L.p. Data wydania Numer zarządzenia w sprawie
1. 04.01.2022 0050.1.2022 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2022 r.
2. 04.01.2022 0050.2.2022 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Słubice na 2022 rok
3. 04.01.2022 0050.3.2022 przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
4. 04.01.2022 0050.4.2022 upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych
5. 11.01.2022 0050.5.2022 powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na "Jednorazową usługę odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Urzędu Gminy Słubice"
6. 18.01.2022 0050.6.2022 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
7. 18.01.2022 0050.7.2022 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Słubice a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
8. 18.01.2022 0050.8.2022 udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatku osłonowego wynikającego z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
9. 27.01.2022 0050.9.2022 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Słubice
10. 28.01.2022 0050.10.2022 powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2022 r.
11. 28.01.2022 0050.11.2022 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
12. 08.02.2022 0050.12.2022 powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice
13. 11.02.2022 0050.13.2022 wyłączenia części drogi wewnętrznej z użytkowania
14. 21.02.2022 0050.14.2022 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
15. 25.02.2022 0050.15.2022 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2022
16. 07.03.2022 0050.16.2022 powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na "Naprawę i oprawę 58 ksiąg meldunkowych znajdujących się w zasobach Urzędu Gminy Słubice"
17. 09.03.2022 0050.17.2022 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2022
18. 11.03.2022 0050.18.2022 powołania członków do rozpatrzenia ofert na "Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Słubice"
19. 14.03.2022 0050.19.2022 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
20. 14.03.2022 0050.20.2022

powołania członków komisji przetargowej do prowadzenia postępowania w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji pn. „ Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody”

21. 24.03.2022 0050.21.2022 udzielenia upoważnienia o prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00zł na osobę dla obywateli Ukrainy
22. 24.03.2022 0050.22.2022 powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert dla zadania inwestycyjnego pn. " Montaż lamp UV na Stacji Uzdatniania Wody w Alfonsowie"
23. 28.03.2022 0050.23.2022 przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021Opinia RIO
24. 28.03.2022 0050.24.2022 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
25. 31.03.2022 0050.25.2022 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2022
26. 04.04.2022 0050.26.2022 wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań, rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń pieniężnych dla podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia
27. 07.04.2022 0050.27.2022 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
28.      
29.      
30. 22.04.2022 0050.30.2022 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2022
31. 27.04.2022 0050.31.2022 ustalenia wielkości zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Słubice tzw. pogotowia kasowego
32. 27.04.2022 0050.32.2022 przyjęcia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
33. 04.05.2022 0050.33.2022 ustalenia planu finansowego dla rachunku środków  pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 dla zadania pn. " Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"
34. 05.05.2022 0050.34.2022 ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 dla zadania pn. "Rosnąca odporność"
35. 06.05.2022 0050.35.2022 zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za 2021 rok
36. 09.05.2022 0050.36.2022 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2022
37. 09.05.2022 0050.37.2022 zmiany Zarządzenia Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Słubice z dnia 27 kwietnia 2022 r., w sprawie: przyjęcia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
38. 11.05.2022 0050.38.2022 przedstawienia Raportu  stanie Gminy Słubice za 2021 rok
39. 10.05.2022 0050.39.2022 powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2022 r.
40. 12.05.2022 0050.40.2022 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach
41. 17.05.2022 0050.41.2022 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skonieczna Marlena
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-18 13:07:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-17 11:57:12
  • Liczba odsłon: 368
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347688]

przewiń do góry