Obwieszczenie PZ.6220.11.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 16 maja 2022 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego sklepu spożywczego o część sklepową" w Juliszewie gm. Słubice na działce nr ewid. 66/1

 

Obwieszczenie PP.ZP.6733.3.2022 Wójta Gminy Słubice  z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zebraniu materiału dowodowego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie PZ.6220.11.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 20 kwietnia 2022 roku o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego sklepu spożywczego o część sklepową" w Juliszewie gm. Słubice

 

Obwieszczenie PP.ZP.6733.2.2022 Wójta Gminy Słubice z dnia 12 kwietnia 2022 roku o zebraniu materiału dowodowego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie PP.ZP.6733.1.2022 Wójta Gminy Słubice z dnia 11 kwietnia 2022 roku o zebraniu materiału dowodowego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zawiadomienie PZ.6220.10.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 1 lutego 2022 roku o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 160/5 w obrębie Słubice, gmina Słubice".

 

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028",     Stanowisko RDOŚ w Warszawie

 

Zawiadomienie PZ.6220.7.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 25 października 2021 roku o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 166, 168/2 w obrębie Piotrkówek, gmina Słubice".

 

Obwieszczenie PZ.6220.6.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 6 października 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 9 września 2021 roku oznaczonej PZ.6220.6.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Piotrkówek - Iłów"

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny (piasku) ze złoża "Łaziska I" metodą odkrywkową na terenie działki nr ew. 377/1 w m. Łaziska, gm. Słubice"

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Piotrkówek - Iłów"


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20 sierpnia 2021r. w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku od km 24+760 do km 27+100 w m. Słubice, na terenie gminy Słubice, powiat płocki.

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Słubice PZ.6220.6.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Piotrkówek - Iłów"

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Słubice PZ.6220.5.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny (piasku) ze złoża "ŁAZISKA I" metodą odkrywkową na terenie działki nr ew. 377/1 w m. Łaziska gm. Słubice"

 

Obwieszczenie PZ.6220.3.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 27 maja 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku od km 24+760 do km 27+100 w m. Słubice, na terenie gminy Słubice, powiat płocki".

 

Obwieszczenie PZ.6220.1.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 7 maja 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Grabowiec I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie".

 

Zawiadomienie - obwieszczenie PZ.6220.3.2021 Wójta Gminy Słubice z dnia 23 kwietnia 2021 roku o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku od km 24+760 do km 27+100 w m. Słubice, na terenie gminy Słubice, powiat płocki"

 

Zawiadomienie o wydaniu postanowień w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych GRZYBÓW - PŁOCK do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 15 MW"

 

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Słubice nr PZ.6220.1.2021 z dnia 09 kwietnia 2021 roku o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej "Grabowiec I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice, powiat płocki, województwo mazowieckie".

 

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Słubice nr PZ.6220.5.2020 z dnia 09 kwietnia 2021 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze PLO5575A wraz z wewnętrzną linią zasilającą zlokalizowanego w miejscowości Słubice ul. Wiślana 40, działka nr 145, obręb 0014"

 

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Słubice nr PZ.6220.5.2020 z dnia 10 marca 2021 roku o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze PLO5575A wraz z wewnętrzną linią zasilającą zlokalizowanego w miejscowości Słubice ul. Wiślana 40, działka nr 145, obręb 0014"

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Słubice nr PZ.6220.2.2021 z dnia 8 lutego 2021 r. o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Łaziska dz. 46/5, gm. Słubice"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice nr PZ.6220.6.2020 z dnia 21 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 143 (obręb 0008) w miejscowości Łaziska, Gmina Słubice"

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW i powierzchnią zabudowy do 4,43 ha wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 434 i 496/1 w miejscowości Grzybów, gm. Słubice"

 

Zawiadomienie o wydaniu postanowień w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 277/4 (obręb 0004) w miejscowości Grzybów, Gmina Słubice" (proj. Grzybów II)

 

Zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 143 (obręb 0008) w miejscowości Łaziska, Gmina Słubice

 

Zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW i powierzchnią zabudowy do 4,43 ha wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 434 i 496/1 w miejscowości Grzybów, gm. Słubice"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice nr PZ.6220.2.2018 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny - (piasków skaleniowo - kwarcowych) ze złoża "JULISZEW VI" na fragmencie nieruchomości gruntowej nr 14 położonej w miejscowości Juliszew (gm. Słubice, pow. płocki)".

