Rozdział V

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady i jej organów

 

§ 15

 

1.      Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Do Rady należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

2.       Rada nie może przenosić swych wyłącznych kompetencji na żaden inny organ.

3.       Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

4.       Kadencja Rady trwa cztery lata licząc od dnia wyborów.

 

§ 16

 

1.      Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez organ wykonawczy wykonujący jej uchwały.

2.      Organ wykonawczy i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 17

 

1.       Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym:

1)      w pierwszym roku kadencji w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia, nie później jednak niż na ostatniej sesji w roku.

2)       w latach następnych na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem.

2.       Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

 

§ 18

 

Do wewnętrznych organów Rady należą:

1)       Przewodniczący,

2)       Wiceprzewodniczący,

3)       Komisja Rewizyjna,

4)       komisje stałe, wymienione w Statucie,

5)       doraźne komisje do określonych zadań.

 

§ 19

 

1.    Rada powołuje następujące stałe komisje:

1)      Rewizyjną,

2)      Planowania Gospodarczego, Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budżetu i Finansów,

3)      Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa.

2.    Radny może być członkiem najwyżej jednej komisji stałej.

3.      W czasie trwania kadencji Rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

4.       Skład komisji doraźnych tworzą przedstawiciele wszystkich komisji stałych.

 

§ 20

 

1.      Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej  obrady.

2.      Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na pierwszej sesji nowo wybranej Rady bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

3.      Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1)       określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

2)       przygotowanie projektu porządku obrad,

3)       dokonanie otwarcia sesji,

4)       powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4.      Czynności, o których mowa w ust. 3 wykonuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, a w przypadku braku możliwości ich wykonania przez Przewodniczącego jego wiceprzewodniczący.

5.     Projekt porządku obrad, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego organu wykonawczego o aktualnym stanie finansowym Gminy.

 

§ 21

 

1.     Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1)       zwołuje sesje Rady,

2)       przewodniczy obradom,

3)       zapewnia sprawny przebieg obrad,

4)       kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

5)       zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

6)       podpisuje uchwały rady,

7)       czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

§ 22

 

W przypadku odwołania z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady bądź wygaśnięcia mandatu radnego pełniącego jedną z tych funkcji przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakującą funkcję.

 

§ 23

 

1.      Przewodniczący, oprócz zadań i uprawnień przewidzianych w § 20 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

2.      Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

3.       W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.

4.       Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.

 

§ 24

 

1.       Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na funkcji Przewodniczącego, a także w przypadku konieczności podjęcia przez Radę niezwłocznych działań pod nieobecność Przewodniczącego lub wynikającego z różnych przyczyn braku możliwości działania Przewodniczącego.

2.       Konieczność podjęcia niezwłocznych działań wymaga stwierdzenia przez Radę w pierwszym punkcie porządku obrad Sesji zwołanej przez Wiceprzewodniczącego.

3.       Postanowienia ust. 2 nie dotyczą przypadków, gdy na funkcji Przewodniczącego rady występuje wakat.

 

§ 25

 

W razie jednoczesnego odwołania radnych pełniących funkcję Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady lub wygaśnięcia ich mandatu prawo zwołania sesji w celu dokonania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego przysługuje najstarszemu Radnemu.

 

§ 26

 

1.      Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2.       Podziału zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Przewodniczący Rady.

 

§ 27

 

Obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady.

 

§ 28

 

1.      Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga o wszystkich sprawach należących do jej kompetencji, określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach.

2.       Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych w formie uchwał.

3.       Oprócz uchwał Rada może podejmować:

3)       postanowienia proceduralne,

4)       deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

5)       oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

6)       apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.

4.      Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 29

 

1.      Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.      Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3.      Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane  w zwykłym trybie.

4.      Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

§ 30

 

1.   Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2.   Przygotowanie sesji obejmuje:

1)    ustalenie porządku obrad,

2)       ustalenie czasu i miejsca obrad,

3)       zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.

3.      Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczący, z  wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 25.

4.    O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.

5.    W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz załączyć projekty uchwał.

6.    Materiały dotyczące sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. Sesje zwołuje się w trybie określonym w ust. 4.

7.      W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4 i 6 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

8.       Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 31

 

1.      Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.

2.      W sesjach Rady uczestniczą Wójt Gminy, a z głosem doradczym jego zastępca oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3.      Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

 

§ 32

 

Organ wykonawczy obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§ 33

1.      Sesje Rady są jawne.

2.      Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

3.      Utrwalanie przez publiczność przebiegu obrad przy pomocy urządzeń audiowizualnych może odbywać się wyłącznie za zgodą Rady.

 

§ 34

 

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

§ 35

 

1.      Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2.      Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3.      O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4.      Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

 

§ 36

 

1.      Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

2.      Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o których mowa w § 29 ust. 4.

 

§ 37

 

1.      Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2.      Przewodniczący obrad nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu. Jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 38

 

1.      Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2.      W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wyko­nuje Wiceprzewodniczący Rady.

