Lp.

Data wydania

Nr zarządzenia

w sprawie

 1.

9 stycznia 2015 r. 

Nr 0050.1.2015 

przyjęcia planu finansowego dochodów
i wydatków Urzędu Gminy Słubice na 2015 rok,  
załącznik nr 1 , załącznik nr 2

 2.

9 stycznia 2015 r. 

Nr 0050.2.2015 

przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok , załącznik  

 3.

21 stycznia 2015 r.

Nr 0050.3.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca  Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach

 4.

30 stycznia 2015 r.

Nr 0050.4.2015 

zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmiany Zarządzenia Nr 0050/3/2013 Wójta Gminy Słubice z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 5.

30 stycznia 2015 r.

Nr 0050.5.2015 

zmiany Zarządzenia Nr 0152/44/209 Wójta Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Słubice 

 6.

30 stycznia 2015 r.

Nr 0050.6.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  

 7.

 

 

 

 8.

 

 

 

 9.

4 lutego 2015 r.

Nr 0050.9.2015 

rozdziału środków na realizację zadań publicznych w wysokości określonej przez Radę Gminy Słubice na rok 2015  

10. 

4 lutego 2015 r. 

Nr 0050.10.2015 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2015 r.

11.  

24 lutego 2015 r. 

Nr 0050.11.2015 

zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3

12. 

27 lutego 2015 r. 

Nr 0050.12.2015 

powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. pn. "Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w  m. Słubice w gminie Słubice.

13.   

27 lutego 2015 r.

Nr 0050.13.2015

upoważnienia kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Słubicach do wykonywania czynności materialno - technicznych, wydawania zaświadczeń oraz udostępniania danych w związku z realizacją obowiązków przypisanych organowi gminy.

14.

27 lutego 2015 r. 

Nr 0050.14.2015 

upoważnienia zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Słubicach do wykonywania czynności materialno - technicznych, wydawania zaświadczeń oraz udostępniania danych w związku z realizacją obowiązków przypisanych organowi gminy.  

15.

6 marca 2015 r.

Nr 0050.15.2015

w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich , załącznik Nr 1

16.

16 marca 2015 r. 

Nr 0050.16.2015 

zmiany Zarządzenia Nr 0050.15.2015 Wójta Gminy Słubice z dnia 6 marca 2015 r.  

17. 

17 marca 2015 r. 

Nr 0050.17.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice  

18.

17 marca 2015 r. 

Nr 0050.18.2015 

powołania członków komisji dla przeprowadzenia czynności brakowania formularzy wykorzystywanych do wydawania dowodów osobistych  

19.

23 marca 2015 r. 

Nr 0050.19.2015 

zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Słubice na rok szkolny 2015-2016 

 20.

24 marca 2015 r. 

Nr 0050.20.2015 

przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014 , załącznik  

21. 

27 marca 2015 r. 

Nr 0050.21.2015 

powołania redaktora naczelnego kwartalnika "Słubicki Biuletyn Informacyjny" 

22.

31 marca 2015 r.

Nr 0050.22.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

23.

31 marca 2015 r.

Nr 0050.23.2015

wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  

24.

17 kwietnia 2015 r.

Nr 0050.24.2015

dokonania zmian w palnie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

25.

20 kwietnia 2015 r.

Nr 0050.25.2015

powołania obwodowych komisji wyborczych  

        26.

23 kwietnia 2015 r.

                              Nr 0050.26.2015

zmiany zarządzenia nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Słubice z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

27.  

23 kwietnia 2015 r.

Nr 0050.27.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

28. 

24 kwietnia 2015 r.

Nr 0050.28.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3

29.

27 kwietnia 2015 r.  

Nr 0050.29.2015 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

30. 

29 kwietnia 2015 r.

Nr 0050.30.2015  

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

31.

29 kwietnia 2015 r.

Nr 0050.31.2015 

zmiany Zarządzenia Nr 0152/44/2009 Wójta Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Słubice

32.

30 kwietnia 2015 r.

Nr 0050.32.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , załącznik Nr 1,   Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3

33.

4 maja 2015 r.

Nr 0050.33.2015

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice 

34. 

7 maja 2015 r. 

Nr 0050.34.2015 

zmiany Zarządzenia Nr 0050/59/2012 Wójta Gminy Słubice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Słubice 

35.

7 maja 2015 r.

Nr 0050.35.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3

36. 

15 maja 2015 r. 

Nr 0050.36.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku 

      37.

                            15 maja 2015 r.

                              Nr 0050.37.2015

stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

38.

18 maja 2015 r.

 Nr 0050.38.2015

uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Świniarach powołanej dla przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

39. 

21 maja 2015 r.

Nr 0050.39.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3  

40.

22 maja 2015 r.

Nr 0050.40.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice    

41. 

1 czerwca 2015 r. 

Nr 0050.41.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach 

42.

1 czerwca 2015 r. 

Nr 0050.42.2015 

sposobu bezpłatnego rozprowadzania kwartalnika pod nazwą "Słubicki Biuletyn Informacyjny"  

43.

8 czerwca 2015 r.

Nr 0050.43.2015

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Przedszkola Samorządowego w Słubicach

44. 

9 czerwca 2015 r. 

Nr 0050.44.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3

45.

18 czerwca 2015 r. 

Nr 0050.45.2015

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

46. 

18 czerwca 2015 r.

Nr 0050.46.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3

47. 

19 czerwca 2015 r.

Nr 0050.47.2015

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych    

48. 

23 czerwca 2015 r. 

Nr 0050.48.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice  

        49.

24 czerwca 2015 r. 

Nr 0050.49.2015 

powołania członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa obiektów małej architektury - placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych w Słubicach, Piotrkówku, Świniarach w gminie Słubice"  

50.

25 czerwca 2015 r. 