 

Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny (piasków skaleniowo-kwarcowych) ze złoża JULISZEW VI, na fragmencie nieruchomości gruntowej nr 14 położonej w miejscowości Juliszew (gm. Słubice, pow. płocki)".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice nr PZ.6220.2.2019 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piasków skaleniowo - kwarcowych - ze złoża LEONÓW III zlokalizowanego na działkach nr ew. 89/1 i 91/1 w miejscowości Leonow, gm. Słubice, powiat płocki".

 

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piasków skaleniowo - kwarcowych - ze złoża LEONÓW, gm. Słubice powiat płocki"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice nr PZ.6220.1.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Łaziska - 2) o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 190 i 217/4 obręb: Łaziska, gmina: Słubice".

 

Obwieszczenie PZ.6220.2.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Łaziska - 1) o mocy do 5 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401/3 obręb: Łaziska, gmina: Słubice".

 

Zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SV Łaziska - 2) o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 190 i 217/4 obręb: Łaziska, gmina: Słubice".

 

Zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SV Łaziska - 1) o mocy do 5 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401/3 obręb: Łaziska, gmina: Słubice".

 

Obwieszczenie PZ.6220.1.2019 Wójta Gminy Słubice z dnia 16 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową i nazwie WYMYŚLE POLSKIE III"

 

Obwieszczenie PZ.6220.2.2019 Wójta Gminy Słubice z dnia 11 marca 2020 roku o możliwości zapoznania się z dokumentacją w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piasków skaleniowo - kwarcowych - ze złoża LEONÓW III zlokalizowanego na działkach nr ew. 89/1 i 91/1 w miejscowości Leonów, gm. Słubice, powiat płocki".

 

Zawiadomienie PZ.6220.1.2019 Wójta Gminy Słubice z dnia 10 marca 2020 roku o przeprowadzeniu  oceny oddziaływania na środowisko oraz zebraniu dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową i nazwie WYMYŚLE POLSKIE III

 

Obwieszczenie PZ.6220.6.2019 Wójta Gminy Słubice z dnia 16 grudnia 2019 roku o możliwości zapoznania się z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji uzdatniania wody na działce nr ew. 34/5 w miejscowości Alfonsów gmina Słubice wraz z rurociągiem wody łączącym obiekt stacji z istniejącą siecią wodociągową".

 

Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny (piasków skaleniowo - kwarcowych) ze złoża "JULISZEW IV".

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu na wniosek strony postępowania, znak PZ.6220.2.2018

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: PZ.6220.6.2016

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu na wniosek strony postępowania znak: PZ.6220.6.2016

 

Zawiadomienie-obwieszczenie PZ.6220.6.2019 Wójta Gminy Słubice z dnia 18 listopada 2019 roku o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji uzdatniania wody na działce nr ew. 34/5 w miejscowości Alfonsów gmina Słubice wraz z rurociągiem wody łączącym obiekt stacji z istniejącą siecią wodociągową".

 

Obwieszczenie PZ.6220.2.2019 Wójta Gminy Słubice z dnia 10 października 2019 r. o uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia  polegającego na "Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny (pisków skaleniowo -kwarcowych ) ze złoża "JULISZEW VI" na fragmencie nieruchomości gruntowej nr 14, położonej w miejscowości Juliszew ( gm. Słubice, pow. płocki"

 

Obwieszczenie PZ.6220.1.2019 Wójta Gminy Słubice z dnia 12 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową i nazwie WYMYŚLE POLSKIE III".

 

Obwieszczenie PZ.6220.2.2019 Wójta Gminy Słubice z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piasków skaleniowo -kwarcowych - ze złoża LEONÓW III zlokalizowanego na działkach nr. ew. 89/1 i 91/1 w miejscowości Leonow, gm. Słubice, powiat płocki".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: PZ.6220.6.2016 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia PZ.6220.6.2016

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r., o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dz. o nr ewid. 15 położona w obrębie Juliszew

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice o wniesieniu uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 138/2 w obrębie geodezyjnym Łaziska

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słubice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid.959/2 w m. Słubice.

 

Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

 

Obwieszczenie z dnia 2 września 2005 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydnta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dziań 9 października 2005 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-07 13:20:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-16 13:04:07
  • Liczba odsłon: 10124
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352138]

przewiń do góry