Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 377, obręb ewidencyjny Piotrkówek, położonej w gminie Słubice"

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej dla planowanej zabudowy usługowej na działkach o nr ewid.: 469/2 i 485/2 położonych w obrębie Grzybów oraz na działce o nr ewid. 144/2 położonej w obrębie Jamno, gmina Słubice"

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nN - 0,4 kV z kablową naziemną szafą rozdzielczą oraz szafką pomiarową na działkach o nr ewid. 18/2 , 19/2 położonych w obrębie Budy, gmina Słubice

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oraz przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4kV , budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w miejscowości Świniary, Nowosiadło w gminie Słubice.

 

Obwieszczenie PZ.6220.11.2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'Rozbudowie istniejącego sklepu spożywczego o część sklepową' w Juliszewie gm. Słubice na działce nr ewid. 66/1.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania PZ.6220.10.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 14 grudnia 2021 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 160/5 w obrębie Słubice, gm. Słubice".

 

Obwieszczenie PZ.6220.7.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 13 września 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. 166, 168/2 w obrębie Piotrkówek, gmina Słubice"

 

Obwieszczenie PZ.6220.6.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 1 lipca 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Piotrkówek - Iłów"

 

Obwieszczenie PZ.6220.5.2021 Wójta gminy Słubice z dnia 20 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny (piasku) ze złoża "Łaziska I" metodą odkrywkową na terenie działki nr ew. 377/1 w m. Łaziska gm. Słubice"

 

Obwieszczenie PZ.6220.4.2021 z dnia 03.03.2021 r. o wszczęciu postępowania Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych GRZYBÓW-PŁOCK do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 15 MW, zlokalizowanych w miejscowości Grzybów, gm. Słubice wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”

 

Obwieszczenie PZ.6220.1.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Grabowiec I" o mocy do 1MW zlokalizowanej w miejscowości Grabowic, gm. Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie."

 

Obwieszczenie PZ.6220.3.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku od km 24+760 do 27+100 w m. Słubice, na terenie gminy Słubice, powiat płocki"

 

Obwieszczenie PZ.6220.2.2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Łaziska dz. 46/5, gm. Słubice"

 

Obwieszczenie PZ.6220.5.2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze PLO5575A wraz z wewnętrzną linią zasilającą zlokalizowanego w miejscowości Słubice, ul. Wiślana 40, działka nr 145, obręb 0014".

 

Obwieszczenie PZ.6220.6.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 143 (obręb 0008) w miejscowości Łaziska, Gmina Słubice".

 

Obwieszczenie PZ.6220.4.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 7 października 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 277/4 (obręb 0004) w miejscowości Grzybów, Gmina Słubice" (proj. Grzybów II)

 

Obwieszczenie PZ.6220.3.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 11 września 2020 roku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW i powierzchnią zabudowy do 4,43 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 434 i 496/1 w miejscowości Grzybów, gm. Słubice".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice PP.ZP.6730.28.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi przewidzianej do realizacji na działkach ewidencyjnych o numerach 364/1, 364/5, 364/6, 364/7, 364/8, 364/10, 369/1, 468/1, 468/4 w obrębie Grzybów w gminie Słubice.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice PP.ZP.6733.4.2020 z dnia 15 lipca 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 400 mb z rur PE fi 100 na działkach ewidencyjnych nr 117/9 i 117/11 w obrębie geodezyjnym Słubice.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Łaziska - 2) o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 4190 i 217/4 obręb: Łaziska, gmina: Słubice"

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Łaziska - 1) o mocy do 5 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401/3 obręb: Łaziska, gmina: Słubice"

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji uzdatniania wody na działce nr ew. 34/5 w miejscowości Alfonsów gmina Słubice wraz z rurociągiem wody łączącym obiekt stacji z istniejącą siecią wodociągową”. 

 

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny (piasków skaleniowo - kwarcowych) ze złoża "JULISZEW IV".

