Informacja dotycząca wyborów ławników

na   kadencję 2008-2011

 

I.       Przepisy prawne regulujące wybory ławników:

 

a)      rozdz. 7 ustawy z dnia   27 lipca   2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz.1070 ze zmianami)

 

b)   rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr 50, poz.370).

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

 

Termin zgłoszenia kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty, upływa w dniu 30 czerwca 2007 r.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

·          posiada obywatelstwo polskie,

·          korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

·          jest nieskazitelnego charakteru,

·          ukończył 30 lat,

·         jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

·          nie przekroczył 70 lat,

·       jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

·          posiada co najmniej wykształcenie średnie,

 

Ławnikami nie mogą być:

·         osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

·     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

·       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

·          adwokaci i aplikanci radcowscy,

·          duchowni,

·          żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

·          funkcjonariusze Służby Więziennej,

·          radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór można pobrać w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Słubice Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej gminy Słubice http://ugslubice.bip.org.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

 

Druki do pobrania:

 

  formularz karty zgłoszenia

  lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

  zapytanie o karalność KRK

  oświadczenie, że nie toczy się postępowanie karne

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 

·      3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

·        informację z Krajowego Rejestru Karnego;

·       oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

·    zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Do karty zgłoszenia składanej przez obywateli dołącza się listę osób, zgłaszających kandydata na ławnika wg ustalonego druku.

 

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na w/w liście.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Rada Gminy Słubice    dokona wyboru 1    ławnika do Sadu Rejonowego w Gostyninie na kadencję 2008 – 2011.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Gostyninie wraz z wymaganymi dokumentami, przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 6 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

 

Uwaga!

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu tj. po dniu 30 czerwca br, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-31 14:45:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-06 13:08:32
  • Liczba odsłon: 1668
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347699]

przewiń do góry