L. p.

Data wydania

Nr zarządzenia

w sprawie

  1.

02.01.2020 r. 

0050.1.2020

przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu gminy Słubice na 2020 rok 

  2.

02.01.2020 r.

0050.2.2020

przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok

  3.

10.01.2020 r.

0050.3.2020 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2020 r. 

  4.

13.01.2020 r.

0050.4.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice 

  5.

13.01.2020 r.

0050.5.2020

upoważnienia do dostępu do informacji zawartych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

  6.

14.01.2020 r.

0050.6.2020

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Słubice a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

  7.

15.01.2020 r.

0050.7.2020

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z wprowadzaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  8.

15.01.2020 r.

0050.8.2020 

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z wprowadzaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  9.

23.01.2020 r.

0050.9.2020

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice

10.

31.01.2020 r.

0050.10.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

11.

03.02.2020 r.

0050.11.2020

powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2020 r.

12.

05.02.2020 r.

0050.12.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pała II w Słubicach i Szkoły Podstawowej w Świniarach 

13.

07.02.2020 r.

0050.13.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

14.

07.02.2020 r. 

0050.14.2020

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice.

15.

19.02.2020 r.

0050.15.2020

zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Zyck Polski

16.

19.02.2020 r.

0050.16.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020 

17.

20.02.2020 r.

0050.17.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach,

18.

21.02.2020 r.

0050.18.2020

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice

19.

25.02.2020 r. 

0050.19.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Przedszkola Samorządowego w Słubicach,

20.

09.03.2020 r.

0050.20.2020

przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 , Załącznik 2 opinia RIO

21.

09.03.2020 r.

0050.21.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020 

22.

12.03.2020 r.

0050.22.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Świniarach

23.

16.03.2020 r.

0050.23.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020 

24.

18.03.2020 r.

005024.2020

w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom gminy Słubice w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID - 19

25.

20.03.2020 r.

0050.25.2020

zmiany zarządzenia Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Słubice a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

26.

26.03.2020 r. 

0050.26.2020 

wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

27.

27.03.2020 r.

0050.27.2020

zasad składania oświadczeń majątkowych, ich analizy oraz upoważnienia do jej przeprowadzania.

  28.   27.03.2020 r.   0050.28.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

  29.   30.03.2020 r.   0050.29.2020 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020
  30.   07.04.2020 r.   0050.30.2020 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

31.

23.04.2020 r. 

0050.31.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
  32.  24.04.2020 r.

0050.32.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020 rok

33.

29.04.2020 r 

0050.33.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

34.

04.05.2020 r.

0050.34.2020

wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Słubice

35.

04.05.2020 r.

0050.35.2020

upoważnienia do poświadczania kopii dokumentów przedłożonych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika Urzędu Gminy Słubice

36.

06.05.2020 r.

0050.36.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

37.

08.05.2020 r.

0050.37.2020

udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

38.

08.05.2020 r.

0050.38.2020 

kontroli prawidłowości obowiązków przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice w zakresie odbierania odpadów komunalnych

39.

11.05.2020 r.

0050.39.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice

40.

19.05.2020 r.

0050.40.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

41.

25.05.2020 r. 

0050.41.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

42.

27.05.2020 r.

0050.42.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

43.

27.05.2020 r.

0050.43.2020

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice

44.

27.05.2020 r.

0050.44.2020

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na "Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Słubice"

 45.

29.05.2020 r.  

 0050.45.2020

przedstawienia Raportu o stanie Gminy Słubice za 2019 rok, Raport o stanie Gminy Słubice za 2019 rok

 46.

28.05.2020 r.  

 0050.46.2020

centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Słubice 

 47.

28.05.2020 r.  

0050.47.2020  

wprowadzenia Regulaminu użytkowania pojazdów samochodowych i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie w Urzędzie Gminy Słubice

 48.

02.06.2020 r.  

0050.48.2020  

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice  

 49.

03.06.2020 r.  

0050.49.2020  

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020  

 50.

03.06.2020 r.  

0050.50.2020  

zmiany Zarządzenia Nr 0152/106/2009 Wójta Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie: zasad sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Słubice  

 51.

08.0.62020 r.

0050.51.2020  

upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Słubice do wykonywania czynności związanych z wyborami  

 52.

08.06.2020 r.

0050.52.2020

utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

53.

 10.06.2020 r. 

0050.53.2020

wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

54.

10.06.2020 r.

0050.54.2020

powołania Pełnomocnika Wójta ds. wyborów w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

55.

10.06.2020 r.

