Uchwały podjęte przez Radę Gminy Słubice w kadencji 2010-2014

 

Lp.

Data podjęcia

Nr Uchwały

w sprawie

1

2 grudnia 2010

I/1/2010

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

2

2 grudnia 2010

I/2/2010

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słubice

3

6 grudnia 2010

II/3/2010

powołania Komisji Rewizyjnej

4

6 grudnia 2010

II/4/2010

powołania stałych Komisji Rady

5

6 grudnia 2010

II/5/2010

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2010

6

6 grudnia 2010

II/6/2010

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słubice

7

6 grudnia 2010

II/7/2010

ustalenia wysokości miesięcznej diety Przewodniczącego Rady

8

30 grudnia 2010

III/8/2010

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011 - 2014

9

30 grudnia 2010

III/9/2010

Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2011

10

30 grudnia 2010

III/10/2010

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

11

30 grudnia 2010

III/11/2010

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na 2010 r.

12

30 grudnia 2010

III/12/2010

przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy na 2011 r.   zał. Nr 1 , zał. Nr 2 , zał. Nr 3

13

30 grudnia 2010

III/13/2010

przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na 2011 rok   załącznik

14

30 grudnia 2010

III/14/2010

zmiany Statutu Gminy Słubice

15

30 grudnia 2010

III/15/2010

ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży

16

30 grudnia 2010

III/16/2010

zmiany uchwały Nr XL/234/06 Rady Gminy Słubice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2015

17

30 grudnia 2010

III/17/2010

zmiany uchwały Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010 r. Nr XLI/210/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnienia od tego podatku

18

17 lutego 2011

IV/18/2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na 2011 r. - załączniki

19

17 lutego 2011

IV/19/2011

podjęcia działań zmierzających do pogłębienia dna Wisły

20

17 lutego 2011

IV/20/2011

uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Słubice na lata 2010 - 2025 , uzasadnienie , załącznik

21

17 lutego 2011

IV/21/2011

zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Słubice

22

17 lutego 2011

IV/22/2011

przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzanych przez Gminę Słubice

23

17 lutego 2011

IV/23/2011

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. - zał.

  24

  28 marca 2011

  V/24/2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na 2011 r.

  25

  28 marca 2011

  V/25/2011

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Słubice środków stanowiących fundusz sołecki 

  26

  28 marca 2011

  V/26/2011

zmiany uchwały Nr II/7/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Słubice

  27

  28 marca 2011

  V/27/2011

przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego    - sprawozdanie

  28

  28 marca 2011

  V/28/2011

przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Słubice za lata 2009-2010  - sprawozdanie

  29

  28 marca 2011

  V/29/2011

inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

  30

  25 maja 2011

  VI/30/2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011 - załączniki

  31

  25 maja 2011

  VI/31/2011

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu

 32

 25 maja 2011

 VI/32/2011

zmiany uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007 – 2011 zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/177/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26.02.2010 r.

33

29 czerwca 2011

VII/33/2011

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

34

29 czerwca 2011

VII/34/2011

udzielenia Wójtowi Gminy Słubice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

35

29 czerwca 2011

VII/35/2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011 - zał. do uchwały

36

29 czerwca 2011

VII/36/2011

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Słubice dla części działek o numerach ewidencyjnych 133 i 164 w obrebie geodezyjnym Słubice 

37

29 czerwca 2011

VII/37/2011

wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Słubicach, dla którego organem prowadzacym jest Gmina Słubice

38

29 czerwca 2011

VII/38/2011

powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyninie

39

29 czerwca 2011

VII/39/2011

uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrówniania dopłat rolniczych dla Polski

40

25 sierpnia 2011

VIII/40/2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011 - 2014

41

25 sierpnia 2011

VIII/41/2011

zmianiajaca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011

42

25 sierpnia 2011

VIII/42/2011

wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gostyninie

43

14 września 2011 

IX/43/2011

zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011 , załączniki do uchwały

44

14 września 2011

IX/44/2011

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

45

18 październ. 2011

X/45/2011

przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słubice w roku szkolnym 2010/2011

46

18 październ. 2011

X/46/2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011 , załączniki do uchwały

47

18 październ. 2011

X/47/2011

przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest dla gminy Słubice na lata 2011 - 2032 , załącznik część I , część II

48

28 listopada 2011

XI/48/2011

przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska w Gminie Słubice do 2011 roku , załącznik