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej - linii kablowej nn wraz ze złączem kablowym przewidziana do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 5 w obrębie geodezyjnym Budy w gminie Słubice.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej -linii kablowej nn w celu zasilania budynku gospodarczego na działce o numerze ewidencyjnym 429 w miejscowości Łaziska w gminie Słubice.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej-linii kablowej nn w celu zasilania budynku gospodarczego na działce o numerze ewidencyjnym 329/1 w miejscowości Grzybów w gminie Słubice.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej 291110W (G10)

 

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego-sprostowanie błędu-w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ustalającej warunki zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej budowę budynku gospodarczego-inwentarskiego (kurnika) do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35000 sztuk w jednym cyklu na działce o numerze ewidencyjnym 632/2 położonej w miejscowości Słubice w gminie Słubice.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Słubice o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 291115W (G15) relacji Łaziska-droga powiatowa nr 1459W-Słubice-Grabowiec-Słubice przewidzianej do realizacji w miejscowości Grabowiec w gminie Słubice.    

Obwieszczenie o wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z dwóch istniejących studni głębinowych - nr 1 i nr 2 – pracujących zespołowo, zlokalizowanych na działce nr ewid. 34/2 (docelowo wg projektowanego podziału ewidencyjnego na działce nr ewid. 34/5) obręb 0001 – Alfonsów,  gmina Słubice,  powiat płocki, woj. mazowieckie, w ilości nieprzekraczającej 107,5 m 3 /h, dla potrzeb zaopatrzenia wodociągu gminnego”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z dwóch istniejących studni głębinowych - nr 1 i nr 2 - pracujących zespołowo, zlokalizowanych na działce nr ewid. 34/2 (docelowo wg projektowanego podziału ewidencyjnego na działce nr ewid. 34/5) obręb 0001 - Alfonsów, gmina Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie, w ilości nieprzekraczającej 107,5 m 3 /h, dla potrzeb zaopatrzenia wodociągu gminnego".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35 000 sztuk  w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Słubice gm Słubice" zlokalizowanego na działce o nr ewid. 632/2 w Słubicach.

Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35 000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Słubice gm. Słubice" zlokalizowanego na działce o nr ewid. 632/2 w Słubicach.

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35 000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Słubice gm. Słubice" zlokalizowanego na działce o nr ewid. 632/2 w Słubicach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi gminnej 291115W relacji droga powiatowa nr 1459W Słubice - Grabowiec od km 3+324 do 5+695".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi gminnej 291119W relacji Grzybów - DW575 - Grzybów od km 0+000 do 1=856".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zalesieniu gruntów zniszczonych i zdegradowanych w wyniku powodzi w 2010 r. w sołectwach Świniarach i Wiączemin Polski w gminie Słubice powiatu płockiego".

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi gminnej 291125W relacji (Barcik) - Łaziska - Bończa - Budy oraz drogi gminnej 291114W w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799".

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zebraniu materiałów i dowodów dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi gminnej 291119W relacji Grzybów - DW575- Grzybów od km 0+000 do 1+856".

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zebraniu materiałów i dowodów dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi gminnej 291115W relacji droga powiatowa nr 1459W Słubice - Grabowiec od km 3+324 do 5+695".

 

Obwieszczenie o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35 000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Słubice gm. Słubice", zlokalizowanego na działce o nr ewid. 632/2 w Słubicach.

 

Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zalesieniu gruntów zniszczonych i zdegradowanych w wyniku powodzi w 2010 r." w sołectwach Świniary i Wiączemin Polski w gminie Słubice.

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej 291125W relacji (Barcik) - Łaziska - Bończa - Budy oraz drogi gminnej 291114W w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799".

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi gminnej 291119W relacji Grzybów - DW575 - Grzybów od km 0+000 do 1+856".

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi gminnej 291115W relacji droga powiatowa nr 1459W Słubice - Grabowiec od km 3+324 do 5+695".

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi gminnej 291125W relacji (Barcik) - Łaziska - Bończa - Budy oraz drogi gminnej 291114W w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2-799". 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny - piasku i żwiru ze złoża "Juliszew V"".

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu na żądanie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów zniszczonych i zdegradowanych w wyniku powodzi w 2010 r.

 

Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny - piasku i żwiru ze złoża "Juliszew V".

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny - piasku i żwiru ze złoża "Juliszew V".

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35 000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Słubice gm. Słubice"

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie punktu do zbierania lub przeładunku złomu zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 147 w miejscowości Słubice, przy ul. Wiślanej 36, gmina Słubice".

 

Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie punktu do zbierania lub przeładunku złomu zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 147 w miejscowości Słubice przy ul. Wiślanej 36, gmina Słubice".

