Lp.

Data wydania

Nr zarządzenia

w sprawie

 1

7 stycznia 2013

0050/1/2013

przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Słubice na 2013 rok

 2

7 stycznia 2013 

0050/2/2013 

przyjęcia planu finsnsowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok 

 3

15 stycznia 2013

0050/3/2013 

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 4

25 stycznia 2013 

0050/4/2013

zmiany Zarządzenia Nr 0050/7/2012 Wójta Gminy Słubice z dnia 13 lutego 2012 r.  

 5

25 stycznia 2013

0050/5/2013

rozdziału środków na realizację zadań publicznych w wysokości określonej przez Radę Gminy Słubice na rok 2013 

  6

18 lutego 2013

0050/6/2013 

powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechaniania kultury fizycznej w 2013 r. pn. "Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice" 

  7

  20 lutego 2013

0050/7/2013 

powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, do projektu w ramach Priorytetu 8 Działania 8.3 eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

  8

 22 lutego 2013

0050/8/2013

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013  

  9

 27 lutego 2013  

0050/9/2013 

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice 

10 

 15 marca 2013  

0050/10/2013 

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice  

11

 27 marca 2013  

0050/11/2013 

przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012  załącznik

 12

27 marca 2013 

0050/12/2013

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice  

  13

28 marca 2013  

0050/13/2013 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013   

  14

3 kwietnia 2013

0050/14/2013

zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Słubice na rok szkolny 2013/2014 

  15

8 kwietnia 2013  

0050/15/2013 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013-2016  

  16

29 kwietnia 2013

0050/16/2013 

zmieniające uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013  

  17

10 maja 2013  

0050/17/2013 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

  18

13 maja 2013  

0050/18/2013 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci poniżej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zmowien publicznych 

19

16 maja 2013

0050/19/2013 

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice 

20

31 maja 2013 r

0050/20/2013 

dokonania zmian w plnie finansowym Urzędu Gminy Słubice 

21

5 czerwca 2013  

0050/21/2013  

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013 

22 

10 czerwca 2013  

0050/22/2013 

określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych 

23

12 czerwca 2013  

0050/23/2013 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiocznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 24

17 czerwca 2013 

0050/24/2013

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice 

 25

26 czerwca 2013 

0050/25/2013  

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice 

 26

28 czerwca 2013 

0050/26/2013 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013 

 27

9 lipca 2013  

0050.27.2013 

przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słubice  

 28

11 lipca 2013 

0050.28.2013 

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  

 29

22 lipca 2013 

0050.29.2013 

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2013/2014  

 30

29 lipca 2013  

0050.30.2013

zmieniające uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013 

 31

7 sierpnia 2013 

0050.31.2013

powołania członków komisji do odbioru wykonywanych robót budowlanych na zadaniu pn. "Odbudowa zabytkowej kapliczki w miejscowości Studzieniec, gmina Słubice"  

32

13 sierpnia 2013 

0050.32.2013 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku 

33

14 sierpnia 2013 

0050.33.2013 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013   załączniki

34 

16 sierpnia 2013 

0050.34.2013 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

  35

20 sierpnia 2013 

 0050.35.2013

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 36

20 sierpnia 2013 

0050.36.2013 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

 37

20 sierpnia 2013

0050.37.2013 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

 38

20 sierpnia 2013 

0050.38.2013 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

 39

20 sierpnia 2013

0050.39.2013 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

 40

20 sierpnia 2013 

0050.40.2013 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

 41

27 sierpnia 2013 

0050.41.2013 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 r zał. nr 1 , zał. nr 2  

  42

29 sierpnia 2013 

0050.42.2013 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Ojca Świetego Jana Pawła II w Słubicach i Publicznego Gimnazjum w Słubicach 

  43

2 września  2013

0050.43.2013 

obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach 

  44

2 września 2013 

0050.44.2013 

zwolnienia z obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach  

  45

4 września 2013 

0050.45.2013 

zmiany Zarządzenia Nr 0152/106/2009 Wójta Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Słubice  

 46

10 września 2013 

0050.46.2013 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

  47

10 września 2013 

0050.47.2013 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

  48

17 września 2013 

0050.48.2013 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach   

  49

19 września 2013  

0050.49.2013 

zmieniające uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013 

  50

26 września 2013  

0050.50.2013 

ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) lub opiekunów wyznaczonych przez rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców (opiekunów prawnych) lub opiekunów wyznaczonych przez rodziców 

  51

26 września 2013

0050.51.2013 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice  

  52

27 września 2013 

0050.52.2013 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach

  53

30 września 2013  

0050.53.2013 

zmieniające  Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013  

  54

21 października 2013 

0050.54.2013 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Słubicach i Przedszkolu Samorzadowym w Słubicach  

 55

24 października 2013 

0050.55.2013 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013  

 56

24 października 2013 

0050.56.2013 

opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Słubice 

 57

7 listopada 2013 

0050.57.2013 

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy Słubice 

58

12 listopada 2013 

0050.58.2013   

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

59 

13 listopada 2013 

0050.59.2013 

powołania członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowosiadło, Świniary, Zyck Polski, Wiączemin Polski  

60

14 listopada 2013 

0050.60.2013 

projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2014 - 2023 

61 

14 listopada 2013 

0050.61.2013 

upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania pism i dokumentów  

62

20 listopada 2013 

0050.62.2013 

powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

63 

20 listopada 2013 

0050.63.2013

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Przedszkolu Samorządowym w Słubicach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach 

64 

22 listopada 2013 

0050.64.2013 

zmieniające uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013  zał. nr 1 , zał. nr 2

65 

25 listopada 2013 

0050.65.2013 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach i Szkole Podstawowej w Świniarach 

66 

2 grudnia 2013 

0050.66.2013 

przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice metodą weryfikacji 

67 

3 grudnia 2013 

0050.67.2013 

powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów w Urzędzie Gminy Słubice w 2013 r.  

68

9 grudnia 2013 

0050.68.2013 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2013 

69

 

0050.69.2013 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, w Szkole Podstawowej w Świniarach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach 

70 

12 grudnia 2013 

0050.70.2013 

zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Budy

71 

16 grudnia 2013

0050.71.2013 

powołania czlonków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

72

20 grudnia 2013 

0050.72.2013 

zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Słubice dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach 

73  

23 grudnia 2013  

0050.73.2013 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i Publicznym Gimnazjum w Słubicach 

74

31 grudnia 2013 

0050.74.2013 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach, Przedszkolu Samorządowym w Słubicach i Szkole Podstawowej w Świniarach 

75

31 grudnia 2013 

0050.75.2013 

zmiany zarządzenia Nr 0050/85/2013 Wójta Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Słubice 

 76

31 grudnia 2013 

0050.76.2013 

regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Słubice oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych 

  77

 31 grudnia 2013  

0050.77.2013 

przekazania w użyczenie instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami Orkiestrze dętej działającej przy OSP Słubice  

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Przyłoga
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-06 15:15:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Przyłoga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 14:56:04
  • Liczba odsłon: 1488
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352076]

przewiń do góry