49

  28 listopada 2011

XI/49/2011

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2011

50

28 listopada 2011

XI/50/2011

obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego

51

28 listopada 2011

XI/51/2011

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

52

28 listopada 2011

XI/52/2011

obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy

53

28 listopada 2011

XI/53/2011

określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych i zwolnień od tego podatku

54

28 listopada 2011

XI/54/2011

opłaty targowej

55

28 listopada 2011

XI/55/2011

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych , załączniki do uchwały: DL-1 , DN - 1 , DR -1 , INRL - 1 , ZL - 1A , ZL - 1B , ZN - 1A , ZN - 1B , ZR-1A , ZR-1B

56

28 listopada 2011

XI/56/2011

ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociagowych Gminy Słubice oraz za wprowadzone ścieki na oczyszczalnię ścieków Gminy Słubice

57

28 listopada 2011

XI/57/2011

zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym położonej w obrębie Leonów, gm. Słubice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 70 o powierzchni 1,07 ha stanowiącej własność gminy Słubice

58

28 listopada 2011

XI/58/2011

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

59

28 listopada 2011

XI/59/2011

stanowiska dotyczącego zmiany rejonizacji świadczonych usług przez karetki pogotowia ratunkowego dla terenu gminy Słubice

60

28 listopada 2011

XI/60/2011

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słubice dla części działki o numerze ewidencyjnym 959/2 w obrębie geodezyjnym Słubice

61

28 listopada 2011

XI/61/2011

zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

62

22 grudnia 2011

XII/62/2011

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012-2016

63

22 grudnia 2011

XII/63/2011

Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2012 , załączniki , uzasadnienie

64

22 grudnia 2011

XII/64/2011

zmieniąjaca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011   załączniki

65

22 grudnia 2011

XII/65/2011

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2

66

22 grudnia 2011

XII/66/2011

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

67

22 grudnia 2011

XII/67/2011

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice

załącznik nr 1 , załącznik nr 2 - do zapoznania się w Urzędzie (wielkość pliku)

68

29 grudnia 2011

XIII/68/2011

zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011   załączniki

69

29 grudnia 2011

XIII/69/2011

przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Słubice na rok 2012   załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3

70

29 grudnia 2011

XIII/70/2011

przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na 2012 rok   załącznik

71

29 grudnia 2011

XIII/71/2011

stanowiska odnośnie budowy przegrody dolinowej w m. Dobrzyków gm. Gąbin

72

23 stycznia 2012

XIV/72/2012

zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012

73

8 lutego 2012

XV/73/2012

zmiany Uchwały Nr XIX/121/04 Rady Gminy Słubice z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

74

8 lutego 2012

XV/74/2012

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012 -2015 , załącznik

75

8 lutego 2012

XV/75/2012

zamiaru przystąpienia Gminy Słubice do Związku Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku

76

8 lutego 2012

XV/76/2012

przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słubice

77

21 marca 2012

XVI/77/2012

uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 załącznik

78

21 marca 2012

XVI/78/2012

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie , załącznik

79

21 marca 2012

XVI/79/2012

przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok , załącznik

80

21 marca 2012

XVI/80/2012

zmiany Uchwały Nr XXXII/203/05 Rady Gminy Słubice w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach

81

21 marca 2012

XVI/81/2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 -2016 , załącznik

82

21 marca 2012

XVI/82/2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012 , załącznik

83

21 marca 2012

XVI/83/2012

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Słubice na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki

84

21 marca 2012

XVI/84/2012

zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi

85

21 marca 2012

XVI/85/2012

zmiany Uchwały Nr XII/55/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

86

21 marca 2012

XVI/86/2012

zmiany Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

87

15 maja 2012

XVII/87/2012

zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Słubice, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania

88

15 maja 2012

XVII/88/2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012

89

15 maja 2012

XVII/89/2012

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu

90

15 maja 2012

XVII/90/2012

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek Nr ewid. 164 i 133 we wsi Słubice   załacznik graficzny

91

15 maja 2012

XVII/91/2012

zmiany Uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

92

1 czerwca 2012

XVIII/92/2012

uchylenia Uchwały Nr XVII/87/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Słubice, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu ich rozliczania

93

1 czerwca 2012

XVIII/93/2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na 2012 rok załączniki