 

Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35 000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Słubice gm. Słubice" zlokalizowanego na działce o nr ewid. 632/2 w Słubicach. 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu  metodą odkrywkową kopaliny - piasku i żwiru ze złoża "Juliszew IV", zlokalizowanego na fragmencie nieruchomości gruntowej o nr ewid. 66/2 w miejscowości Juliszew, gmina Słubice". 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie punktu zbierania lub przeładunku złomu zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 147 w miejscowości Słubice przy ul. Wiślanej 36, gmina Słubice".

 

Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny - piasku i żwiru ze złoża "Juliszew IV", zlokalizowanego na fragmencie nieruchomości gruntowej o nr ewid. 66/2 w miejscowości Juliszew , gmina Słubice.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny - piasku i żwiru ze złoża "Juliszew IV", zlokalizowanego na fragmencie nieruchomości gruntowej o nr ewid. 66/2 w miejscowości Juliszew, gmina Słubice".

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów zniszczonych i zdegradowanych w wyniku powodzi w 2010 r., w sołectwach Świniary i Wiączemin Polski, gm. Słubice.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu "Programu Ochrony  Środowiska  dla Gminy Słubice na lata 2014-17, z perspektywą do 2021

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35 000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Słubice gm. Słubice” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 632/2 w Słubicach

 

Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym na działce o nr ewid. 632/2 w m. Słubice

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu na żądanie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów zniszczonych i zdegradowanych w wyniku powodzi z 2010 r. w sołectwach Świniary i Wiączemin Polski, gm. Słubice.

 

Zawiadomienie o zmianie terminu rozprawy administracyjnej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa kurnika do hodowli brojlerów w ilości 35000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Słubice, gm. Słubice"

 

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Słubice, gm. Słubice"

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów zniszczonych i zdegradowanych w wyniku powodzi w 2010 r.

 

Obwieszczenie dotyczące wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesianiu gruntów zniszczonych i zdegradowanych w wyniku powodzi w 2010 r. w sołectwach Świniary i Wiączemin Polski, gm. Słubice.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35 000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Słubice gm. Słubice" zlokalizowanego na działce nr ewid. 632/2 w Słubicach .

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej G-34 od drogi gminnej 291111W - Leonów - droga gminna 291124W, gm. Słubice.

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej G-34 od drogi gminnej 291111W-Leonów-droga gminna 291124W, gm. Słubice

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zalesianiu gruntów zniszczonych i zdegradowanych w wyniku powodzi w 2010 r.

 

Obwieszczenie w sprawie postępowania ooś dot. zalesiania gruntów zniszczonych i zdegradowanych w wyniku powodzi w 2010 r.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej G-34 od drogi gminnej 291111W - Leonów- droga gminna 291124W, gm. Słubice.

   

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów zniszczonych i zdegradowanych w wyniku powodzi w 2010 r.

 

 

Obwieszcznie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1455W od drogi Czyżew - Nowe Budy.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1455W od drogi 577 Czyżew – Nowe Budy długości 1,905 km wraz z jej odwodnieniem

 

Obwieszczenie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1455W od drogi 577 Czyżew – Nowe Budy długości 1,905 km wraz z jej odwodnieniem.

 

 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania d ot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów zniszczonych i zdegradowanych w wyniku powodzi w 2010 r.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania d ot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1455W od drogi 577 Czyżew – Nowe Budy

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny (piasku) ze złoża „GRABOWIEC III” o powierzchni poniżej 2 ha, zlokalizowanego na fragmencie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 239/1 położonej w miejscowości Grabowiec (gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie)”.

 

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny (piasku) ze złoża „GRABOWIEC III” o powierzchni poniżej 2 ha, zlokalizowanego na fragmencie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 239/1 położonej w miejscowości Grabowiec (gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie)”.

 

 

Obwieszczenie dot. wpływu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny (piasku) ze złoża „GRABOWIEC III” o powierzchni poniżej 2 ha, zlokalizowanego na fragmencie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 239/1 położonej w miejscowości Grabowiec (gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie)”.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice, ul. Chojaki i ul. 10-go Kwietnia, gm. Słubice”

 

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice, ul. Chojaki i ul. 10-go Kwietnia, gm. Słubice”

 

Obwieszczenie o wydaniu   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 291110W (G10) Wymyśle Polskie- Alfonsów- Bończa.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice, ul. Chojaki i ul. 10-go Kwietnia, gm. Słubice”

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 291110W (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa”

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji piasku z projektowanego złoża „Leonów II” zlokalizowanego na części działek o nr ewid. 86/1 i 87/1 w miejscowości Leonów, gmina Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie”.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice o przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko oraz zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji piasku z projektowanego złoża „Leonów II” zlokalizowanego na części działek o nr ewid. 86/1 i 87/1 w miejscowości Leonów, gmina Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie” .  