Nr 0050.50.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice 

51. 

25 czerwca 2015 r.

Nr 0050.51.2015 

powołania komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona  klęski żywiołowej, które wystąpiły w czerwcu 2015 roku na terenie gminy Słubice  

52.

30 czerwca 2015 r. 

Nr 0050.52.2015 

stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie Gminy Słubice 

53.

8 lipca 2015 r. 

Nr 0050.53.2015

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2015/2016

54.

14 lipca 2015 r. 

Nr 0050.54.2015

wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum 

55. 

14 lipca 2015 r. 

Nr 0050.55.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach 

56. 

21 lipca 2015 r. 

Nr 0050.56.2015 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

57. 

22 lipca 2015 r. 

Nr 0050.57.2015 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

58.

23 lipca 2015 r. 

Nr 0050.58.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , załącznik Nr 1 , załącznik Nr 2 , załącznik Nr 3

59.

29 lipca 2015 r. 

Nr 0050.59.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Przedszkola Samorządowego w Słubicach 

60.

12 sierpnia 2015 r.

Nr 0050.60.2015

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r. , Załącznik Nr 1

61.

12 sierpnia 2015 r.

Nr 0050.61.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  

62. 

17 sierpnia 2015 r.

Nr 0050.62.2015

powołania obwodowych komisji do spraw referendum

63.

18 sierpnia 2015 r.

Nr 0050.63.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice na rok 2015

64.

21 sierpnia 2015 r.

Nr 0050.64.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2

65.

26 sierpnia 2015 r.

Nr 0050.65.2015

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice  

66.

28 sierpnia 2015 r.

Nr 0050.66.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 .

67.

31 sierpnia 2015 r.

Nr 0050.67.2015 

obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach  

68.

31 sierpnia 2015 r.

Nr 0050.68.2015 

obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach  

69. 

2 września 2015 r. 

Nr 0050.69.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik Nr 1,   Załącznik Nr 2,  Załącznik Nr 3

70. 

8 września 2015 r. 

Nr 0050.70.2015 

wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  

71.

10 września 2015 r. 

Nr 0050.71.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Przedszkola Samorządowego w Słubicach, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  

72. 

17 września 2015 r. 

Nr 0050.72.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Publicznego Gimnazjum w Słubicach 

73.

21 września 2015 r. 

Nr 0050.73.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3

74. 

23 września 2015 r. 

Nr 0050.74.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Publicznego Gimnazjum w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Przedszkola Samorządowego w Słubicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.

75.

30 września 2015 r. 

Nr 0050.75.2015

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3

76. 

5 października 2015 r. 

Nr 0050.76.2015

powołania obwodowych komisji wyborczych  

77. 

5 października 2015 r. 

Nr 0050.77.2015 

ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. , Załącznik  

78.

5 października 2015 r. 

Nr 0050.78.2015 

powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. , Załącznik 

79.

7 października 2015 r. 

Nr 0050.79.2015

upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Słubice do prowadzenia czynności związanych z wyborami 

80. 

14 października 2015 r. 

Nr 0050.80.2015

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Szkoły Podstawowej w Świniarach 

 81.

15 października 2015 r. 

 Nr 0050.81.2015

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 

82.

15 października 2015 r. 

Nr 0050.82.2015

stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  

83.

21 października 2015 r. 

Nr 0050.83.2015

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3

84. 

23 października 2015 r. 

Nr 0050.84.2015

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Publicznego Gimnazjum w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach

85.

26 października 2015 r. 

Nr 0050.85.2015

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik nr 1 , Załącznik Nr 2

86. 

30 października 2015 r. 

Nr 0050.86.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice 

87. 

4 listopada 2015 r. 

Nr 0050.87.2015 

zmieniające uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik  

88. 

12 listopada 2015 r. 

Nr 0050.88.2015 

projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016-2024 , Załącznik Nr 1 , Objaśnienia do WPF , Załącznik Nr 1 do WPF , Załącznik Nr 2,   Załącznik Nr 3 , Załącznik nr 4 , Załącznik Nr 5 , Załącznik Nr 6 , Uzasadnienie do Budżetu Gminy na 2016 r.

89. 

18 listopada 2015 r. 

Nr 0050.89.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  

90.

24 listopada 2015 r. 

Nr 0050.90.2015 

wyłączenia drogi wewnętrznej z użytkowania , Załącznik  

91. 

26 listopada 2015 r. 

Nr 0050.91.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik nr 3

92.

30 listopada 2015 r. 

Nr 0050.92.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Publicznego Gimnazjum w Słubicach  

93.

1 grudnia 2015 r. 

Nr 0050.93.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik Nr 1,   Załącznik Nr 2 , Załącznik nr 3

94. 

2 grudnia 2015 r. 

Nr 0050.94.2015

przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice metodą weryfikacji

95.

2 grudnia 2015 r.  

Nr 0050.95.2015 

powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice i jednostek podległych w 2015 roku 

96. 

4 grudnia 2015 r. 

Nr 0050.96.2015 

ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Słubice w 2015 roku

97.

8 grudnia 2015 r. 

Nr 0050.79.2015 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

98. 

8 grudnia 2015 r. 

Nr 0050.98.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach  

99.

9 grudnia 2015 r. 

Nr 0050.99.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2

100.

28 grudnia 2015 r. 

Nr 0050.100.2015 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2015 , Załącznik Nr 1 , Załącznik nr 2 , Załącznik Nr 3

101. 

29 grudnia 2015 r. 

Nr 0050.101.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach

102. 

31 grudnia 2015 r. 

Nr 0050.102.2015 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gościniak Agata
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-20 11:54:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Gościniak Agata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-02 08:51:14
  • Liczba odsłon: 2023
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352038]

przewiń do góry