94

1 czerwca 2012

XVIII/94/2012

przyznania Telewizji Trwam należnego jej miejsca na tzw. multipleksie cyfrowym

95

1 czerwca 2012

XVIII/95/2012

braku akceptacji w związku z planowanym wprowadzeniem programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych do wód wrażliwych dla obszarów szczególnie narażonych w obecnej propozycji na terenie Gminy Słubice, pow. płocki, woj. mazowieckie

96

26 czerwca 2012

XIX/96/2012

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

97

26 czerwca 2012

XIX/97/2012

udzielenia Wójtowi Gminy Słubice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

98

26 czerwca 2012

XIX/98/2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice za rok 2012

99

26 czerwca 2012

XIX/99/2012

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych   i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

100

18 lipca 2012

XX/100/2012

wytypowania przedstawiciela Rady Gminy Słubice do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach

101

18 lipca 2012

XX/101/2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2016

102

18 lipca 2012

XX/102/2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012 załącznik

103

18 lipca 2012

XX/103/2012

przystąpienia Gminy Słubice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

104

18 lipca 2012

XX/104/2012

uchylenia Uchwał: Nr XV/75/2012 Rady Gminy Słubice z dnia    8 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przystąpienia gminy Słubice do Związku Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku oraz Nr XVI/84/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi

105

24 sierpnia 2012

XXI/105/2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2016

106

24 sierpnia 2012

XXI/106/2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012

107

24 sierpnia 2012

XXI/107/2012

przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 - 2015

108

24 sierpnia 2012

XXI/108/2012

przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice na lata 2012 - 2017   załącznik

109

5 października 2012

XXII/109/2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2016

110

5 października 2012

XXII/110/2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012

111

5 października 2012

XXII/111/2012

przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słubice w roku szkolnym 2011/2012

112

5 października 2012

XXII/112/2012

zmiany Uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

113

5 października 2012

XXII/113/2012

przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. "Dziecięca Akademia Przyszłości"- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

114

5 października 2012

XXII/114/2012

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki Nr ewid. 959/2 w miejscowości Słubice,   załącznik graficzny

115

30 października 2012

XXIII/115/2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012    załącznik

116

30 października 2012

XXIII/116/2012

w sprawie podziału gminy Słubice na okręgi wyborcze

117

30 października      2012                      

 XXIII/117/2012 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2013                                                                               

 118

30 października 2012

 XXIII/118/2012

zmiany Uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

 119

3 grudnia 2012

XXIV/119/2012

zmiany Uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2012

 120

3 grudnia 2012  

XXIV/120/2012 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiru podatku rolnego

 121

3 grudnia 2012

XXIV/121/2012 

obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy  

122

3 grudnia 2012

 XXIV/122/2012

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

123

3 grudnia 2012

  XXIV/123/2012

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

124

3 grudnia 2012 

 XXIV/124/2012

opłaty targowej

125

3 grudnia 2012  

  XXIV/125/2012

ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych Gminy Słubice oraz za wprowadzone ścieki na oczyszczalnię ścieków Gminy Słubice,

126

3 grudnia 2012 

 XXIV/126/2012

nadania nazwy ulicy w Słubicach załącznik

127 

19 grudnia 2012 

  XXV/127/2012

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 - 2016

 1 28

19 grudnia 2012

XXV/128/2012

uchwalenia Budżetu Gminy Słubice na rok 2013

uzasadnienie

zał. nr 1, nr 2 , nr 3 , nr 4 , nr 5 , nr 6 , nr 7

129

19 grudnia 2012 

 XXV/129/2012

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2012

130

19 grudnia 2012

 XXV/130/2012

zmiany   Uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

131

19 grudnia 2012

  XXV/131/2012

przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Słubice na rok 2013   zał. 1 , zał. 2 , zał. 3

132

19 grudnia 2012 

XXV/132/2012

przyjęcia Ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na rok 2013   załącznik

133

19 grudnia 2012

XXV/133/2012

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok    

 załącznik Nr 1

  załącznik Nr 2

134

19 grudnia 2012 

 XXV/134/2012

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice

135

1 9 grudnia 2012

 XXV/135/2012

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

136

19 grudnia 2012  

 XXV/136/2012

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słubice

  137

19 grudnia 2012  

 XXV/137/2012

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słubice , załącznik

  138

19 grudnia 2012

 XXV/138/2012

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

139

19 grudnia 2012

XXV/139/2012 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  140

  28 grudnia 2012 r.

