INFORMACJA

Wójta Gminy Słubice

z 31 maja 2019 r.

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

Wójt Gminy Słubice informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Płocku wystąpił do Rady Gminy Słubice o dokonanie wyboru ławników do orzekania:

·         w Sądzie Okręgowym w Płocku – 2 osoby;

·         w Sądzie Rejonowym w Gostyninie – 1 osoba.


1.  Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1. prezesi właściwych sądów,

2. stowarzyszenia

3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do dnia 30 czerwca 2019 r.uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów na ławników wraz z niezbędnymi dokumentami w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 15 (sekretariat).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w art. 162 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.), pozostawia się bez dalszego biegu.

2.  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)      nie przekroczył 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

3.        Ławnikami nie mogą być:

1)        osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)        osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy  na drogę postępowania sądowego;

3)        funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń;

4)        adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)        radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)        duchowni;

7)        żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)        funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)        radni gminy, powiatu i województwa.

4. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. (wzór)

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (wzór)

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

5. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; (wzór)

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; (wzór)

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; (wzór)

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa natomiast opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz inne niezbędne dokumenty są do pobrania:

-          Biletynie Informacji Publicznej Gminy Słubice http://ugslubice.bip.org.pl w zakładce „Wybory ławników 2019”;

-          w Urzędzie Gminy Słubice -1 piętro pok. nr 6 (w godzinach pracy Urzędu);

-          na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

 

Wójt Gminy Słubice

  Jacek Kozłowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gościniak Agata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-03 08:39:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Gościniak Agata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-03 08:39:59
  • Liczba odsłon: 662
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347758]

przewiń do góry