0050.55.2020

ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

56.

15.06.2020 r.

0050.56.2020

powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

57.

17.06.2020 r.

0050.57.2020

ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach, klauzula RODO

58.

 18.06.2020 r.

0050.58.2020

wyznaczenia przez Wójta osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

59.

22.06.2020 r.  

0050.59.2020

powołania komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski zywiołowej, które wystąpiły w czerwcu 2020 roku na terenie gminy Słubice

60.

24.06.2020 r.

0050.60.2020

ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

61.

25.06.2020 r.

0050.61.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

62.

 29.06.2020 r.

0050.62.2020

udzielenia upoważnienia do prowadzenia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnech w sprawach podatków i opłat regulowanych w Ordynacji Podatkowej, oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie wynikających z Ordynacji podatkowej, wydawania zaświadczeń o posiadanch gruntach rolnych na terenie Gminy Słubice, oraz przyjmowania faktur do zwrotu części podatku akcyzowego.

63.

29.06.2020 r.

0050.63.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Wladysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

64.

30.06.2020 r.

0050.64.2020

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Słubice

65.

30.06.2020 r.

0050.65.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Slubice na rok 2020

66.

03.07.2020 r.

0050.66.2020

zmiany Zarządzenia Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

67.

03.7.2020 r.

0050.67.2020

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.

68.

03.07.2020 r.

0050.68.2020

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

69.

06.07.2020 r.

0050.69.2020

zmieiające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

70.

07.07.2020 r.

0050.70.2020

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z poleceniem ich przetwarzania

71.

08.07.2020 r.

0050.71.2020

regulamin głosowania na kandydata na staowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

72.

10.07.2020 r.

0050.72.2020

zmiany zarządzenia Nr 0050.68.2020 Wójta Gminy Słubice z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

73.

10.07.2020 r.

0050.73.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

74.

13.07.2020 r.

0050.74.2020

zmiany zarządzenia Nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Słubice z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z poleceniem ich przetwarzania

75.

13.07.2020 r.

0050.75.2020

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice z 2020 r.

76.

14.07.2020 r.

0050.76.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

77.

17.07.2020 r.

0050.77.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

78.

21.07.2020 r.

0050.78.2020

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

79.

23.07.2020 r.

0050.79.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

80.

27.07.2020 r.

0050.80.2020

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

81.

27.07.2020 r.

0050.81.2020

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

82.

27.07.2020 r.

0050.82.2020

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

83.

27.07.2020 r.

0050.82.1.2020

określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Słubice

84.

28.07.2020 r.

0050.83.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

85.

29.07.2020 r.

0050.84.2020

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z poleceniem ich przetwarzania

86.

29.07.2020 r.

0050.85.2020

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z poleceniem ich przetwarzania

87.

29.07.2020 r.

0050.86.2020

kontroli prawidłowości realizacji obowiązków przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice

88.

29.07.2020 r.

0050.87.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

89.

 03.08.2020 r.

0050.88.2020

upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO dla Kierownika jednostki

90.

04.08.2020 r.

0050.89.2020

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Świniarach

91.

11.08.2020 r.

0050.90.2020

uchylenia Zarządzenia Nr 0050.78.2018 Wójta Gminy Słubice z dnia 12 października 2018 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) lub opiekunów wyznaczonych przez rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców (opiekunów prawnych) lub opiekunów wyznaczonych przez rodziców.

92.

12.08.2020 r.

0050.91.2020  

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020  

93.

17.08.2020 r.

0050.92.2020  

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

94.

17.08.2020 r.

0050.93.2020

ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Słubice

95.

19.08.2020 r.  

0050.94.2020  

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

96.

24.08.2020 r

0050.95.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach

97.

25.08.2020 r.

0050.96.2020

planu i szczególnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

98.

25.08.2020 r.

0050.97.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

99.

27.08.2020 r.  

0050.98.2020  

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na świadczenie usługi dostawa i sprzedaż ulgowych miesięcznych biletów imiennych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Słubice umożliwiających dowóz i odwóz uczniów ze szkół na zajęcia lekcyjne w dni nauki szkolnej w okresie roku szkolnego 2020/2021.

100.

31.08.2020 r.  

0050.99.2020  

wprowadzenia Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Słubice w roku szkolnym 2020/2021.  

101.

01.09.2020 r.

0050.100.2020

wprowadzenia Instrukcji higieny transportu gotowych posiłków z kuchni szkolnej oraz wprowadzenia obowiązku prowadzenia Rejestru mycia i dezynfekcji komory ładunkowej środka transportu

102.

