Rozdział VI

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

§ 91

 

1.      W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.

2.      W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący.

3.      Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych dwóch członków.

4.      Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada w głosowaniu jawnym.

5.      Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 92

 

1.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

2.      W posiedzeniach Komisji rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

3.      Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji i protokolanta.

 

§ 93

 

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2.      W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3.      O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4.      Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

§ 94

 

1.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

2.      W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 

§ 95

 

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

 

§ 96

 

1.      Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę.

2.      Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

 

§ 97

 

1.      Kontrole są podstawową formą działalności Komisji Rewizyjnej.

2.      Komisja Rewizyjna kontroluje działalność organu wykonawczego, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

1)       legalności,

2)       gospodarności,

3)       rzetelności,

4)       celowości,

5)    zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

3.      Komisja Rewizyjna bada gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

4.      Komisja Rewizyjna w szczególności:

1)      kontroluje działalność organu wykonawczego i jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych.

2)      współpracuje z komisjami rady,

3)      przygotowuje coroczne oceny pracy Wójta na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym

4)      przygotowuje projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

5)      występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi,

6)      wniosek, o którym mowa w ust. 5 Przewodniczący Komisji przesyła do zaopiniowania RIO w Płocku najdalej w terminie do 30 marca każdego roku. Wniosek podpisują wszyscy członkowie Komisji.

 

§ 98

 

1.      Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji w formie uchwały przez Radę.

2.      Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3.      Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4.      Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

 

§ 99

 

1.      Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 97 ust.2.

2.      Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3.      Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

 

 

       § 100

 

Przewodniczący Komisji rewizyjnej zawiadamia Przewodniczącego Rady, Wójta lub kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli podając termin oraz przedmiot kontroli.

 

§ 101

 

Komisja Rewizyjna uprawniona jest do:

1)       wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej,

2)       wglądu do akt i dokumentów dotyczących działalności tej jednostki,

3)       zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4)       żądania od pracowników kontrolowanej jednostki wyjaśnień,

 

§ 102

 

1.      Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2.      Podczas dokonywania czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej.

 

       § 103

 

Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

       § 104

 

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

1)      rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

2)      ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz przyczyn i skutków ich powstawania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstawanie.

 

§ 105

 

1.      Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna w terminie 7 dni od daty jej zakończenia sporządza protokół pokontrolny, który podpisują członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

2.      W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej.

3.      Protokół pokontrolny powinien ponadto zawierać:

1)       nazwę jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe kierownika,

2)       imiona i nazwiska osób kontrolujących,

3)       określenie zakresu kontroli,

4)       czas trwania kontroli,

5)       ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,

6)       wnioski pokontrolne,

7)       wykaz załączników.

4.      Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z  których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodniczący Rady, trzeci pozostaje w aktach Komisji.

5.      Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania do protokołu uwag Przewodniczącemu Rady dotyczących treści protokołu oraz przebiegu kontroli.

6.      Uwagi, o których mowa w ust. 4 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 106

 

1.      Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminach określonych w § 17.

2.      Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

§ 107

 

1.      Wyniki swoich działań Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie w formie rocznych sprawozdań w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

2.      Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady zlecającej przeprowadzenie kontroli.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-02 10:10:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-02 10:10:32
  • Liczba odsłon: 2017
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347709]

przewiń do góry