Lp.

Data wydania

Nr zarządzenia

w sprawie

  1

  12 stycznia 2011

  0050/1/2011

przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok

  2

  12 stycznia 2011

  0050/2/2011

przyjęcia planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 r . zał nr 1, zał. nr 2

  3

  3 lutego 2011

  0050/3/2011

upoważnienia specjalisty pracy socjalnej do wydawania decyzji administracyjnych

  4

  3 lutego 2011

  0050/4/2011

upoważnienia podinspektora do wydawania decyzji administracyjnych

  5

  17 lutego 2011

  0050/5/2011

powołania komisji ds. szacowania szkód w oświatowej infrastrukturze komunalnej pośrednio spowodowanych przez powódź, która wystąpiła

  6

  17 lutego 2011

  0050/6/2011

rozdziału środków na realizację zadań publicznych w wysokości określonej przez Radę Gminy Słubice na rok 2011 

  7

 17 lutego 2011

 0050/7/2011

ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich  zał. - harmonogram zebrań

  8

  17 lutego 2011

  0050/8/2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2014   

  9

  24 lutego 2011

 0050/9/2011

zmiany zarządzenia nr 0050/7/2011 Wójta Gminy Słubice z dnia 17 lutego 2011 r. 

 10

  22 marca 2011

  0050/10/2011

dokonania zmian w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 r.

 11

  22 marca 2011

  0050/11/2011

powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na powierzenie   wykonania zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu      pn.„Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka   nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice” zał. - regulamin

 12

  28 marca 2011

  0050/12/2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2014

 13

  29 marca 2011

  0050/13/2011

przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2010

zał. nr 1, zał. nr 2 , zał. nr 3

 14

  29 marca 2011

0050/14/2011 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 15

  5 maja 2011

  0050/15/2011

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy   Słubice - kserokopiarki.

 16

  9 maja 2011

  0050/16/2011

zmieniajace Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011 , załączniki

 17

  9 maja 2011

  0050/17/2011

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 18

  18 maja 2011 

  0050/18/2011

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 19

  18 maja 2011

  0050/19/2011

powołania członków komisji do odbioru zadań pn. „Odbudowa drogi gminnej G6 Juliszew- Zyck Nowy dł. 2819 mb” oraz „Odbudowa mostu na drodze gminnej G24 Studzieniec – Zyck Nowy w km 2,805”

 20

  25 maja 2011

  0050/20/2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2014

 21

  27 maja 2011

  0050/21/2011

dokonania zmian w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego, szkół podstawowych, przedszkola, gimnazjum i GOPS na 2011 r.

 22

   30 maja 2011

  0050/22/2011

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011 - załączniki

 23

  1 czerwca 2011

  0050/23/2011

zmiany Zarządzenia Nr 0152/20/2008 Wójta Gminy Słubice z dnia 9 czerwca 2008r. w sprawie określenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Słubice zmienionego zarządzeniem Nr 0152/7/2010 z dnia 25 lutego 2010r.

 24

  28 czerwca 2011

  0050/24/2011

powołania zespołu oceniającego w postępowaniu dotyczącym ustalenia ponownej oceny pracy dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach

zał. 1 , zał. 2 , zał. 3

 25

  28 czerwca 2011

  0050/25/2011

uzupełnienia zarządzenia dotyczącego powołania zespołu oceniającego   w postępowaniu dotyczącym ustalenia ponownej oceny pracy dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach

 26

 29 czerwca 2011

 0050/26/2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2014

 27

 30 czerwca 2011

 0050/27/2011

dokonania zmian w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz Szkoły Podstawowej w Świniarach na 2011 r.

 28

 12 lipca 2011

 0050/28/2011

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, oraz w III klasie gimnazjum  

 29

  14 lipca 2011

  0050/29/2011

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 30

  28 lipca 2011

  0050/30/2011

zmieniajace Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011,   załączniki

 31

  29 lipca 2011

  0050/31/2011

odwołania Pani Hanny Arkita ze stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

 32

  29 lipca 2011

  0050/32/2011

powierzenia pełnienia obowiazków kierownika GOPS w Słubicach oraz udzielenia pełnomocnictw i upoważnień

 33

  29 lipca 2011

  0050/33/2011

uchylenia Zarządzenia Nr 0050/3/2011 Wójta Gminy Słubice z dnia 3 lutego 2011 r. 

 34

  29 lipca 2011

  0050/34/2011

uchylenia Zarządzenia Nr 0050/4/2011 Wójta Gminy Słubice z dnia 3 lutego 2011 r.

