Lp.

Data wydania

Nr zarządzenia

w sprawie

  1

 7 stycznia 2014 r.  

0050.1.2014 

przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Słubice na 2014 rok  

  2 

 7 stycznia 2014 r.  

0050.2.2014 

przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok  

  3

23 stycznia 2014 r. 

0050.3.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku  

  4

27 stycznia 2014 r.  

0050.4.2014 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014   zał. 1 , zał. 2 , zał. 3

  5

28 stycznia 2014 r. 

0050.5.2014 

rozdziału środków na realizację zadań publicznych w wysokości określonej przez Radę Gminy Słubice na rok 2014  

  6

28 stycznia 2014 r. 

0050.6.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice 

  7

30 stycznia 2014 r. 

0050.7.2014 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2014 r.  

  8

24 lutego 2014 r.

0050.8.2014  

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach  

  9

24 lutego 2014 r.

0050.9.2014 

upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do załatwiania w imieniu Wójta Gminy Słubice określonych spraw oraz do podpisywania pism i dokumentów  

  10

24 lutego 2014 r. 

0050.10.2014

powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. pn. "Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice" 

  11

26 lutego 2014 r. 

0050.11.2014 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014  

  12

28 lutego 2014 r. 

0050.12.2014 

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z wprowadzaniem wniosków do centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej  

  13

11 marca 2014 r. 

0050.13.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Publicznego Gimnazjum w Słubicach 

  14

18 marca 2014 r.

0050.14.2014 

uchylenia Zarządzenia Nr 0152/42/2008 Wójta Gminy Słubice z dnia 15 września 2008 r. w sprawie prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

  15

24 marca 2014 r.

0050.15.2014 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

  16

26 marca 2014 r.

0050.16.2014 

przekazania sprawzdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013   

zał. nr 1 , zał. nr 2

  17

31 marca 2014 r.

0050.17.2014 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014 

  18

31 marca 2014 r.

0050.18.2014 

zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Słubice na rok szkolny 2014/2015

  19

10 kwietnia 2014 r.

0050.19.2014 

wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.    

  20

10 kwietnia 2014 r.   

0050.20.2014 

wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.    

  21

15 kwietnia 2014 r.   

0050.21.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach 

  22

23 kwietnia 2014 r.

0050.22.2014 

upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych z wyborami  

  23

29 kwietnia 2014 r.

0050.23.2014 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014 

zał. nr 1 , zał. nr 2 , zał. nr 3

  24

5 maja 2014 r.  

0050.24.2014 

powołania obwodowych komisji wyborczych  

  25

5 maja 2014 r.

0050.25.2014 

zmiany Zarządzenia Nr 0152/44/2009 Wójta Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Słubice, zmienionego Zarządzeniem Nr 0050/19/2012 Wójta Gminy Słubice z dnia 22 maja 2012 r. 

26 

13 maja 2014 r. 

0050.26.2014 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

27 

16 maja 2014 r. 

0050.27.2014 

powołania członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych na zadani u pn. "Adaptacja części pomieszczeń remizy OSP Łaziska dla potrzeb mieszkańców"  

28 

19 maja 2014 r. 

0050.28.2014 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014

zał. nr 1 , zał. nr 2 , zał. nr 3  

29 

22 maja 2014 r. 

0050.29.2014 

niedplatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice  

30 

22 maja 2014 r. 

0050.30.2014 

u poważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań dotyczących ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów w tym wydawania w tych sprawach decyzji  

31 

26 maja 2014 r. 

0050.31.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Slubice i Publicznego Gimnazjum w Słubicach 

32 

27 maja 2014 r. 

0050.32.2014 

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice  

33

2 czerwca 2014 r.

0050.33.2014

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014

zał. nr 1 , zał. nr 2

34 

6 czerwca 2014 r. 

0050.34.2014 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

35

9 czerwca 2014 r. 

0050.35.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  zał.

36 

12 czerwca 2014 r. 

0050.36.2014 

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice   zał.

37 

17 czerwca 2014 r. 

0050.37.2014 

upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do przyznawania Kart Dużej Rodziny 

38 

24 czerwca 2014 r. 

0050.38.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  

39 

26 czerwca 2014 

0050.39.2014 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

40 

27 czerwca 2014 

0050.40.2014 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014 zał. nr 1 , zał. nr 2 , zał. nr 3

 

41 

30 czerwca 2014 

0050.41. 2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice  

42

2 lipca 2014  

0050.42.2013 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach

43 

8 lipca 2014  

0050.43.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice  

44 

8 lipca 2014 

0050.44.2014 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

45

14 lipca 2014  

0050.45.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  

46 

14 lipca 2014  

0050.46.2014 

nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Słubice             załącznik

47

22 lipca 2014

0050.47.2014

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na  rok 2014 załącznik 1 , załącznik 2

48

28 lipca 2014

0050.48.2014

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014 załącznik 1 , załącznik 2 , załącznik 3

49

31 lipca 2014 

0050.49.2014 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014   załącznik

50

5 sierpnia 2014 

0050.50.2014

ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2014/2015

51

5 sierpnia 2014

0050.51.2014

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

52 

5 sierpnia 2014

0050.52.2014 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

53

5 sierpnia 2014 

0050.53.2014 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

54 

6 sierpnia 2014   

0050.54.2014 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 r.    załącznik

