Lp.

Data wydania

Nr zarządzenia

w sprawie

  1.

  7 stycznia 2019 r.

  0050.1.2019

  przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Słubice na 2019 rok

  2.

  7 stycznia 2019 r.

  0050.2.2019

  przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok

  3.

  15 stycznia 2019 r.

  0050.3.2019

  zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

  4.

  16 stycznia 2019 r.

  0050.4.2019

  dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

  5.

  24 stycznia 2019 r.

  0050.5.2019

 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Słubice a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 

  6.

  1 lutego 2019 r.

  0050.6.2019

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice

  7.  

  1 lutego 2019 r.

  0050.7.2019

upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do prowadzenia zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową Wójta Gminy Słubice postępowań podatkowych oraz wydawania w tych sprawach decyzji

  8. 

  1 lutego 2019 r.

  0050.8.2019

upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych spawach dotyczących ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  9.

  5 lutego 2019 r.

  0050.9.2019

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice

  10.

  8 luty 2019 r.

  0050.10.2019

ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich , załącznik  

  11.

12 lutego 2019 r. 

  0050.11.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

  12.

13 lutego 2019 r. 

  0050.12.2019

powołania członków komisji do odbioru wykonanych instalacji na terenie Gminy Słubice w ramach projektu pn.:  "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  

13. 

  15 lutego 2019 r.

0050.13.2019 

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice

14. 

18 lutego 2019 r. 

0050.14.2019

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice

15.

19 lutego 2019 r. 

0050.15.2019

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2019 r.

16. 

12 marca 2019 r. 

  0050.16.2019

powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

17.

  12 marca 2019 r.

  0050.17.2019

kontroli prawidłowości realizacji obowiązków przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

18. 

14 marca 2019 r. 

  0050.18.2019

wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

19.

14 marca 2019 r. 

0050.19.2019 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słubicach

20.

18 marca 2019 r.

0050.20.2019

przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018

21. 

18 marca 2019 r.

0050.21.2019 

upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych z wyborami

22. 

22 marca 2019 r. 

0050.22.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

23.

29 marca 2019 r.. 

  0050.23.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

24.

1 kwietnia 2019 r.

  0050.24.2019

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych  Gminy Słubice

25.

1 kwietnia 2019 r.

  0050.25.2019

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice

26.

1 kwietnia 2019 r. 

0050.26.2019 

odwołania upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

27.

  1 kwietnia 2019 r.

0050.27.2019 

odwołania upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do prowadzenia zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową Wójta Gminy Słubice postępowań podatkowych oraz wydawania w tych sprawach decyzji 

28.

11 kwietnia 2019 r.

  0050.28.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

29.

12 kwietnia 2019 r.

  0050.29.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

 
  30.

18 kwietnia 2019 r.

  0050.30.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

31.

24 kwietnia 2019 r.

  0050.31.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

32.

26 kwietnia 2019 r.

  0050.32.2019

ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

33. 

26 kwietnia 2019 r.

  0050.33.2019

powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

34.

26 kwietnia 2019 r. 

  0050.34.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach

35.

29 kwietnia 2019 r.

  0050.35.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

36.

7 maja 2019 r.

0050.36.2019 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

37. 

8 maja 2019 r. 

  0050.37.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku

38.

  14 maja 2019 r.

  0050.38.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

39.

16 maja 2019 r. 

  0050.39.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

40.

  16 maja 2019 r.

  0050.40.2019

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

41.

  20 maja 2019 r.

  0050.41.2019 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

42. 

  21 maja 2019 r.

  0050.42.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

43.

  27 maja 2019 r.

  0050.43.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

44.

  31 maja 2019 r.

  0050.44.2019

odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach z pełnionej funkcji

45.

  3 czerwca 2019 r.

  0050.45.2019

  zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

46.

4 czerwca 2019 r.

  0050.46.2019

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

47.

  4 czerwca 2019 r.

  0050.47.2019

kontroli prawidłowości realizacji obowiązków przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice w zakresie odbierania odpadów komunalnych

48.

  4 czerwca 2019 r.

  0050.48.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku

49.

  6 czerwca 2019 r.

  0050.49.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

50.

  6 czerwca 2019 r.

  0050.50.2019

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na usługę odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Urzędu Gminy Słubice

51.

11 czerwca 2019 r.

  0050.51.2019

wskazania szkoły, która przejmie obowiązki realizacji świadczeń  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wobec nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, których Publiczne Gimnazjum w Słubicach było ostatnim miejscem pracy

52.

