L. p. Data     wydania   Numer Zarządzenia w sprawie
1. 04.01.2021 r. 0050.1.2021 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Słubice na 2021 rok
2. 04.01.2021 r. 0050.2.2021 przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
3. 11.01.2020 r. 0050.3.2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2021 r.
4. 11.01.2021 r. 0050.4.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
5. 18.01.2021 r. 0050.5.2021 ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Słubice
6. 20.01.2021 r. 0050.6.2021 nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice
7. 25.01.2021 r. 0050.7.2021
8. 28.01.2021 r. 0050.8.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
9. 28.01.2021 r. 0050.8.1.2021
10. 29.01.2021 r. 0050.9.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
11. 29.01.2021 r. 0050.10.2021
12. 01.02.2021 r. 0050.11.2021 wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
13. 02.02.2021 r. 0050.12.2021
14. 02.02.2021 r. 0050.13.2021 zmiany Zarządzenia Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Słubice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad używania do podróży służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy
15. 09.02.2021 r. 0050.14.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
16. 10.02.2021 r. 0050.15.2021 wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego
17. 15.02.2021 r. 0050.16.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
18. 16.02.2021 r. 0050.17.2021 wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii
19. 17.02.2021 r. 0050.18.2021 powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice
20. 19.02.2021 r. 0050.19.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
21. 24.02.2021 r. 0050.20.2021 powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
22. 01.03.2021 r. 0050.21.2021 odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
23. 08.03.2021 r. 0050.22.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
24. 22.03.2021 r 0050.23.2021 przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020, Opinia RIO 
25. 22.03.2021 r. 0050.24.2021 zmiany Zarządzenia Nr 0050.144.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
26. 26.03.2021 r. 0050.25.2021 wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy Słubice
27. 29.03.2021 r. 0050.26.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
28. 15.04.2021 r. 0050.27.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
29. 21.04.2021 r. 0050.28.2021 zmiany Zarządzenia Nr 0050.144.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
30. 21.04.2021 r. 0050.29.2021 ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2"
31. 22.04.2021 r. 0050.30.2021 ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Słubice w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 maja 2021 roku
32. 23.04.2021 r. 0050.31.2021 ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla zadania pn. "Wspieraj Seniora"
33. 23.04.2021 r. 0050.32.2021 sporządzania skonsolidowanego bilansu
34. 27.04.2021 r. 0050.33.2021 określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych
35. 27.04.2021 r. 0050.34.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
36. 30.04.2021 r. 0050.35.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach
37. 07.05.2021 r. 0050.36.2021 zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Słubice
38. 10.05.2021 r. 0050.37.2021 dokonania  zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
39. 11.05.2021 r. 0050.38.2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za rok 2020 rok
40. 14.05.2021 r. 0050.39.2021 przedstawienia Raportu o stanie Gminy Słubice za 2020 rok, Raport o stanie Gminy Słubice za rok 2020
41. 14.05.2021 r. 0050.40.2021 udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień
42. 14.05.2021 r. 0050.41.2021 udzielenia upoważnienia do działania w imieniu Wójta Gminy Słubice, podpisywania i dochodzenia od dłużników alimentacyjnych wszelkich należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
43. 14.05.2021 r. 0050.42.2021 upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
44. 17.05.2021 r. 0050.43.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
45. 17.05.2021 r. 0050.44.2021 zmiany Zarządzenia Nr 0050/59/2012 Wójta Gminy Słubice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Słubice
46. 18.05.2021 r. 0050.45.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
47. 19.05.2021 r. 0050.46.2021 powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania pt. "Dostawa nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Spółki Wodnej Kozików - Sady"
48. 19.05.2021 r. 0050.47.2021 upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji a także w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu Organu właściwego dłużnika do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców
49. 24.05.2021 r. 0050.48.2021 zmiany zarządzenie Wójta Gminy Słubice Nr 0050.147.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Słubice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach
50. 24.05.2021 r.  0050.49.2021 norm przydziału pracownikom Urzędu Gminy Słubice napojów i środków utrzymania higieny osobistej
51. 31.05.2021 r. 0050.50.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
52. 08.05.2021 r. 0050.51.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
53. 14.06.2021 r. 0050.52.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
54. 14.06.2021 r. 0050.53.2021 zmiany Zarządzenia Nr 0050.25.2018 Wójta Gminy Słubice z dnia 27 kwietnia 2018 r., w sprawie: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
55. 15.06.2021 r. 0050.54.2021 zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Słubice na rok 2021
56. 23.06.2021 r. 0050.55.2021 określenia procedury kontroli realizacji obowiązków przez podmioty świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słubice
57. 25.06.2021 r. 0050.56.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
58. 30.06.2021 r. 0050.57.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
59. 30.06.2021 r. 0050.58.2021 powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na "Dostawę i montaż lamp solarnych led na terenie Gminy Słubice"
60. 01.07.2021 r. 0050.59.2021 ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Słubice
61. 13.07.2021 r. 0050.60.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
62. 16.07.2021 r. 0050.61.2021 powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku nawałnicy i huraganu w dniu 14 lipca 2021 roku na terenie gminy Słubice
63. 16.07.2021 r. 0050.62.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
64. 19.07.2021 r. 0050.63.2021 ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 dla zadania pn. "Organizacja działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno - technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+)poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19"
65. 19.07.2021 r. 0050.64.2021 powołania komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły w lipcu 2021 roku na terenie gminy Słubice
66. 30.07.2021 r. 0050.65.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
67. 02.08.2021 r. 0050.66.2021 ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
68. 03.08.2021 r. 0050.67.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
69. 06.08.2021 r. 0050.68.2021 zmiany Zarządzenia Nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia do dostępu do informacji zawartych w Bzie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
70. 05.08.2021 r. 0050.69.2021 zmiany zarządzenia Nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Słubice z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do załatwiania w imieniu Wójta Gminy Słubice określonych spraw oraz do podpisywania pism i dokumentów