01.09.2020 r.

0050.101.2020

Regulaminu korzystania z zaplecza oraz kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" w okresie stanu epidemii COVID-19

103.

07.09.2020 r.

0050.102.2020

wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

104.

08.09.2020 r.

0050.103.2020

wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Słubice

105.

09.09.2020 r.

0050.104.2020

procedury zachowania należytej staranności przez Gminę Słubice jako nabywcę towarów i usług celem zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT

106.

10.09.2020 r.

0050.105.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

107.

11.09.2020 r.

0050.106.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach

108.

16.09.2020 r.

0050.107.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

109.

17.09.2020 r.

0050.108.2020

powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania pt. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w 2021 roku".

110.

21.09.2020 r.

0050.109.2020

zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za 2019 rok

111.

24.09.2020 r.

0050.110.2020

powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

112.

29.09.2020 r.

0050.111.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej w Świniarach

113.

30.09.2020 r.

0050.112.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

114.

05.10.2020 r.

0050.113.2020

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słubice

115.

08.10.2020 r.  

0050.114.2020

wprowadzenia w Gminie Słubice procedury stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

116.

21.10.2020 r.

0050.115.2020

ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium o charakterze motywacyjnym Wójta Gminy Słubice

117.

29.10.2020 r.

0050.116.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

118.

03.11.2020 r.

0050.117.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

119.

03.11.2020 r.

0050.118.2020

udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat regulowanych w Ordynacji Podatkowej, oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z Ordynacji Podatkowej, wydawania zaświadczeń o posiadanych gruntach rolnych na terenie Gminy Słubice, oraz do przyjmowania faktur do zwrotu części podatku akcyzowego

120.

12.11.2020 r.

0050.119.2020

projektu uchwały budżetowej na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2021-2024

121.

16.11.2020 r.

0050.120.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

122.

17.11.2020 r.

0050.121.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Przedszkola Samorządowego w Słubicach

123.

20.11.2020 r.

0050.122.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

124.

23.11.2020 r.

0050.123.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

125.

24.11.2020 r.

0050.124.2020

w spawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

126.

26.11.2020 r.

0050.125.2020

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Słubice do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

127.

07.12.2020 r.

0050.126.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2020

128.

07.12.2020 r.

0050.127.2020

przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice metodą weryfikacji

129.

07.12.2020 r.

0050.128.2020

powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice i jednostek podległych w 2020 roku

130.

08.12.2020 r.

0050.129.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach

131.

09.12.2020 r.

0050.130.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Szkoły Podstawowej w Świniarach

132.

14.12.2020 r.

0050.131.2020

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Słubice

133.

14.12.2020 r.

0050.132.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i Szkoły Podstawowej w Świniarach

134.

21.12.2020 r.

0050.133.2020

w spawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania pt. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rurociągiem wody łączącym obiekt stacji z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Alfonsów w Gminie Słubice"

135.

21.12.2020 r.

0050.134.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

136.

22.12.2020 r.

0050.135.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice

137.

23.12.2020 r.

0050.136.2020

wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Słubice

138.

29.12.2020 r.

0050.137.2020

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

139.

29.12.2020 r.

0050.138.2020

ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy Słubice w dniu 31 grudnia 2020 roku

140.

29.12.2020 r.

0050.139.2020

określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzorów spisów zdawczo-odbiorczych i innych środków ewidencyjnych archiwum zakładowego

141.

31.12.2020 r.

0050.140.2020

zatwierdzenia Planu kontroli zarządczej na rok 2021 w Urzędzie Gminy Słubice oraz w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Słubice

 142.

31.12.2020 r.

0050.141.2020

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

143.

 31.12.2020 r.

0050.142.2020

rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

144.

31.12.2020 r.

0050.143.2020

zmiany Zarządzenia Nr 0152/44/2009 Wójta Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Słubice z późniejszymi zmianami

145.

31.12.2020 r.  

0050.144.2020  

ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

 146.

31.12.2020 r.

0050.145.2020

powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku

 147.

31.12.2020 r.

0050.146.2020

powołania komisji przetargowej do oceny i przedłożenia propozycji wyboru w przetargu nieograniczonym pt. "Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych"

 148.

31.12.2020 r.

0050.147.2020

powołania składu osobowego Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Słubice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

  149.

31.12.2020 r. 

0050.148.2020 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania pojazdów samochodowych i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie w Urzędzie Gminy Słubice

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skonieczna Marlena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-09 12:11:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-16 13:30:22
  • Liczba odsłon: 1412
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352141]

przewiń do góry