Rozdział III

Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 8

 

1.      O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1)    inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2)    utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3)    projekt granic jednostki pomocniczej sporządza organ wykonawczy w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4)   przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2.       Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

 

§ 9

 

Uchwały, o których mowa w § 8 ust. 1, powinny określać w szczególności:

1)       obszar,

2)       granice,

3)       siedzibę władz,

4)       nazwę jednostki pomocniczej.

 

§ 10

 

Zakres działania i organizację jednostki pomocniczej określa Rada po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w drodze statutu.

 

§ 11

 

1.      Rada w ramach budżetu gminy może określić wysokość środków finansowych wydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

2.      Rada odrębną uchwałą może przekazać sołectwu wyodrębnioną cześć mienia komunalnego, którą zarządza sołectwo, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej dochodami w zakresie i na zasadach określonych w statucie sołectwa.

3.      Dla środków finansowych, o których mowa w ust. 1 nie są otwierane odrębne rachunki bankowe.

 

§ 12

 

1.      Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

2.       Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 13

 

1.      Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej jest każdorazowo zawiadamiany o zwyczajnych sesjach Rady.

2.      Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej jest zapraszany do uczestnictwa w obradach czterech sesji w roku.

3.      Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

4.      W przypadkach, o których mowa w ust.2 przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta, której wysokość ustala Rada.

5.      Przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej delegowanym przez Wójta do udziału w spotkaniach poza terenem gminy przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach ustalonych przez Radę.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-02 09:43:40
  • Liczba odsłon: 2209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352188]

przewiń do góry