 XXVI/140/2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012

 141

30 stycznia 2013 r.

 XXVII/141/2013

podziału gminy Słubice na stałe obwody głosowania

załącznik do uzasadnienia

 142

30 stycznia 2013 r.

 XXVII/142/2013

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

 143

30 stycznia 2013r. 

 XXVII/143/2013

przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słubice

 144

30 stycznia 2013 r.

XXVII/144/2013 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki o numerze ewidencyjnym 138/2 w obrębie geodezyjnym Łaziska w gminie Słubice

zał. nr 1 , nr 2 , nr 3

uzasadnienie

145

  7 marca 2013 r.

XXVIII/145/2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013-2016

146 

  7 marca 2013 r.

XXVIII/146/2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013   zał 1 , zał. 2 , zał. 3, 4, 5

147

  7 marca 2013 r.

XXVIII/147/2013

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Słubice na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki

148 

  7 marca 2013 r.

XXVIII/148/2013

przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok

149 

  7 marca 2013 r.

XXVIII/149/2013

zmiany uchwały Nr XX/103/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Słubice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

150 

  7 marca 2013 r.

XXVIII/150/2013

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie geodezyjnym Słubice gm. Słubice, pow. płocki, oznaczonej nr ewid. działki 235, o pow. 0,19 ha, Nr KW 413

151 

  8 kwietnia 2013 r.

XXIX/151/2013

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

152

8 kwietnia 2013 r.

XXIX/152/2013

z miany Uchwały Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słubice

153 

8 kwietnia 2013 r.

XXIX/153/2013

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu  

154

8 kwietnia 2013 r.

XXIX/154/2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013

155

6 maja 2013 r.

XXX/155/2013

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013-2023  

156

6 maja 2013 r.

XXX/156/2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013

157

6 maja 2013 r.

XXX/157/2013 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

158

6 maja 2013 r.

XXX/158/2013

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

159

29 maja 2013 r.

XXXI/159/2013 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013-2023

160

29 maja 2013 r.

XXXI/160/2013 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013  

161

29 maja 2013 r.

XXXI/161/2013 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice terenów przeznaczonych pod zalesienie  

162

27 czerwca 2013

XXXII/162/2013

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

  163

27 czerwca 2013

XXXII/163/2013

udzielenia Wójtowi Gminy Słubice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok  

  164

27 czerwca 2013

XXXII/164/2013 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013-2023

  165

27 czerwca 2013 

XXXII/165/2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013

  166

27 czerwca 2013 

XXXII/166/2013 

zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Grzybów, gm. Słubice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 324/2 o powierzchni 0,11 ha stanowiącej własność gminy Słubice,
Nr KW 33580
 

  167

 27 czerwca 2013

XXXII/167/2013

zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Świniary, gm. Słubice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 114/4 o powierzchni 0,98 ha stanowiącej własność gminy Słubice, Nr KW 34272  

 168

 27 czerwca 2013

XXXII/168/2013 

zmiany Uchwały NR XXIV/135/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród   i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Słubice  

 169

 27 czerwca 2013

XXXII/169/2013 

zmiany Uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy Słubice z dni 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok  

 170

28 sierpnia 2013

 XXXIII/170/2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013   zał. nr 1 , zał. nr 2

171 

28 sierpnia 2013

XXXIII/171/2013

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),   przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Słubice  

172

28 sierpnia 3013 

XXXIII/172/2013

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/138/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

173 

28 sierpnia 2013 

XXXIII/173/2013 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2017

 

 174

11 października 2013 

XXXIV/174/2013 

zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013-2023

 175

11 października 2013  

XXXIV/175/2013 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013 zał. nr 1 , zał. nr 2

 176

11 października 2013  

XXXIV/176/2013 

przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słubice w roku szkolnym 2012/2013  

  177

11 października 2013 

XXXIV/177/2013

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015

  178

11 października 2013 

 XXXIV/178/2013

zmiany Uchwały Nr XXV/133/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

 179

29 października 2013 

XXXV/179/2013 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014  

  180

  2 grudnia 2013

  XXXVI/180/2013

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

  181

  2 grudnia 2013

  XXXVI/181/2013

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku    

  182

  2 grudnia 2013

XXXVI/182/2013

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku  

  183

  2 grudnia 2013

XXXVI/183/2013 

opłaty targowej

  184

 2 grudnia 2013  

XXXVI/184/2013

zatwierdzenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych Gminy Słubice oraz za wprowadzone ścieki na oczyszczalnię ścieków Gminy Słubice

