Rozdział X

Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi w Urzędzie Gminy oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy

 

§ 128

 

1.      Wójt jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.

2.      Do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy Wójta właściwa jest Rada.

3.      Wynagrodzenie Wójta ustala Rada.

4.      Wynagrodzenie nowo wybranemu Wójtowi ustala Rada najpóźniej w ciągu miesiąca od wyboru Wójta.  

5.      Rada może, w drodze odrębnej uchwały, upoważnić Przewodniczącego Rady – w całości lub w części do podejmowania czynności, o których mowa w ust. 2.

 

 

 

 

§ 129

 

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i zakładach budżetowych są pracownikami samorządowymi.

 

§ 130

 

1.      Powołanie, jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Gminy, jest stosowane wobec Sekretarza i Skarbnika Gminy.

2.      Uchwały rady w sprawie odwołania Sekretarza i Skarbnika Gminy nie mogą być podjęte na Sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie.

3.      Przed podjęciem uchwały o odwołaniu, Rada jest obowiązana wysłuchać wyjaśnień osoby, której dotyczy wniosek o odwołanie.

4.      Postanowień ustępu 2 i 3 nie stosuje się w razie odwołania równoznacznego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

 

§ 131

 

Wójt wykonuje następujące czynności wobec pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych:

1)      nawiązuje stosunek pracy,

2)      ustala wynagrodzenie dla zatrudnianych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 132

 

Inne, niż wymienione w §§ 121, 129 i 130 osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-02 10:17:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-02 10:17:30
  • Liczba odsłon: 2069
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347703]

przewiń do góry