12 czerwca 2019 r.

  0050.52.2019

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na zakup wraz z dostawą 24 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

  53.

14 czerwca 2019 r. 

0050.53.2019

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

  54.

17 czerwca 2019 r.

  0050.54.2019

regulaminu głosowania na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

  55.

18 czerwca 2019 r. 

  0050.55.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

  56.

19 czerwca 2019 r.

  0050.56.2019

upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
i prowadzenia postępowań  w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  57.

19 czerwca 2019 r.

   0050.57.2019

 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku

  58.

19 czerwca 2019 r.

  0050.58.2019

 

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa drogi gminnej nr 291110(G10) Wymyśle Polskie - Alfonsów - Bończa w gminie Słubice”

  59.

27 czerwca 2019 r.

  0050.59.2019

 

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice – 2019r. 

  60.

 28 czerwca 2019 r.

 0050.60.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

  61.

  1 lipca 2019 r.

 0050.61.2019

udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy   państwa w wychowywaniu dzieci. 

 62.

  1 lipca 2019 r.

0050.62.2019                                                                   

zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

 63.

  1 lipca 2019 r.

0050.63.2019

udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy   państwa w wychowywaniu dzieci. 

 64.

 3 lipca 2019 r.

0050.64.2019

  upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z poleceniem ich  przetwarzania

 65.

4 lipca 2019 r. 

0050.65.2019

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice

66.

5 lipca 2019 r.

0050.66.2019

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

67.

5 lipca 2019 r.

0050.67.2019

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

68.

8 lipca 2019 r.

00.50.68.2019

regulaminu głosowania na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

69 .

12 lipca 2019 r.

0050.69.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

70.

15 lipca 2019 r.

0050.70.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

71. 

16 lipca 2019 r.

0050.71.2019

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z poleceniem ich przetwarzania

72. 

18 lipca 2019 r.

0050.72.2019

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

73.

19 lipca 2019 r. 

0050.73.2019

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

74.

22 lipca 2019 r.

0050.74.2019

zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Słubice na rok 2019

75.

23 lipca 2019 r.

0050.75.2019

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

76.

26 lipca 2019 r.

0050.76.2019

kontroli prawidłowości realizacji obowiązków przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice w zakresie odbierania odpadów komunalnych

77.

31 lipca 2019 r.

0050.77.2019

zmiany zarządzenia 0050/3/2013 Wójta Gminy Słubice z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

78.

31 lipca 2019 r.

0050.78.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

79.

6 sierpnia 2019 r.

0050.79.2019

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

80.

12 sierpnia 2019 r.

0050.80.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2019

81.

  19 sierpnia 2019 r.

0050.81.2019

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na świadczenie usługi dostawa i sprzedaż ulgowych miesięcznych biletów imiennych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Słubice umożliwiających dowóz i odwóz uczniów ze szkół na zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej w okresie roku szkolnego 2019/2020

82.

   19 sierpnia 2019 r.

0050.82.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Publicznego Gimnazjum w Słubicach

83.

19 sierpnia 2019 r.

0050..83.2019

udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

84.

19 sierpnia 2019 r.

0050.84.2019

udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

85.

19 sierpnia 2019 r.

0050.85.2019

udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start

86.

  19 sierpnia 2019 r.

0050.86.2019

udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start

87.

20 sierpnia 2019 r.

0050.87.2019

zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Słubice na rok 2019

88.

26 sierpnia 2019 r.

0050.88.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Publicznego Gimnazjum w Słubicach

89.

27 sierpnia 2019 r.

0050.89.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

90.

30 sierpnia 2019 r.

0050.90.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

91.

30 sierpnia 2019 r.

0050.91.2019

zatwierdzenia zarządzenia nr 4/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia  nr 3/1/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

92.

30 sierpnia 2019 r.

0050.92.2019

odwołania pełnomocnictwa

93.

2 września 2019 r.

0050.93.2019

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

94.

2 września 2019 r.

0050.94.2019

odwołania okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

95. 

9 września 2019 r.

0050.95.2019

udzielenia upoważnienia do przekazywania informacji o zobowiązaniach alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej

96.

9 września 2019 r.

0050.96.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

97.

9 września 2019 r.

0050.97.2019

wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

98.

10 września 2019 r.

0050.98.2019

upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Słubice do prowadzenia czynności związanych z wyborami

99.

10 września 2019 r.

0050.99.2019         

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Publicznego gimnazjum w Słubicach

100.

16 września 2019 r.

