Lp.

  Data wydania

  Nr zarządzenia 

  w sprawie

  1.

3 stycznia 2017 r. 

0050.1.2017 r.

przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Słubice na 2017 r., Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2

  2.

3 stycznia 2017 r. 

0050.2.2017 r. 

przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok , Załącznik

  3.

27 stycznia 2017 r. 

0050.3.2017 r. 

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do wydawania decyzji administracyjnych

  4.

13 luty 2017 r. 

0050.4.2017

rozdziału środków na realizację zadań publicznych w wysokości określonej przez Radę Gminy Słubice na rok 2017

  5.

13 luty 2017 r.

0050.5.2017

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2017 r. 

  6.

13 luty 2017 r.

0050.6.2017

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3 

  7.

15 luty 2017 r. 

0050.7.2017 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

8. 

21 luty 2017 r.

0050.8.2017 

powołania redaktora naczelnego kwartalnika "Słubicki Biuletyn Informacyjny"

  9.

27 luty 2017 r.

0050.9.2017 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku

10.

8 marca 2017 r. 

0050.10.2017

powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. pn. "Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice" wraz z ustaleniem Regulaminu pracy tej komisji.

11.

10 marca 2017 r.

0050.11.2017

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice

12.

13 marca 2017 r.

0050.12.2017

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice

13. 

14 marca 2017 r. 

0050.13.2017

przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016, Załącznik  

14.

16 marca 2017 r.

0050.14.2017 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Słubice

15. 

29 marca 2017 r.

0050.15.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

16.

29 marca 2017 r.

0050.16.2017

upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz jednorazowych świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

17. 

29 marca 2017 r.

0050.17.2017 

upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych 

18.

29 marca 2017 r.

0050.18.2017

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z wprowadzaniem wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej 

19.

30 marca 2017 r.

0050.19.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

20.

31 marca 2017 r.

0050.20.2017

uchylenia zarządzenia Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy Słubice z dnia 24 lutego 2014 r.

21.

31 marca 2017 r. 

0050.21.2017

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 , Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

22.

12 kwietnia 2017 r.

0050.22.2017

upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do załatwiania w imieniu Wójta Gminy Słubice określonych spraw oraz do podpisywania pism i dokumentów

23.

21 kwietnia 2017 r.

0050.23.2017 

upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do analizy oświadczeń majątkowych

24.

27 kwietnia 2017 r.

0050.24.2017

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3
 25.
  28 kwietnia 2017 r.
  0050.25.2017
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

26. 

10 maja 2017 r.

0050.26.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach.


27.

16 maja 2017 r.

0050.27.2017

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017, Załącznik 1, Załącznik 2


28.

19 maja 2017 r.

0050.28.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice


29.

2 czerwca 2017 r. 

  0050.29.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej w Świniarach


30. 

22 czerwca 2017 r.

0050.30.2017

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach


31.

26 czerwca 2017 r.

0050.31.2017

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 , Załącznik 1, Załącznik 2


32.

29 czerwca 2017 r.

0050.32.2017

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słubicach


33.

29 czerwca 2017 r.

  0050.33.2017

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku


34.

30 czerwca 2017 r.

  0050.34.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach


35.

12 lipca 2017 r. 

  0050.35.2017
powołania komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły w czerwcu 2017 roku na terenie gminy Słubice

36.

14 lipca 2017 r. 

  0050.36.2017
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słubicach

37.

14 lipca 2017 r.

  0050.37.2017

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły W Piotrkówku


38.

19 lipca 2017 r.

  0050.38.2017

regulamin głosowania na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku


39.

19 lipca 2017 r.

  0050.39.2017

regulamin głosowania na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słubicach


40.

24 lipca 2017 r.

  0050.40.2017

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017, Załącznik1 , Załączniik2, Załącznik3


41.

31 lipca 2017 r. 

  0050.41.2017

powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słubicach


42.

31 lipca 2017 r.

  0050.42.2017
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku

43.

7 sierpnia 2017 r.

  0050.43.2017

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3


44.

7 sierpnia 2017 r.

  0050.44.2017

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r., Załączniki


45.

7 sierpnia 2017 r. 

  0050.45.2017

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. " Przebudowa drogi gminnej nr 291114W w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799". 


46.

10 sierpnia 2017 r. 

