Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kalendarz wyborczy .

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - http://pkw.gov.pl/ - zamieszczane są wszystkie informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 roku.
Strona internetowa poświęcona tylko wyborom Prezydenta RP -  http://prezydent2015.pkw.gov.pl 
Komunikat PKW -  http://goo.gl/3kTneD

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Wykaz danych kontaktowych do pracowników Urzędu Gminy Słubice zajmujących się obsługą wyborów w gminie.

Zarządzenie Wójta Gminy Słubice nr 0050.23.2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


  I.             PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Zgodnie z art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców. Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkiwania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy w której zamieszkuje.

Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborcę należy zgłosić najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015 r. na adres: Urząd Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice.

Wyborca wypełnia formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego i przekazuje go na wyżej wymieniony adres. WZÓR ZGŁOSZENIA

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Gminy Słubice (pokój nr 14, I piętro) w godzinach pracy urzędu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania.

Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

SKŁAD PAKIETU WYBORCZEGO PRZEKAZYWANEGO WYBORCY:

·          koperta zwrotna,

·          karta do głosowania,

·          koperta na kartę do głosowania,

·          oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,

·          instrukcja głosowania korespondencyjnego

·          ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a (jeżeli wyborca zażądał ich przesłania).

SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić.

Uwaga! Nie zaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie (załączone w pakiecie wyborczym) o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, oświadczenie podpisuje za niego inna osoba przez niego upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu; w takim przypadku osoba upoważniona wpisuje również nazwę miejscowości i datę sporządzenia oświadczenia.

Uwaga! Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i przesłać ją na adres właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Wyborca może przekazać kopertę zwrotną przedstawicielowi operatora wyznaczonego w rozumie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- prawo pocztowe.

Wyborca może przed dniem głosowania (w piątek 8 maja br.) osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Gminy Słubice w godzinach pracy urzędu gminy;

Wyborca może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

    II.             PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Prawo do głosowania przez Pełnomocnika mają:

1.          wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat;

2.    wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz.721, ze zm.) w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu o:

·          całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, ze zm.),

·          niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ww. ustawy,

·          całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy,

·          orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów,

·          orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

·         a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Uwaga! Pełnomocnikiem nie może być:

·       osoba wchodząca w skład komisji obwodowej komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

·          mężowie zaufania.

Pełnomocnictwo można przyjąć od jednej osoby lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca najpóźniej do dnia 4 maja 2015 r. składa wniosek na niżej wymieniony  adres. WZÓR WNIOSKU , WZÓR ZGODY

Urząd Gminy Słubice

ul. Płocka 32

09-533 Słubice

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015r., stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy w miejscu gdzie sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej jego pełnomocnik nie oddał głosu. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

  III.             WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE GŁOSOWAĆ W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE'A.

  IV.             GŁOSOWANIE W WYBRANYM LOKALU WYBORCZYM, W TYM W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek składa się najpóźniej do dnia 5 maja 2015r. do: Urząd Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice (pokój nr 3 – parter).

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i dopisany do wnioskowanego lokalu.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych podana jest do wiadomości publicznej przez Wójta Gminy w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania.

  V.             GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do dnia 8 maja 2015 roku (pokój nr 3 – parter).

Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. WZÓR WNIOSKU

  VI.             KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM

 

Wyborcy niepełnosprawnemu na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter: nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy.

Osobą tą nie może być członek komisji lub mąż zaufania. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

        VII.             INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW

Spisy wyborców będą sporządzone do dnia 19 kwietnia 2015 roku. Udostępnianie spisów wyborców do wglądu nastąpi od dnia 19 kwietnia 2015 roku, w pokoju nr 3 (parter) w Urzędzie Gminy Słubice. 


Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.


Zarządzenie Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Słubice z dnia 20 kwietnia 2015 r., w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Kandydaci na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.26.2015 Wójta Gminy Słubice z dnia 23 kwietnia 2015 r., w sprawie  zmiany zarządzenia nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Słubice z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ich ukonstytuowaniu się.


Obwieszczenie PKW z dnia 12 maja 2015 r. o kandydatach w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.37.2015 Wójta Gminy Słubice z dnia 15 maja 2015 r., w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.


Zarządzenie Nr 0050.38.2015 Wójta Gminy Słubice z dnia 18 maja 2015 r., w sprawie uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Świniarach powołanej dla przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.


Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Świniarach po uzupełnieniu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gościniak Agata
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-20 09:00:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Gościniak Agata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-21 09:48:50
  • Liczba odsłon: 4231
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352131]

przewiń do góry