Uchwała Nr XXIV/160/05 w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska w gminie Słubice do 2011 roku" wraz z "Planem gospodarki odpadami w gminie Słubice do 2011 roku" 

 

Załącznik Nr 1 - "Program ochrony środowiska w gminie Słubice do 2011 roku"

Załącznik Nr 2 - "Plan gospodarki odpadami w gminie Słubice do 2011 roku" 

 

Uchwała Nr XXX/183/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzania zwolnień od tego podatku

  

Uchwała Nr XXX/184/05 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 

Uchwała Nr XXX/185/05 w sprawie zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów

 

Uchwała Nr XXX/186/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok

 

Uchwała Nr XXX/187/05 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu wiejskiego oraz za wprowadzone ścieki komunalne na oczyszczalnię ścieków w Słubicach

 

Uchwała Nr XXX/188/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2003 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie korzystania ze składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu oraz ustalenia opłaty za ich przyjęcie

 

Uchwała Nr XXX/189/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/04 z 20 istopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek rolny

 

Uchwała Nr XXX/190/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/04 z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji informacji oraz załączników na podatek od nieruchomości

  

Uchwała Nr XXX/191/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/134/04 z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji informacji oraz załączników na podatek leśny

 

Uchwała Nr XXXI/193/05 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

Załącznik Nr 1 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

 

Uchwała Nr XXXI/195/05 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Słubice na 2006 rok

Załączniki:

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa na 2006 rok

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok

Plan pracy Komisji Planowania Gospodarczego, Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budżetu i Finansów na 2006 rok

 

Uchwała Nr XXXI/196/05 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia Ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na 2006 r.

Załącznik – Plan pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na 2006 rok


Uchwała Nr XXXI/192/05 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Słubice na 2006 rok

Załącznik Nr 1 – Mienie zbyte przez Gminę Słubice w okresie od 20.12.2004 r. do 20.12.2005 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w gminie Słubice pow. płocki woj. mazowieckie

Gminny zasób nieruchomości – Gmina Słubice

 

Uchwała Nr XXXII/198/05 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w roku 2006 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Słubice

 

Uchwała Nr XXXII/199/05 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Słubice na 2005 r.

 

Uchwała Nr XXXII/200/05 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia „Zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Słubicach w 2006 r.”

 

Uchwała Nr XXXII/201/05 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 

Uchwała Nr XXXII/202/05 Rada Gminy Słubice z dnia 30.12.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Słubice

 

Uchwała Nr XXXII/203/05 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-26 08:33:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-21 12:28:03
  • Liczba odsłon: 1871
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352125]

przewiń do góry