0050.46.2017

zmieniające Uchwałę Budżetową Urzędu Gminy Słubice na rok 2017, Załącznik


47. 

14 sierpnia 2017 r.

0050.47.2017

powołania komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły w sierpniu 2017 roku na terenie gminy Słubice


 48.

14 sierpnia 2017 r.

0050.49.2017

powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku nawałnicy i huraganu w dniu 10 sierpnia 2017 roku na terenie gminy Słubice

49.

16 sierpnia 2017 r.

  0050.49.2017
d okonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Załącznik

50.

  6 września 2017 r.

0050.50.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach , Załącznik


51.

7 września 2017 r.

0050.51.2017

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017, Złącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3


52.

11 września 2017 r.

0050.52.2017

kontroli prawidłowości realizacji obowiązków przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice w zakresie odbierania odpadów komunalnych


53.

13 września 2017 r.

0050.53.2017

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 , Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3


54.

14 września 2017 r.

  0050.54.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Załącznik 


55.

21 września 2017 r. 

  0050.55.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Załącznik


56.

  27 września 2017 r.
  0050.56.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Przedszkola Samorządowego w Słubicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Złącznik


57.

28 września 2017 r.

  0050.57.2017

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017, Załącznik 1 , Załącznik 2, Załącznik 3 


58.

29 września 2017 r.

0050.58.2017

ustalenia zasad używania do podróży służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy


59.

29 września 2017 r.

0050.59.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach i Publicznego Gimnazjum w Słubicach

60.
02 października 2017 r.

0050.60.2017 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

61.
11 października 2017 r.
  0050.61.2017
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2107 , Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3

62.
13 października 2017 r.
  0050.62.2017
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

63.
23 października 2017 r.
  0050.63.2017
powołania członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych na zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 291114W (G14)  w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799"

64.
26 października 2017 r.
0050.64.2017
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 , Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3

65.
30 października 2017 r.
0050.65.2017
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Załącznik

66.
31 października 2017 r.
0050.66.2017
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Załącznik

67.
10 listopada 2017 r.
0050.57.2017
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

68.
14 listopada 2017 r.
0050.68.2017
projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2018-2024,
uzasadnienie do budżetu na rok 2018,
Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Złącznik 5, Załącznik 6, Załącznik 7,
objaśnienie do WPF na lata 2018-20124,
Załącznik do projektu WPF na rok 2018,

69.
16 listopada 2017 r.
0050.69.2017
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Załącznik
70.
21 listopada 2017 r.

0050.70.2017

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 , Załącznik 1, Załącznik 2
71.
23 listopada 2017 r.
  0050.71.2017
przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice metodą weryfikacji
72.
23 listopada 2017 r.
  0050.72.2017
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach, Załącznik
73.
23 listopada 2017 r.
  0050.73.2017
powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice i jednostek podległych w 2017 roku
74.
23 listopada 2017 r.

0050.74.2017 

zmiany Zarządzenia Nr 0050.85.2014 Wójta Gminy Słubice z dnia 25 listopada 2017 r.  w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice
75.
24 listopada 2017 r.
0050.75.2017
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Załącznik

76.

27 listopada 2017 r.
0050.76.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Załącznik

77.

30 listopada 2017 r.
0050.77.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Załącznik

78.

4 grudnia 2017 r. 

0050.78.2017 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3

79.

5 grudnia 2017 r.
0050.79.2017
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Załącznik

80.

6 grudnia 2017 r.
0050.80.2017
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 , Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3
81.
11 grudnia 2017 r.
0050.81.2017
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach, Załącznik
82.
12 grudnia 2017 r .
0050.82.2017
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 , Załącznik 1, Załącznik 2

83.

13 grudnia 2017 r.
0050.83.2017

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej w Świniarach , Załącznik

74.

15 grudnia 2017 r.
0050.84.2017
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i  Publicznego Gimnazjum w Słubicach, Załącznik

85.

19 grudnia 2017 r.
0050.85.2017
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 , Załącznik 1, Złącznik 2 , Załącznik 3
86.
22 grudnia 2017 r.
0050.86.2017
dokonania zmian w lanie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach i Szkoły Podstawowej w Świniarach, Załącznik
87.
27 grudnia 2017 r.
0050.87.2017
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 , Załącznik
88.

29 grudnia 2017 r. 

0050.88.2017
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku , Załącznik1