Informacja  dotycząca wyborów

 ławników sądowych na kadencję 2016-2019

 

       Informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku można dokonywać zgłoszeń kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Gostyninie. Rada Gminy Słubice będzie wybierała jednego ławnika do tego Sądu.

Zgodnie z  ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.), której ostatnia zmiana weszła w życie 10 kwietnia 2015 r. oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, (Dz. U. Nr 121, poz. 693):

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

-        posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

-        jest nieskazitelnego charakteru,

-        ukończył 30 lat życia,

-        jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

-        nie przekroczył 70 lat,

-        jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

-        posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

-        osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

-        osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

-        funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

-        adwokaci i aplikanci adwokaccy,

-        radcy prawni i aplikanci radcowscy,

-        duchowni,

-        żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

-        funkcjonariusze Służby Więziennej,

-        radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

-        prezesi sądów,

-        stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

-        co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru-  LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATA .

         Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia ( WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA ), określonej  w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, której wzór wraz z załącznikami można pobrać w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Słubice oraz poniżej.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

-        zapytanie o udzielenie informacji o zgłaszanej osobie z Krajowego Rejestru Karnego - WZÓR ,

-        oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-        oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona-  OŚWIADCZENIA KANDYDATA .

-        zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

-        dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejsza niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatę za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Gostyninie wraz z wymaganymi dokumentami, przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 15 (sekretariat)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

UWAGA!

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie  i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, tj. po dniu 30 czerwca br., pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

6 października 2015 roku Rada Gminy Słubice uchwałą nr X.57.2015 wybrała ławnika do Sądu Rejonowego w Gostyninie

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gościniak Agata
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-08 09:48:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Gościniak Agata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-21 07:40:41
  • Liczba odsłon: 1168
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352091]

przewiń do góry