2016 z dnia 18 marca 2016 r.

przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok

nie podlega publikacji

98.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XV.98.2016 z dnia 18 marca 2016 r.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie

opublikowano 25.03.2016 poz. 2914

99.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XV.99.2016 z dnia 18 marca 2016 r.

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

opublikowano 25.03.2016 poz. 2915

100.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XV.100.2016 z dnia 18 marca 2016 r.

przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Słubice  ,  Załącznik Nr 1 cz. 1,  Załącznik Nr 1 cz. 2

stwierdzenie nieważności uchwały przez wojewodę - 18.04.2016

101.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XV.101.2016 z dnia 18 marca 2016 r.

przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Słubice  ,  Załącznik

nie podlega publikacji

102.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XVI.102.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016-2024  ,  Załącznik Nr 1  ,  objaśnienie do WPF

nie podlega publikacji

103.

Uchwała Rady Gminy Słubice Nr XVI.103.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.