55

8 sierpnia 2014  

0050.55.2014 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

56

8 sierpnia 2014 

0050.56.2014 

powołania członków  komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

57

8 sierpnia 2014   

0050.57.2014

powołania członków  komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

58 

11 sierpnia 2014 

0050.58.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach 

59

27 sierpnia 2014 

0050.59.2014

ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słubicach   załącznik

60 

28 sierpnia 2014 

0050.60.2014

zwolnienia z realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach  

61

29 sierpnia 2014

0050.61.2014

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach 

62

9 września 2014

0050.62.2014 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

63

11 września 2014

0050.63.2014 

dokonania zmian w planie finansowych wydatków Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Publicznego Gimnazjum w Słubicach

64

15 września 2014 

0050.64.2014 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014  załącznik nr 1 załącznik nr 2 , załącznik nr 3

65

18 września 2014 

0050.65.2014

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko  urzędnicze  w  Urzędzie Gminy  Słubice

66

19 września 2014

0050.66.2014

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Publicznego Gimnazjum w Słubicach

67 

23 września 2014 

0050.67.2014 

zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Słubice na rok 2014  załącznik nr 1 załącznik nr 2 , załącznik nr 3

68

26 września 2014

0050.68.2014

wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

69

26 września 2014 

0050.69.2014 

dodatkowego obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Słubicach 

70

30 września 2014

0050.70.2014

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice 

71 

6 października 2014  

0050.71.2014

zmieniające  Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014 - załącznik 1 , załącznik 2 , załącznik 3

72

 21 października 2014

0050.72.2014

dokonania zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach i Szkoły Podstawowej im. 

Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach

73 

21 października 2014 

0050.73.2014

w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Słubice

74

23 października 2014

0050.74.2014

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014 - uzasadnienie, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

75

24 października 2014 

0050.75.2014 

upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych z wyborami.

76 

24 października 2014 

0050.76.2014

zmiany Zarządzenia Nr 0050/7/2012 Wójta Gminy Słubice z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, zmienionego Zarządzeniem Nr 0050/4/2013 Wójta Gminy Słubice z dnia 25 stycznia 2013 r.

77

24 października 2014 

0050.77.2014

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej w Świniarach

78 

24 października 2014 

0050.78.2014 

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

79

24 października 2014 

0050.79.2014

ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

80 

 13 listopada 2014 r.

0050.80.2014

powołania członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych na zadaniu pn. Wykonanie utwardzenia gruntu wraz z budową obiektów małej architektury na zadaniu "Galeria pod chmurką 81" 

81

14 listopada 2014 r. 

0050.81.2014 

projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2015-2024 , uchwała projekt WPF GS , uchwała Budżetowa Gminy na rok 2015 projekt , objaśnienia do WPF na lata 2015-2024 , uzasadnienie do budżetu na rok 2015 , dochody budżetu Gminy Słubice na rok 2015 , wydatki budżetu Gminy Słubice na rok 2015

82

18 listopada 2014 r.

0050.82.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku , załącznik nr 1

83

19 listopada 2014 r. 

0050.83.2014

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014 , załącznik nr 1

84 

21 listopada 2014 r. 

0050.84.2014

przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice metodą weryfikacji.  

85 

25 listopada 2014 r. 

0050.85.2014 

powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice  

86 

26 listopada 2014 r. 

0050.86.2014 

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014 , załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

87 

28 listopada 2014 r. 

0050.87.2014

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Publicznego Gimnazjum w Słubicach 

88

1 grudnia 2014 r.

0050.88.2014 

powołania zespołu spisowego w celu dokonywania protokólarnego spisu zniszczonych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych, materiałów oraz dokonywanie fizycznego zniszczenia spisywanych środków majątku będącego na stanie ewidencyjnym Urzędu Gminy Słubice.

89 

1 grudnia 2014 r. 

0050.89.2014 

powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice i jednostek podległych w 2014 roku. 

90 

4 grudnia 2014 r. 

0050.90.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach i Publicznego Gimnazjum w Słubicach  

91 

9 grudnia 2014 r. 

0050.91.2014  

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014 , załącznik nr 1 , załącznik nr 2  

92 

10 grudnia 2014 r. 

0050.92.2014 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , załącznik nr 1  

93

11 grudnia 2014 r. 

0050.93.2014 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

94         
11 grudnia 2014 r. 

0050.94.2014

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach,   załącznik nr 1

95

15 grudnia 2014 r.

  0050.95.2014

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014 , załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

96

15 grudnia 2014 r. 

  0050.96.2014

powołania członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych na zadaniu pn. " Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice ul. Mazowiecka, ul. Chojaki, ul. 10 Kwietnia". 

97

19 grudnia 2014 r.

  0050.97.2014

powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Słubice

98

23 grudnia 2014 r. 

   0050.98.2014

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Publicznego Gimnazjum
w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach
, załącznik nr 1  

99 

24 grudnia 2014 r. 

 0050.99.2014

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014 , załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3  

100 

29 grudnia 2014 r. 

0050.100.2014

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach 

101

31 grudnia 2014 r. 

 050.101.2014

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2014 , załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Przyłoga
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-03 11:36:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Gościniak Agata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-03 12:12:02
  • Liczba odsłon: 1958
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2347771]

przewiń do góry