Lp.

Data wydania

Nr zarządzenia

w sprawie

1

 5 stycznia 2012

 0050/1/2012

przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Słubice na 2012 r.

2

 5 stycznia 2012

 0050/2/2012

przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok

3

 10 stycznia 2012

 0050/3/2012

zmiany Zarządzenia Nr 0152/14/2007 Wójta Gminy Słubice z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad używania do podróży służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy

4

 18 stycznia 2012

0050/4/2012 

zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Zyck Nowy - Leonów 

5

 23 stycznia 2012  

0050/5/2012

rozdziału środków na realizację zadań publicznych w wysokości określonej przez Radę Gminy Słubice na rok 2012

6

  7 lutego 2012

0050/6/2012

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice na rok 2012  

7

  13 lutego 2012

0050/7/2012

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

8

  14 lutego 2012

0050/8/2012

powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. pn.„Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka   nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice”,   załącznik

9

  28 lutego 2012

  0050/9/2012

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012

10

  13 marca 2012

  0050/10/2012

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice na rok 2012

11

  16 marca 2012

  0050/11/2012

przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2011   załącznik

12

  30 marca 2012

  0050/12/2012

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012     załącznik

13

  4 kwietnia 2012

  0050/13/2012

zmiany Zarzadzenia Nr 0152/39/2009 Wójta Gminy Słubice z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

14 

 25 kwietnia 2012  

  0050/14/2012

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Szkoły Podstawowej w Piotrkówku na rok 2012.

15

26 kwietnia 2012  

  0050/15/2012

zmieniające  Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012 , załącznik

16

15 maja 2012 

  0050/16/2012

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012-2016

17

17 maja 2012

  0050/17/2012

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012   załącznik

18

18 maja 2012  

  0050/18/2012

zmiany zarządzenia Nr 0452/10/2005 Wójta Gminy Słubice z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu  

 19

22 maja 2012 

0050/19/2012 

zmiany Zarządzenia Nr 0152/44/2009 Wójta Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników   Urzędu Gminy Słubice

  20

23 maja 2012

0050/20/2012 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

  21

  23 maja 2012

0050/21/2012 

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Słubicach, Publicznym Gimnazjum w Słubicach, Przedszkolu Samorządowym w sSubicach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach na rok 2012  

  22

25 maja 2012 

 0050/22/2012

powołania zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 -2015 dla Gminy Słubice  

 23

5 czerwca 2012

 0050/23/2012

dokonania zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słubicach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach na rok 2012  

24 

5 czerwca 2012

 0050/24/2012

sprzedaży przyczepy Osinobus  

25

12 czerwca 2012

 0050/25/2012

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012   załączniki

26

13 czerwca 2012 

0050/26/2012 

przedłużenia powierzenia  stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku

27

13 czerwca 2012 

0050/27/2012

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słubicach  

28

18 czerwca 2012 

0050/28/2012 

zdjęcia z ewidencji księgowej środka trwałego  

29 

18 czerwca 2012  

0050/29/2012 

zdjęcia z ewidencji księgowej środka trwałego  

30 

22 czerwca 2012 

0050/30/2012

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice i Publicznym Gimnazjum w Słubicach na rok 2012  

 31

28 czerwca 2012  

0050/31/2012

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej, oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów  

  32

29 czerwca 2012

0050/32/2012

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok  2012           załącznik

  33

 2 lipca 2012  

0050/33/2012 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach oraz powołania składu komisji do jego przeprowadzenia celem wyłonienia kandydata na ww. stanowisko  

  34

 6 lipca 2012

0050/34/2012 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice na rok 2012  

  35

 18 lipca 2012  

0050/35/2012 

osobowego składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach  

  36

23 lipca 2012 

0050/36/2012

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

  37

23 lipca 2012

0050/37/2012

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

  38

23 lipca 2012

0050/38/2012

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

  39

23 lipca 2012  

0050/39/2012

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

  40

23 lipca 2012

0050/40/2012

obniżenia obowiazkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach  

  41

30 lipca 2012

0050/41/2012

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 42

  30 lipca 2012

0050/42/2012 

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z wprowadzaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

 43

  9 sierpnia 2012

0050/43/2012

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

  44

  13 sierpnia 2012

0050/44/2012

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji lultury za I półrocze 2012 r załącznik

