Lp.

Data wydania

Nr zarządzenia

w sprawie

  1.

  7 stycznia 2019 r.

  0050.1.2019

  przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Słubice na 2019 rok , Załącznik 1 , Załącznik 2

  2.

  7 stycznia 2019 r.

  0050.2.2019

  przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok , Załącznik

  3.

  15 stycznia 2019 r.

  0050.3.2019

  zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019, Załącznik

  4.

  16 stycznia 2019 r.

  0050.4.2019

  dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

  5.

  24 stycznia 2019 r.

  0050.5.2019

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Słubice a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  6.

  1 lutego 2019 r.

  0050.6.2019

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice

  7.  

  1 lutego 2019 r.

  0050.7.2019

upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do prowadzenia zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową Wójta Gminy Słubice postępowań podatkowych oraz wydawania w tych sprawach decyzji

  8. 

  1 lutego 2019 r.

  0050.8.2019

upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych spawach dotyczących ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  9.

  5 lutego 2019 r.

  0050.9.2019

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice

  10.

  8 luty 2019 r.

  0050.10.2019

ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich , załącznik  

  11.

12 lutego 2019 r. 

  0050.11.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach , załącznik

  12.

13 lutego 2019 r. 

  0050.12.2019

powołania członków komisji do odbioru wykonanych instalacji na terenie Gminy Słubice w ramach projektu pn.:  "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  

13. 

  15 lutego 2019 r.

0050.13.2019 

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice

14. 

18 lutego 2019 r. 

0050.14.2019

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice , załącznik

15.

19 lutego 2019 r. 

0050.15.2019

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2019 r.

16. 

12 marca 2019 r. 

  0050.16.2019

powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

17.

  12 marca 2019 r.

  0050.17.2019

kontroli prawidłowości realizacji obowiązków przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

18. 

14 marca 2019 r. 

  0050.18.2019

wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

19.

14 marca 2019 r. 

0050.19.2019 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słubicach , załącznik

20.

18 marca 2019 r.

0050.20.2019

przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018 , załącznik 1 , załącznik 2 , załącznik 3

21. 

18 marca 2019 r.

0050.21.2019 

upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych z wyborami

22. 

22 marca 2019 r. 

0050.22.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach , załącznik  

23.

29 marca 2019 r.. 

  0050.23.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019 , załącznik 1 , załącznik 2, załącznik 3

24.

1 kwietnia 2019 r.

  0050.24.2019

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych  Gminy Słubice

25.

1 kwietnia 2019 r.

  0050.25.2019

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice , załącznik 1, 

26.

1 kwietnia 2019 r. 

0050.26.2019 

odwołania upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

27.

  1 kwietnia 2019 r.

0050.27.2019 

odwołania upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do prowadzenia zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową Wójta Gminy Słubice postępowań podatkowych oraz wydawania w tych sprawach decyzji 

28.

11 kwietnia 2019 r.

  0050.28.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, załącznik

29.

12 kwietnia 2019 r.

  0050.29.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019, załącznik 1, załącznik 2

 
  30.

18 kwietnia 2019 r.

  0050.30.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019, załącznik 1, załącznik 2 , załącznik 3 

31.

24 kwietnia 2019 r.

  0050.31.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019, załącznik 1 , załącznik 2

32.

26 kwietnia 2019 r.

  0050.32.2019

ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. załącznik

33. 

26 kwietnia 2019 r.

  0050.33.2019

powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. załącznik

34.

26 kwietnia 2019 r. 

  0050.34.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach , załącznik 1

35.

29 kwietnia 2019 r.

  0050.35.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019 , załącznik 1 , załącznik 2, załącznik 3

36.

7 maja 2019 r.

0050.36.2019 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019 , załącznik 1 , załącznik 2

37. 

8 maja 2019 r. 

  0050.37.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku , załącznik 1

38.

  14 maja 2019 r.

  0050.38.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019 , załącznik 1 , załącznik 2  

39.

16 maja 2019 r. 

  0050.39.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , załącznik

40.

  16 maja 2019 r.

  0050.40.2019

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach, załącznik 

41.

  20 maja 2019 r.

  0050.41.2019 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , załącznik

42. 

  21 maja 2019 r.

  0050.42.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019 , załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3

43.

  27 maja 2019 r.

  0050.43.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019, załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3

44.

  31 maja 2019 r.

  0050.44.2019

odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach z pełnionej funkcji

45.

  3 czerwca 2019 r.

  0050.45.2019

  zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019 , załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2, załącznik Nr 3 

46.

4 czerwca 2019 r.

  0050.46.2019

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach , załącznik  

47.

  4 czerwca 2019 r.

  0050.47.2019

kontroli prawidłowości realizacji obowiązków przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice w zakresie odbierania odpadów komunalnych

48.

  4 czerwca 2019 r.

  0050.48.2019

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku , załącznik Nr 1

49.

  6 czerwca 2019 r.

  0050.49.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019 , załącznik Nr 1

50.

  6 czerwca 2019 r.

  0050.50.2019

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na usługę odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Urzędu Gminy Słubice

51.

11 czerwca 2019 r.

  0050.51.2019

wskazania szkoły, która przejmie obowiązki realizacji świadczeń  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wobec nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, których Publiczne Gimnazjum w Słubicach było ostatnim miejscem pracy

52.

12 czerwca 2019 r.

  0050.52.2019

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na zakup wraz z dostawą 24 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

  53.

14 czerwca 2019 r. 

0050.53.2019

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

  54.

17 czerwca 2019 r.

  0050.54.2019

regulaminu głosowania na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

  55.

18 czerwca 2019 r. 

  0050.55.2019

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019 załącznik nr 1 , załącznik nr 2

  56.

19 czerwca 2019 r.

  0050.56.2019

upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
i prowadzenia postępowań  w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  57.

19 czerwca 2019 r.

   0050.57.2019

 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku Załącznik

  58.

19 czerwca 2019 r.

  0050.58.2019

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa drogi gminnej nr 291110(G10) Wymyśle Polskie - Alfonsów - Bończa w gminie Słubice”

  59.

27 czerwca 2019 r.

  0050.59.2019