 

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 291110W (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa” na działkach nr ewid. 121/1, 121/2, 9, 201/1, 201/2 w obrębie ewidencyjnym Alfonsów oraz na działkach nr ewid. 34, 44, z włączeniem do działki nr 137 w obrębie ewidencyjnym Łaziska.

 

Zawiadomienie dot. złożenia wniosku przez Pana Tomasza Rutkowskiego, zam. Przemysłów 21, 09-530 Gąbin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji piasku z projektowanego złoża „Leonów II” zlokalizowanego na części działek o nr ewid. 86/1 i 87/1 w miejscowości Leonów, gmina Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie”.

 

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Słubice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 138/2 w obrębie geodezyjnym Łaziska.

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 28 000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Nowosiadło 8, powiat płocki, gmina Słubice na działce o nr ewidencyjnym 54/2”.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Tomasza Rutkowskiego, zam. Przemysłów 21, 09-530 Gąbin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji piasku z projektowanego złoża „Leonów II” zlokalizowanego na części działek o nr ewid. 86/1 i 87/1 w miejscowości Leonów, gmina Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie”.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice o przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko oraz zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 28 000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Nowosiadło 8, powiat płocki, gmina Słubice na działce o nr ewidencyjnym 54/2”.          

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. na „Budowa kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 28 000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Nowosiadło 8, powiat płocki, gmina Słubice na działce o nr ewidencyjnym 54/2”.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa fermy drobiu na działce nr ewid. 123/8, obręb Łaziska, gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie” .

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. gr. 192/2 obręb Łaziska, gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie oraz na działce o nr ewid. gr. 86/3 obręb Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego- piasku) ze złoża „JULISZEW II” zlokalizowanego na fragmencie dwóch nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 56 i 57 – położonych w miejscowości Juliszew (gm. Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie)”.            

 

Obwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Modernizacja i rozbudowia fermy drobiu na działce nr ewid. 123/8, obręb Łaziska, gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie” .  

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zebranych dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego- piasku) ze złoża „JULISZEW II” zlokalizowanego na fragmencie dwóch nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 56 i 57 – położonych w miejscowości Juliszew (gm. Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie)” .

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice o   wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej G14 w Łaziskach, w gminie Słubice.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice dot. przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko oraz zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. gr. 192/2 obręb Łaziska, gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie oraz na działce o nr ewid. gr. 86/3 obręb Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie” .

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy o wpływie wniosku Państwa: Marcina Kiełbasy zam. Studzieniec 8, 09-533 Słubice; Jolanty Kiełbasy zam. Studzieniec 8, 09-533 Słubice oraz Arkadiusza Gralewskiego zam. Studzieniec 2, 09-533 Słubice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i rozbudowie fermy drobiu na działce nr ewid. 123/8, obręb Łaziska, gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie” .

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice dot. stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przebudowa drogi gminnej G14 w Łaziskach, w gminie Słubice"

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopaliny – piasku – ze złoża WYMYŚLE POLSKIE II na działce oznaczonej nr ew. 32 położonej w obrębie ewidencyjnym Wymyśle Polskie, gm. Słubice”.

 

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej G14 w Łaziskach w gminie Słubice” na działkach nr ew. 399, 372, 245 w obrębie ewidencyjnym Łaziska .

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice dot. wpływu wniosku Pani Elżbiety Lewandowskiej reprezentującej firmę „Wydobywanie piasku i żwiru” Elżbieta Lewandowska, ul. Prosta 29; 09-410 Płock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego- piasku) ze złoża „JULISZEW II” zlokalizowanego na fragmencie dwóch nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 56 i 57 – położonych w miejscowości Juliszew (gm. Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie)” .

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice

 

 

Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji kopaliny - piasku - ze złoża WYMYŚLE POLSKIE II na działce oznaczonej nr ew. 32 położonej w obrębie ewidencyjnym Wymyśle Polskie, gm. Słubice".