71. 06.08.2021 r. 0050.70.2021 powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na świadczenie usługi dostawa i sprzedaż ulgowych miesięcznych biletów imiennych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Słubice umożliwiających dowóz i odwóz uczniów ze szkół na zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej w okresie roku od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.
72. 06.08.2021 r. 0050.71.2021 przedstawienia informacji o przebiegu budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, Opinia RIO
73. 09.08.2021 r. 0050.72.2021 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
74. 11.08.2021 r. 0050.73.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
75. 12.08.2021 r. 0050.74.2021 powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice w 2021 r.
76. 27.08.2021 r. 0050.75.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Szkoły Podstawowej w Świniarach
77. 31.08.2021 r. 0050.76.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
78. 01.09.2021 r. 0050.77.2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji a także w sprawie upoważnienia do występowania w imieniu Organu właściwego dłużnika do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców
79. 01.09.2021 r. 0050.78.2021 w sprawie udzielenia upoważnień i powierzenia prowadzenia spraw Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
80. 01.09.2021 r. 0050.79.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień
81. 01.09.2021 r. 0050.80.2021 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
82. 14.09.2021 r. 0050.81.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca świętego Jana Pawła II w Słubicach i Szkoły Podstawowej w Świniarach
83. 15.09.2021 r. 0050.82.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
84. 29.09.2021 0050.83.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
85. 30.09.2021 r. 0050.84.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej e Słubicach
86. 05.10.2021 r. 0050.85.2021 zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
87. 12.10.2021 r. 0050.86.2021 ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej w Urzędzie Gminy Słubice
88. 18.10.2021 r. 0050.87.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
89. 19.10.2021 r. 0050.88.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i przedłożenia propozycji wyboru w przetargu nieograniczonym pt. "Przebudowa drogi gminnej Łaziska - Budy, długość 950 mb"
90. 28.10.2021 r. 0050.89.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
91. 29.10.2021 r. 0050.90.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
92. 29.10.2021 r. 0050.91.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia do działania w imieniu Wójta Gminy Słubice, podpisywania i dochodzenia od dłużników alimentacyjnych wszelkich należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
93. 05.11.2021 r. 0050.92.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania pt. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. "
94. 08.11.2021 r. 0050.93.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Słubice
95. 10.11.2021 r. 0050.94.2021 ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Słubice
96. 12.1.2021 r. 0050.95.2021 projektu uchwały budżetowej na rok 2022 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2022-2027, Opinia RIO do Uchwały Budżetowej, Opinia RIO do WPF
97. 15.11.2021 r. 0050.96.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Przedszkola Samorządowego w Słubicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
98. 16.11.2021 r. 0050.97.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
99. 22.11.2021 r. 0050.98.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
100. 26.11.2021 r. 0050.99.2021 zmiany Zarządzenia Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 dla zadania pn. "Wspieraj Seniora"
101. 26.11.2021 r. 0050.100.2021 zmiany Zarządzenia Nr 0050.29.2021 Wójta gminy Słubice z dnia 21 września 2021 r., w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 dla zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV - 2"
102. 26.11.2021 r. 0050.101.2021 przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice metodą weryfikacji
103. 26.11.2021 r. 0050.102.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
104. 26.11.2021 r. 0050.103.2021 przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Słubice
105. 29.12.2021 r. 0050.104.2021 powołania członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej Łaziska-Budy, długość 950 mb".
106. 30.11.2021 r. 0050.104.1.2021 powołania członków komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania realizowanego w ramach zawartej umowy pn.: "Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rurociągiem wody łączącym obiekt stacji z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości w miejscowości Alfonsów w Gminie Słubice - na zadaniu inwestycyjnym pn. : "Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie"
107. 30.11.2021 r. 0050.105.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
108. 08.12.2021 r. 0050.106.2021 powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice i jednostek podległych w 2021 roku
109. 08.12.2021 r. 0050.107.2021 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021
110. 09.12.2021 r. 0050.108.2021 udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
111. 09.12.2021 r. 0050.109.2021 powołania pełnomocnika realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii
112. 15.12.2021 r. 0050.110.2021 wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
113. 15.11.2021 r. 0050.111.2021 powołania członków komisji przetargowej do prowadzenia postępowania w trybie przetargu podstawowego  bez negocjacji pn. "Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych"
114. 16.12.2021 r. 0050.112.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu gminy Słubice i Przedszkola Samorządowego w Słubicach
115. 20.12.2021 r. 0050.113.2021 powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na świadczenie usługi dostawa i sprzedaż ulgowych miesięcznych biletów imiennych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Słubice umożliwiających dowóz i odwóz uczniów ze szkół na zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej w okresie od 10 stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022 r.
116. 20.12.2021 r. 0050.114.2021 zatwierdzenia Planu kontroli planowych w roku 2021 przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Słubice
117.      
118. 27.12.2021 r. 0050.116.2021 ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Słubice
119. 28.12.2021 r. 0050.117.2021 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
120. 28.12.2021 r. 0050.118.2021

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na "Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych w okresie do 31 stycznia 2022 r."

121. 28.12.2021 r. 0050.119.2021 powołania członków komisji przetargowej do prowadzenia postępowania w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji pn. "Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych"
122. 31.12.2021 r. 0050.120.2021 zatwierdzenia Planu kontroli zarządczej na rok 2022 w Urzędzie Gminy Słubice oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Słubice
123. 21.12.2021 r. 0050.121.2021 wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skonieczna Marlena
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-13 12:04:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-24 14:59:25
  • Liczba odsłon: 1647
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352103]

przewiń do góry