3.      Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

 

 

§ 39

 

1.      Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram …… sesję Rady Gminy Słubice

2.      Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 37 ust. 1.

 

§ 40

 

1.      Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany projektu porządku obrad.

2.      Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić Radny, a także Wójt.

3.       Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie przedstawione wnioski, o których mowa w ust. 2.

4.      Porządek obrad uzupełnia się o wnioski, które uzyskały w głosowaniu jawnym bezwzględna większość głosów.

 

§ 41

 

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1)       przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2)       sprawozdanie Wójta o podjętych działaniach w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

3)       rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,

4)       interpelacje i zapytania radnych,

5)       odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

6)       wolne wnioski i informacje.

 

§ 42

 

1.    Sprawozdanie, o którym mowa w § 41 pkt 2, składa Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.

2.    Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy
        wyznaczeni przez komisje.

 

§ 43

 

1.      Interpelacje i zapytania kierowane są do Wójta.

2.      Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3.      Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4.      Interpelacje składa się w formie ustnej w trakcie obrad rady lub pisemnej w okresie między sesjami na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

5.      Na interpelacje zgłoszone ustnie udzielana jest odpowiedź w tej samej formie, w miarę możliwości w czasie jej zgłoszenia.

6.      Na interpelacje składane w formie pisemnej oraz w przypadku nie udzielenia odpowiedzi zgodnie z ust. 5, udzielana jest odpowiedź w formie pisemnej w terminie 21 dni od daty jej złożenia lub przekazania na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt.

7.       W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

8.      Przewodniczący Rady informuje radnych o interpelacjach złożonych między sesjami i udzielonych na nie odpowiedziach na najbliższej sesji Rady.

 

§ 44

 

1.    Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2.    Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 43 ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

 

§ 45

 

1.      Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2.      Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w   uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3.      Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4.      Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5.      Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

                     

§ 46

 

1.      Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2.      Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

3.      Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4.      Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5.      Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

 

§ 47

 

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

§ 48

 

1.    Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

1)       stwierdzenia  quorum,

2)       zmiany porządku obrad,

3)       ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

4)       zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

5)       zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

6)       zarządzenia przerwy,

7)       odesłania projektu uchwały do komisji,

8)       przeliczenia głosów,

9)       przestrzegania regulaminu obrad.

2.    Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

 

§ 49

 

1.      Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2.      Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

 

§ 50

 

1.      Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji, Klubowi lub organowi wykonawczemu ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2.      Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3.      Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 51

 

1.  Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam ……… sesję Rady Gminy Słubice”.

2.    Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3.      Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 52

 

1.    Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2.    Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej  niż na następnej sesji.

3.    Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

 

§ 53

 

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

 

§ 54

 

1.      Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.

2.      Przebieg sesji może być nagrywany na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w § 41 pkt 1.

 

§ 55

 

1.    Protokół z Sesji Rady musi wiernie odzwierciedlać przebieg sesji.

2.    Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1)      numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,

2)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3)      imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

4)      odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

5)      ustalony porządek obrad,

6)      przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

7)      przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

8)       wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

9)       podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

§ 56

 

1.      W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

2.      Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3.      Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 57

 

1.      Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w obecnej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

2.      Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

3.      Odpis protokołu z sesji wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji.

4.      Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Wójt Gminy doręcza  tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, wynikających z tych dokumentów.

 

§ 58

 

1.      Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

2.      Pracownik, o którym mowa w ust. 1, podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

 

§ 59

 

1.      Uchwały, o których mowa w § 28 ust. 2, a także deklaracje, oświadczenia i apele, o jakich mowa w § 28 ust. 3 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

2.      Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

 

§ 60

 

1.      Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz organ wykonawczy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2.    Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1)       tytuł uchwały,

2)       podstawę prawną,

3)       postanowienia merytoryczne,

4)       w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5)       określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,

6)       ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały

3.       Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4.       Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu Gminy albo przez innego prawnika.

 

§ 61

 

1.      Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

2.      Uchwała powinna zawierać co najmniej:

1)       datę, numer i tytuł,

2)       podstawę prawną,

3)       dokładną merytoryczną treść uchwały,

4)       określenie organów, któremu powierza się wykonanie uchwały,

5)       termin wejścia w życie, ewentualnie czas obowiązywania oraz sposób publikacji.

 

§ 62

 

1.      Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub z innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

2.      Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez organ wykonawczy.

 

§ 63

 

1.      Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.      Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego
       obrady.

 

§ 64

 

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

 

§ 65

 

1.      Organ wykonawczy ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2.      Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

3.      Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

 

§ 66

 

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 67

 

1.      Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.      Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3.      Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4.      Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

 

§ 68

 

1.       Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo.

2.      W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

3.      Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

4.      Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

5.       Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

6.      Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

 

 

§ 69

 

1.      Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2.      W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3.      W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4.      Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 70

 

1.     Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2.      Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.      W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4.      W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 69 ust. 2.

5.      Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6.      Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7.      Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

8.      Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.