 35

  16 sierpnia 2011

  0050/35/2011

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

zał. nr 1 , zał. nr 2 , zał. nr 3

 

 36

  17 sierpnia 2011

  0050/36/2011

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 37

  17 sierpnia 2011

  0050/37/2011

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 38

  29 sierpnia 2011

  0050/38/2011

dokonania zmian w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego, Szkoły Podstawowej w Świniarach oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach na rok 2011   

 39

  30 sierpnia 2011

  0050/39/2011

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011 + załączniki

 40

  6 września 2011

  0050/40/2011

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, podinspektora w Urzędzie Gminy

 41

  8 września 2011

  0050/41/2011

dokonania zmian w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego, Szkoły Podstawowej w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach oraz Publicznym Gimnazjum w Słubicach na 2011 r.

 42

  8 września 2011

  0050/42/2011

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011 - 2016  

 43

16 września 2011

  0050/43/2011

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 44

  16 września 2011

  0050/44/2011

powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2011 r.  

 45

  27 września 2011

  0050/45/2011

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011  

 46

  28 września 2011

  0050/46/2011

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

 47

  29 września 2011

  0050/47/2011

dokonania zmian w planie finansowym urzędu jednostki samorzadu terytorialnego, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Słubicach oraz Publicznym Gimnazjum w Słubicach na 2011 r.

 48

  30 września 2011

  0050/48/2011

zasad przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania i dystrybucji   darowizn rzeczowych i finansowych

 49

  7 października 2011

  0050/49/2011

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011 r. , załącznik

 50

  13 października 2011

  0050/50/2011

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011 , załącznik

 51

  19 października 2011

  0050/51/2011

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 52

  20 października 2011

  0050/52/2011

zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmiany Zarządzenia Nr 0152/32/05 Wójta Gminy Słubice z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 53

  28 października 2011

  0050/53/2011

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011   załącznik

 54

  31 października 2011

  0050/54/2011

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Piotrkówku i Przedszkola Samorządowego w Słubicach na 2011 r.

 55

  31 pażdziernika 2011

  0050/55/2011

powołania członków komisji do odbioru zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach"

 56

  2 listopada 2011

  0050/56/2011

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 57

  3 listopada 2011

  0050/57/2011

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

 58

  15 listopada 2011

  0050/58/2011

projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2016 ,  

projekt uchwały,    załączniki,   uzasadnienie do budżetu, projekt WPF , objaśnienia, załącznik

 59

  17 listopada 2011

  0050/59/2011

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach na 2011 r.

 60

  18 listopada 2011

  0050/60/2011

powierzenia obowiązków kierownika GOPS w Słubicach oraz udzielenia pełnomocnictw i upoważnień

 61

  18 listopada 2011

 0050/61/2011

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011  

załaczniki

 62

 29 listopada 2011

 0050/62/2011

zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmiany Zarządzenia Nr 0152/32/05 Wójta Gminy Słubice z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  63

  1 grudnia 2011

  0050/63/2011

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice  

  64

  1 grudnia 2011

  0050/64/2011

powołania członków komisji do odbioru zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu "Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45 uszkodzonych w wyniku powodzi na terenie gminy Słubice"

  65

  2 grudnia 2011

  0050/65/2011

nieodpłatnego przekazania drukarki HP LJP 2055 na rzecz Gminnego Ośrodka Pocmocy Społecznej w Słubicach 

  66

 5 grudnia 2011  

  0050/66/2011

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Publicznym Gimnazjum w Słubicach na 2011 r.  

  67

  7 grudnia 2011

  0050/67/2011

powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji (materiałów i zapasów) w Urzędzie Gminy Słubice i jednostkach podległych w 2011 r.  

  68

  8 grudnia 2011

  0050/68/2011

przekazanie w użytkowanie sprzętu muzycznego wraz z nagłośnieniem Zespołowi Ludowemu "Grzybowianki" w Grzybowie  

  69

 9 grudnia 2011  

  0050/69/2011

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2011 ,   załączniki

  70

 9 grudnia 2011

  0050/70/2011

organizacji gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Słubice

  71

12 grudnia 2011

  0050/71/2011

powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na realizację zadania „wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: ”Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45 uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 r. na terenie gminy Słubice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

  72

  14 grudnia 2011

  0050/72/2011

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Słubicach na 2011 r.  

  73

  15 grudnia 2011

  0050/73/2011

zmiany Zarządzenia Nr 0152/39/2009 Wójta Gminy Słubice z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  74

  30 grudnia 2011

  0050/74/2011

nieodpłatnego przekazania przyczepy do łodzi płaskodennej, silnika zaburtowego i noszy podbierakowych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Słubice  

  75

 30 grudnia 2011  

  0050/75/2011

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

 76

  30 grudnia 2011

  0050/76/2011

zmiany zarządzenia Nr 0050/64/2011 z dnia 2011 r. w sprawie powołania członków komisji do odbioru zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45 uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 na terenie gminy Słubice”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Przyłoga
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-23 14:48:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Przyłoga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-22 07:53:31
  • Liczba odsłon: 1789
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347621]

przewiń do góry