  45

 14 sierpnia 2012

0050/45/2012 

powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach  

  46 

 20 sierpnia 2012  

0050/46/2012 

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice – wyposażenie oraz mundury strażackie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach

  47

20 sierpnia 2012 

0050/47/2012 

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice – wyposażenie oraz mundury strażackie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliszewie

  48

22 sierpnia 2012

0050/48/2012

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice – wyposażenie oraz mundury strażackie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w   Wiączeminie Polskim

  49 

22 sierpnia 2012

0050/49/2012 

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice – wyposażenie oraz mundury strażackie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach

 50

24 sierpnia 2012

0050/50/2012

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice - mundury strażackie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowie  

 51

24 sierpnia 2012 

0050/51/2012 

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice - wyposażenie oraz mundury strażackie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkówku  

  52

18 września 2012  

0050/52/2012

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach na rok 2012  

  53

20 września 2012

0050/53/2012 

dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Słubice i Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach na rok 2012  

  54

20 września 2012 

0050/54/2012

przygotowania i udziału w powiatowo-gminnym ćwiczeniu obronnym pn. "Płomienny Krąg - 2012" na terenie gminy Słubice  

  55 

21 września 2012

0050/55/2012

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012 , załącznik

  56

27 września 2012  

0050/56/2012 

zmieniające Uchwałę Budżetwą Gminy Słubice na rok 2012 , załącznik  

  57

28 września 2012

0050/57/2012 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012 , załącznik  

  58

28 września 2012  

0050/58/2012 

wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Słubice  

  59

28 września 2012  

0050/59/2012

wprowadzenia instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania w Urzedzie Gminy Słubice 

  60

29 września 2012 

0050/60/2012  

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Publicznym Gimnazjum w Słubicach na rok 2012  

  61

16 października 2012

0050/61/2012 

zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach  

 62

22 października 2012  

0050/62/2012 

powołania komisji do oszczacowania (wyceny) wartości okien  

 63

26 października 2012  

0050/63/2012 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

  64

31 października 2012  

0050/64/2012

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkole Podstawowej w Świniarach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach na rok 2012  

 65

2 listopada 2012 

0050/65/2012

sprzedaży okien używanych  

 66

5 listopada 2012

0050/66/2012

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych      

 67

  5 listopada 2012

0050/67/2012 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych    

  68

 14 listopada 2012

0050/68/2012

projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013-2016 

  69

 15 listopada 2012

0050/69/2012 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012   załącznik

  70

 16 listopada 2012

0050/70/2012 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Przedszkolu Samorządowym w Słubicach i Publicznym Gimnazjum w Słubicach na rok 2012

  71

  21 listopada 2012

 0050/71/2012

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 72

 21 listopada 2012

 0050/72/2012

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Przedszkolu Samorządowym w Słubicach  

 73

 26 listopada 2012

0050/73/2012 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012   załącznik

 74

 29 listopada 2012

0050/74/2012 

powołania zespołów do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów w Urzędzie Gminy Słubice w 2012 r.

 75

 29 listopada 2012

0050/75/2012

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach na rok 2012 

  76

6 grudnia 2012  

0050/76/2012

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach na rok 2012

  77

10 grudnia 2012  

0050/77/2012 

wykreślenia z ewidencji księgowej środków trwałych

  78

12 grudnia 2012  

0050/78/2012

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012 

  79

13 grudnia 2012

 0050/79/2012

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

  80

14 grudnia 2012

 0050/80/2012

przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Slubice metodą weryfikacji 

  81

14 grudnia 2012

 0050/81/2012

powołania członków komisji do odbioru zadań pn. Odbudowa odcinka drogi gminnej G23 od drogi gminnej G30 do wału przeciwpowodziowego na długości 920 mb od km 0+000 do km 0+920" oraz "Odbudowa odcinków drogi gminnej G38 (Mostówka) dojazdowej do walu na długości 650 mb od km 2+496 do km 2+786 od km 3+283 do km 3+643" 

  82

20 grudnia 2012

0050/82/2012

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2012

  83

28 grudnia 2012

0050/83/2012 

wykreślenia z ewidencji ksiegowej środka trwałego 

  84

31 grudnia 2012 

0050/84/2012 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Publicznym Gimnazjum w Słubicach i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach na rok 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Przyłoga
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-19 11:02:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Przyłoga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-06 13:37:33
  • Liczba odsłon: 1643
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352182]

przewiń do góry