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 28 000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym w miejscowości Nowosiadło 8, powiat płocki, gmina Słubice na działce o nr ewidencyjnym 54/2”.

 

 

 

Obwieszczenie dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. gr. 192/2 obręb Łaziska, gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie oraz na działce o nr ewid. gr. 86/3 obręb Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”.

 

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny pospolitej (kruszywa naturalnego- piasku) ze złoża „JULISZEW II” zlokalizowanego na fragmencie dwóch nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 56 i 57 – położonych w miejscowości Juliszew (gm. Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie)”.

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu samochodowego” na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 140/3 we wsi Łaziska, gm. Słubice.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej G-13 Wymyśle Polskie w gminie Słubice” zlokalizowanego na terenie działek o nr ewidencyjnych 70 i 123 w Wymyślu Polskim.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego na działce oznaczonej nr ew. 140/3 we wsi Łaziska, gmina Słubice.

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Stacja demontażu pojazdów samochodowych oraz ich kasacja".

 

 

 

Zawiadominie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej G-13 Wymyśle Polskie w gminie Słubice.

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potecjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło - Troszyn od km 0+000 do km 2+573,08 długości 2,573 km w miejscowościach Nowosiadło, Wiączemin Polski, Nowy Wiączemin oraz Sady w gminie Słubice.

 

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na "Budowie warsztatu samochodowego".

 

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej G-13 Wymyśle Polskie w gminie Słubice”

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2980 W Nowosiadło- Troszyn od km 0+000 do km 2+573,08 długości 2,573 km w miejscowościach Nowosiadło, Wiączemin Polski, Nowy Wiączemin oraz Sady w gminie Słubice ”.

 

 

 

Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło- Troszyn od km 0+000 do km 2+573,08 długości 2,573 km w miejscowościach Nowosiadło, Wiączemin Polski, Nowy Wiączemin oraz Sady w gminie Słubice”

 

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny – piasku – ze złoża Wymyśle Polskie II na działce oznaczonej nr ewid. 32 położonej w obrębie ewidencyjnym Wymyśle Polskie, gmina Słubice

 

 

 

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2980 W Nowosiadło – Troszyn od km 0+000 do km 2+573,08 długości 2,573 km

 

 

 

 

 

Komunikat o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa części drogi 291112W oraz drogi G-50 w miejscowościach Słubice, Grzybów w gminie Słubice, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 184 w obrębie geodezyjnym Słubice oraz 184/1 i 184/2 w obrębie geodezyjnym Grzybów”.

 

 

 

Komunikat   o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. ”Przebudowa drogi gminnej G-9 Piotrkówek –Zyck Nowy w gminie Słubice”. Przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 271, 52 w obrębie geodezyjnym Zyck Nowy oraz na działkach nr 474, 341, 274, 897, 275, 284, i 154 w obrębie geodezyjnym Piotrkówek”.

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „ Przebudowa części drogi 291112W oraz drogi G-50 w miejscowościach Słubice, Grzybów, gmina Słubice ”  

 

 

 

Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływani a na środowisko przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa części drogi 291112W oraz drogi G-50 w miejscowościach Słubice, Grzybów, gmina Słubice ”

 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać   na środowisko pn.: „Przebudowa części drogi 291112W oraz drogi G-50 w miejscowościach Słubice, Grzybów, gmina Słubice”

 

 

 

 

 

Obwieszczenie dot. zebrania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „P rzebudowa drogi gminnej G-9 Piotrkówek – Zyck Nowy w gminie Słubice”

 

 

 

 

 

Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „P rzebudowa drogi gminnej G-9 Piotrkówek – Zyck Nowy w gminie Słubice”

 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny ne realizację inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej G - 24 Studzieniec - Zyck Nowy w gminie Słubice.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie - zawiadomienie dot. wydania postanowienia w sprawie nienakładania obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsiewizięcia na środowisko polegajacego na budowie drogi gminnej G-24 Studzieniec - Zyck Nowy w gm. Słubice

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej G–24 Studzieniec – Zyck Nowy w gminie Słubice.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegajacej na rozbudowie "Stacji demontażu pojazdów samochodowych oraz ich kasacji".

 

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej G-9 Piotrkówek - Zyck Nowy w gminie Słubice

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-21 11:08:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Dominik Stefański
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-25 12:04:01
  • Liczba odsłon: 5302
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352192]

przewiń do góry