0050.100.2019

upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO dla Kierownika jednostki

101.

18 września 2019 r.

0050.101.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

102.

19 września 2019 r.

0050.102.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

103.

23 września 2019 r.

0050.103.2019

dokonania w planie finansowym dochodów Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Publicznego Gimnazjum w Słubicach

104.

24 września 2019 r.

0050.104.2019

ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

105.

24 września 2019 r.

0050.105.2019

powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

106.

24 września 2019 r.

0050.106.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

107.

26 września 2019 r.

0050.107.2019

powołania członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych na zadania pn. "Budowa drogi gminnej G291110W (G11) Wymyśle Polskie - Alfonsów - Bończa w gminie Słubice"

108.

27 września 2019 r.

0050.108.2019

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z wprowadzaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej

109.

27 września 2019 r.

0050.109.2019

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice - 2019 r. ETAP II

110.

27 września 2019 r.

0050.110.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu gminy Słubice

111.

30 września 2019 r.

0050.111.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

112.

7 października 2019 r.

0050.112.2019

zmieniające uchwałę Budżetową gminy Słubice na rok 2019

113.

11 października 2019 r.

0050.113.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach i Szkoły Podstawowej w Świniarach

114.

18 października 2019 r.

0050.114.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

115.

23 października 2019 r.

0050.115.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i Przedszkola Samorządowego w Słubicach

116.

31 października 2019 r.

0050.116.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

117.

14 listopada 2019 r.

0050.117.2019

projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2020-2024,

Opinie RIO   Pł.383.2019,   Pł.384.2019

118.

15 listopada 2019 r. 

0050.118.2019

przyjęcia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy Słubice

119.

15 listopada 2019 r.

0050.119.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Przedszkola Samorządowego w Słubicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

120.

18 listopada 2019 r.

0050.120.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

121.

19 listopada 2019 r.

0050.121.2019

upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Słubice do dokonywania odczytów wskazań wodomierzy

122.

19 listopada 2019 r.

0050.122.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Świniarach i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

123.

19 listopada 2019 r.

0050.123.2019

ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej

124.

19 listopada 2019 r.

0050.124.2019

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice

125.

20 listopada 2019 r.

0050.125.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Słubice na rok 2019

126.

21 listopada 2019 r.

0050.126.2019

zmiany zarządzenia Nr 0050.124.2019 Wójta Gminy Słubice z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice

127.

22 listopada 2019 r.

0050.127.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

128.

28 listopada 2019 r. 

0050.128.2019

zmiany Zarządzenia Nr 0050.46.2019 r. Wójta Gminy Słubice z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: powołania zespołu spisowego w celu dokonywania protokólarnego spisu zniszczonych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów oraz dokonywanie fizycznego zniszczenia spisywanych środków majątku będącego na stanie ewidencyjnym Urzędu Gminy Słubice

129.

28 listopada 2019 r. 

0050.129.2019

przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice

130.

28 listopada 2019 r. 

0050.130.2019

powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice i jednostek podległych w 2017 roku

131.

29 listopada 2019 r. 

0050.131.2019

zmiany Zarządzenia Nr 0050/58/2012 Wójta Gminy Słubice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Słubice 

132.

29 listopada 2019 r. 

0050.132.2019

zmiany Zarządzenia Nr 0050.22.2018 Wójta gminy Słubice z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad  (polityki) rachunkowości, Załącznik

133.

29 listopada 2019 r.

0050.133.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

134. 

3 grudnia 2019 r.

0050.134.2019

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.". 

135.

3 grudnia 2019 r.

0050.135.2019

ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Słubice dnia wolnego od pracy z obowiązkiem odpracowania.

136.

9 grudnia 2019 r. 

0050.136.2019 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach

137.

10 grudnia 2019 r. 

0050.137.2019 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

138.

13 grudnia 2019 r. 

0050.138.2019 

nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim 

139.

16 grudnia 2019 r. 

0050.139.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

140.

17 grudnia 2019 r.

0050.140.2019

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w 2020 roku"

141.

20 grudnia 2019 r.

0050.141.2019

zmiany Zarządzenia Nr 0050/7/2012 Wójta Gminy Słubice z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

142.

27 grudnia 2019 r.

0050.142.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Szkoły Podstawowej w Świniarach

143.

30 grudnia 2019 r.

0050.143.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019

144.

31 grudnia 2019 r. 

0050.144.2019

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dąbkowska Marlena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-08 14:41:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-29 13:08:00
  • Liczba odsłon: 1837
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347625]

przewiń do góry