Rozdział IX

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów organów Gminy

 

§ 122

 

1.      Każdy ma prawo do uzyskania informacji publicznej, w tym o pracy Rady, jej komisji oraz organu wykonawczego.

2.      Informacje o terminie i miejscu odbywania posiedzeń rady, jej komisji wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

3.      Informacji o pracy Rady i jej komisji udzielają Przewodniczący Rady, jego zastępca oraz Przewodniczący Komisji w sprawach dotyczących zakresu działania Komisji.

4.      Informacji o pracy organu wykonawczego udziela Wójt lub wyznaczony przez Wójta pracownik urzędu w godzinach przyjęć interesantów.

5.      Informacji w zakresie zadań gminy wykonywanych przez jednostki organizacyjne udzielają kierownicy tych jednostek.

6.      Informacji udziela się na wniosek złożony ustnie lub pisemnie.

7.      Odmowa udzielenia informacji następuje w formie pisemnej.

8.      Prawo do informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

§ 123

 

1.    Mieszkańcom Gminy udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:

1)       protokoły z sesji,

2)       protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,

3)       rejestr uchwał Rady,

4)       rejestr wniosków i opinii komisji Rady,

5)       rejestr interpelacji i wniosków radnych.

2        Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

 

§ 124

 

1.      Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w komórce Urzędu Gminy zajmującej się obsługą Rady, a dokumenty z zakresu działania organu wykonawczego udostępniane są za zgodą organu przez wyznaczonych przez ten organ pracowników w godzinach przyjmowania interesantów.

2.      Dokumenty wymienione w § 124 ust. 1 są również dostępne w powszechnie dostępnych zbiorach danych.

 

§ 125

 

1.      Z dokumentów wymienionych § 124 ust. 1 mieszkańcy mogą   sporządzać notatki, odpisy, wyciągi lub kopie.

2.      Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

 

§ 126

 

1.      Mieszkańcy mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w § 125 ust. 1 oraz  odbitek kserograficznych.

2.      Czynności, o jakich mowa w ust. 1 są wykonywane odpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 127

 

Uprawnienia określone w §  123 – 126 nie znajdują zastosowania:

1)      w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję lub organ wykonawczy uchwały o wyłączeniu jawności,

2)      do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-02 10:16:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-02 10:16:17
  • Liczba odsłon: 1987
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352078]

przewiń do góry