  185

 2 grudnia 2013  

XXXVI/185/2013 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013

  186

 2 grudnia 2013  

XXXVI/186/2013 

zmiany Uchwały Nr XXV/133/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu   Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

  187

 20 grudnia 2013

  XXXVII/187/2013

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2014 – 2023  

  188

 20 grudnia 2013  

XXXVII/188/2013 

Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2014 uzasadnienie , zał. 1 , zał. 2 , zał. 3 , zał. 4 , zał. 5 ,

zał. 6 , zał. 7 

  189

  20 grudnia 2013

XXXVII/189/2013 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013  

  190

20 grudnia 2013

XXXVII/190/2013

przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Słubice na rok 2014   zał. nr 1 , zał. nr 2 , zał. nr 3

  191

20 grudnia 2013 

XXXVII/191/2013 

przyjęcia Ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na rok 2014  

  192

20 grudnia 2013  

XXXVII/192/2013 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok   zał. nr 1 , zał. nr 2

 193

 20 grudnia 2013

 XXXVII/193/2013

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Słubice za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 194

 30 grudnia 2013  

 XXXVIII/194/2013

zmiany uchwały Nr V/29/2011 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  

195 

 30 grudnia 2013  

XXXVIII/195/2013 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013  

196

17 lutego 2014 

XXXIX/196/2014 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014      zał. nr 1 , zał. nr 2 zał. nr 3

197

17 lutego 2014 

XXXIX/197/2014  

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Słubice na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki  

198

17 lutego 2014  

XXXIX/198/2014 

przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słubice  

199

17 lutego 2014  

XXXIX/199/2014 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

200 

17 lutego 2014 

XXXIX/200/2014 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w dożywianiu dzieci i młodzieży” na lata 2014-2020  

201 

17 lutego 2014  

XXXIX/201/2014 

zmiany uchwały Nr XX/103/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Słubice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

202 

28 marca 2014  

XL/202/2014 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2014-2023   WPF

203  

28 marca 2014 

XL/203/2014 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

204 

28 marca 2014 

XL/204/2014  

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu  

205 

28 marca 2014 

XL/205/2014 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014   zał. nr 1 , zał. nr 2 , zał. nr 3 , zał. nr 4, zał. nr 5

206 

28 marca 2014 

XL/206/2014

przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok   ząłacznik

207 

28 marca 2014 

XL/207/2014  

w sprawie sprostowania błędu oraz zmiany Uchwały Nr XXXVII/192/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

208 

28 marca 2014 

XL/208/2014 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie   zał.

209

28 marca 2014 

XL/209/2014 

zmiany Uchwały Nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 30 października   2012 roku w sprawie podziału gminy Słubice na okręgi wyborcze  

210 

28 marca 2014 

XL/210/2014 

zmiany Uchwały Nr XXVII/141/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Słubice na stałe obwody głosowania  

211  

28 marca 2014 

XL/211/2014 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Leonów

212 

14 maja 2014 

XLI/212/2014  

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014   zał. nr 1, zał. nr 2

213 

14 maja 2014  

XLI/213/2014 

rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy

214 

14 maja 2014  

XLI/214/2014 

ogólnego i bezpłatnego udostępnienia mieszkańcom zagospodarowanego terenu wokół słubickich szkół pn. „Galeria pod chmurką”    

215 

23 czerwca 2014

XLII/215/2014 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

216 

23 czerwca 2014   

XLII/216/2014 

udzielenia Wójtowi Gminy Słubice absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
 

217 

23 czerwca 2014   

XLII/217/2014 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2014-2024   zał.

218 

23 czerwca 2014  

XLII/218/2014 

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2014   zał. nr 1, zał, nr 2, zał, zał. nr 6

219 

23 czerwca 2014  

XLII/219/2014 

przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń remizy użyczonych przez OSP Łaziska na rzecz Gminy Słubice  

220

23 czerwca 2014

XLII/220/2014 

określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych  

221 

23 czerwca 2014  

XLII/221/2014

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Słubice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych  

222 

23 czerwca 2014

XLII/222/2014 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach  

223

23 czerwca 2014

XLII/223/2014 

podjęcia współpracy partnerskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013