Rozdział VIII

Organ wykonawczy gminy

 

§ 117

 

1.      Organem wykonawczym gminy jest Wójt.

2.      Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

3.      Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia Kadencji Rady Gminy, lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu Kadencji Rady Gminy.

4.      Po upływie kadencji Wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.

5.      Objęcie obowiązków Wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady.

 

§ 118

 

1.      Wójt Gminy realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

2.      Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny nadany w drodze zarządzenia przez Wójta.

 

§ 119

 

1.      Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.

2.      Do zadań Wójta należy w szczególności:

1)       przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2)       określanie sposobu wykonywania uchwał,

3)       gospodarowanie mieniem komunalnym,

4)       wykonywanie budżetu,

5)       zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

3.       W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie.

4.       Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy, w szczególności:

1)      ogłasza budżet Gminy i sprawozdanie z jego wykonania,

2)      wydaje Sekretarzowi Gminy polecenia i wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia spraw,

3)      wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

4)      zapewnia obsługę administracyjną Radzie i jej Komisjom,

5)      przedkłada właściwym organom (Wojewodzie, RIO) uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia,

6)      wydaje przepisy porządkowe w sprawach nie cierpiących zwłoki,

7)      informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i rozwoju gospodarczego Gminy oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

5.      Wójt reprezentuje Gminę na zewnątrz; Wójt reprezentuje Gminę w związkach gmin i stowarzyszeniach, o ile Rada nie postanowi inaczej oraz podczas uroczystości państwowych i lokalnych.

6.      Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa Wójt jednoosobowo lub zastępca Wójta łącznie z upoważnioną przez Wójta osobą.

 

§ 120

 

Wójt podejmuje czynności związane z usuwaniem bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub mienia.

 

§ 121

 

1.      Wójt w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę.

2.      Zastępca Wójta wykonuje obowiązki Wójta w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

3.      Zastępca wykonuje zadania w zakresie powierzonym mu przez Wójta zgodnie z jego wskazówkami i zaleceniami.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-02 10:13:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-02 10:13:56
  • Liczba odsłon: 2208
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352029]

przewiń do góry