 

§ 71

 

1.      Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się  i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

2.      Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

 

§ 72

 

1.      Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2.      Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3.      Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4.      Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

§ 73

 

1.      Liczbę członków komisji stałych oraz ich skład osobowy określa uchwała Rady.

2.      Przewodniczących komisji stałych wybiera Rada w głosowaniu jawnym.

3.      Rada może upoważnić komisje do wyboru przewodniczącego komisji, w takim przypadku pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady.

4.      Zastępcę przewodniczącego komisji wybiera komisja ze swego grona.

5.      Czynności, o których mowa w ust. 1-4 wykonywane są najdalej w terminie trzech miesięcy od daty sesji inauguracyjnej.

 

§ 74

 

1.      Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie w terminach określonych w § 17.

2.      Rada może zlecić komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 75

 

1.      Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2.      Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych rad gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

3.      Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

4.      Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

 

§ 76

 

1.      Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji.

2.      Uprawnienia zastępcy przewodniczącego komisji dotyczą tylko wewnętrznego toku prac komisji.

 

§ 77

 

1.      Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności powinna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.

2.      Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

§ 78

 

Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

 

§ 79

 

1.      Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

2.      W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 

§ 80

 

1.      Do zadań wspólnych komisji stałych należy:

1)      opiniowanie projektów uchwał przedkładanych pod obrady Rady

2)      sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał,

3)       przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy dotyczących działalności rady, organu wykonawczego i jednostek organizacyjnych Gminy,

4)      występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady.

2.       Zadania wspólne wymienione w ust. 1 wykonywane są przez komisje stałe stosownie do ich kompetencji.

 

§ 81

 

1.      Do zadań Komisji Planowania Gospodarczego, Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, budżetu i Finansów należą sprawy z zakresu:

1)       miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2)       strategii rozwoju gminy,

3)       gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

4)       gospodarki nieruchomościami,

5)       gospodarki wodnej,

6)       wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

7)       kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

8)       utrzymania czystości i porządku,

9)       programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami,

10)   zalesień i zadrzewień,

11)   zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,

12)   handlu, zaopatrzenia i usług,

13)   działalności gospodarczej i współdziałania w tym zakresie z innymi gminami,

14)   inwestycji gminnych,

15)  budżetu i finansów gminy w tym opiniowania w niezbędnym zakresie zmian wprowadzanych do budżetu po jego uchwaleniu.

2.      Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa należą sprawy z zakresu:

1)       funkcjonowania placówek oświatowych,

2)       upowszechniania kultury,

3)       funkcjonowania biblioteki gminnej,

4)       kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

5)       ochrony zdrowia,

6)       pomocy społecznej,

7)      porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

8)       wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

9)       współpracy z organizacjami pozarządowymi,

10)    promocji gminy.

 

§ 82

 

Złożenie ślubowania jest uprawnieniem do rozpoczęcia wykonywania mandatu radnego.

 

§ 83

 

1.      Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:

1)       informowanie wyborców o stanie gminy,

2)       konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady rady,

3)       propagowanie zamierzeń i dokonań rady,

4)       informowanie mieszkańców o swojej działalności w radzie,

5)      przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców gminy oraz przekazywanie ich do rozpatrzenia organom Gminy.

2.      Radni powinni:

1)       przestrzegać prawa, w tym nie naruszać zakazów antykorupcyjnych,

2)       kierować się dobrem wspólnoty samorządowej i jej mieszkańców,

3)       brać udział w pracach Rady Gminy i jej komisji,

4)       postępować godnie, rzetelnie i uczciwie.

 

§ 84

 

1.    Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2.    Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

 

§ 85

 

1.      W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2.      Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3.      Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

 

§ 86

 

1.      Przewodniczący rady udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu (realizowanie ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków)

2.      Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

3.      Radni ponoszą przed radą i wyborcami odpowiedzialność za wyniki pracy w radzie.

 

       § 87

 

1.      Przewodniczący Rady pełni dyżury w Urzędzie Gminy. Dzień i godzinę dyżurów podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

2.      Przewodniczący Rady przyjmuje oświadczenia majątkowe radnych.

3.      Przewodniczący Rady składa własne oświadczenie majątkowe Wójtowi.

 

       § 88

 

1.    Rada Gminy w drodze uchwały określa:

1)      wysokość diet przysługujących Radnym oraz zasady zwrotu kosztów podróży,

2)      wysokość zryczałtowanej diety oraz zasady zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczącego Rady.

2.    Uchwały, o których mowa w ust. 1 Rada winna podjąć najpóźniej na drugiej Sesji danej kadencji. Do czasu podjęcia tych uchwał obowiązują zasady obowiązujące w poprzedniej kadencji.

 

 

§ 89

 

1.      Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2.      Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3.      Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 90

 

1.      Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2.      Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-02 10:05:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-02 10:05:39
  • Liczba odsłon: 2182
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352092]

przewiń do góry