L.P.

NAZWA AKTU PRAWNEGO

TREŚĆ PRZEPISU/W SPRAWIE

OPUBLIKOWANO W DZ.U. WOJ. MAZOW. (POZ.)

IMIENNY REJESTR GŁOSOWAŃ

  1.

Uchwała nr I.1.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2018 r. 

przyjęcia regulaminu wyboru przewodniczącego rady gminy 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania  

  2.

Uchwała nr I.2.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2018 r. 

  podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania    

  3.

Uchwała nr I.3.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2018 r. 

ustalenia liczby wiceprzewodniczących rad 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania   

  4.

Uchwała nr I.4.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2018 r. 

przyjęcia regulaminu wyboru wiceprzewodniczących rady 

  nie podlega publikacji

wyniki głosowania    

  5.

Uchwała nr I.5.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2018 r. 

  wyboru wiceprzewodniczących rady gminy

  nie podlega publikacji

wyniki głosowania    

  6.

Uchwała nr I.6.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2018 r. 

ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Słubice  

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania    

  7.

Uchwała nr I.7.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2018 r. 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słubice 

  nie podlega publikacji

wyniki głosowania 

  8.

Uchwała nr I.8.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2018 r. 

ustalenia liczby członków stałych komisji rady 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania   

  9.

  Uchwała nr I.9.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2018 r.

powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru jej przewodniczącego 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania   

  10.

Uchwała nr I.10.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2018 r. 

powołania Komisji Skarg, Petycji i Wniosków i wyboru jej przewodniczącego 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania   

  11.

Uchwała nr I.11.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2018 r. 

powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa i wyboru jej przewodniczącego 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania   

  12.

Uchwała nr I.12.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2018 r. 

powołania Komisji Planowania Gospodarczego, Infrastruktury, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budżetu i Finansów i wyboru jej przewodniczącego 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania    

  13.

  Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r.

  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3

nie podlega publikacji

wyniki głosowania  

  14.

Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. 

  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice

  opub. 12.12.2018, poz.12261

  wyniki głosowania 

  15.

  Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r.

  określenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Słubice na 2019 rok

opub. 12.12.2018, poz.12260 

  wyniki głosowania 

  16.

Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. 

obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice 

  opub. 12.12.2018, poz.12259

wyniki głosowania   

  17.

Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. 

opłaty targowej 

  opub. 12.12.2018, poz.12258

  wyniki głosowania 

  18.

Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku 

opub. 12.12.2018, poz.12257 

  wyniki głosowania 

  19.

Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. 

zmiany uchwały Nr XVIII.112.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

  opub. 12.12.2018, poz.1225

wyniki głosowania   

  20.

Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. 

  odpłatnego nabycia na rzecz gminy Słubice nieruchomości pow. 0,18 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Łaziska, gm. Słubice, do gminnego zasobu nieruchomości

nie podlega publikacji

  wyniki głosowania 

  21.

Uchwała nr IV.21.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2019-2024 , objaśnienia , Załącznik 1, Załącznik 2  

  nie podlega publikacji

wyniki głosowania  

  22.

Uchwała nr IV.22.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. 

uchwalenia Budżetu Gminy Słubice na rok 2019, uzasadnienie, Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4 , Załącznik 5, Załącznik 6 , Załącznik 7

opublikowano 23.01.2019 r. poz. 1132 

  wyniki głosowania

  23.

Uchwała nr IV.23.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, objaśnienie, Załącznik 1, Załącznik 2

  nie podlega publikacji

  wyniki głosowania

  24.

Uchwała nr IV.24.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2018, Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania  

  25.

Uchwała nr IV.25.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

opublikowano 31.12.2018 r., poz. 13383 

wyniki głosowania  

  26.

Uchwała nr IV.26.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w dożywianiu dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 

  opublikowano 31.12.2018 r., poz. 13384

  wyniki głosowania

  27.

Uchwała nr IV.27.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Załącznik 1 , Załącznik 2

  nie podlega publikacji

wyniki głosowania  

  28.

Uchwała nr IV.28.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. 

przyjęcia Ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Słubice na rok 2019 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania  

  29.

Uchwała nr IV.29.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Słubice na rok 2019

Załącznik 1 , Załącznik 2, Załącznik 3

  nie podlega publikacji

wyniki głosowania  

  30.

Uchwała nr IV.30.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. 

zmiany uchwały Nr VI.33.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wydawania kwartalnika "Słubicki Biuletyn Informacyjny" 

  nie podlega publikacji

  wyniki głosowania

31. 

Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2019 r. 

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2019   załącznik 1 , załącznik 2

nie podlega publikacji 

  wynik

    głosowania

 

32.

Uchwała nr V.32.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2019 r. 

nadania nazwy ulicy w Słubicach 

opublikowano 11.02.2019 r., poz. 1995 

wynik

   głosowania 

33. 

Uchwała nr V.33.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2019 r. 

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

opublikowano 11.02.2019 r., poz. 1996 

wynik

głosowania  

  34.

Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2019 r. 

Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  gminy Słubice , załącznik 1 , załącznik 2 , załącznik 3 , załącznik 4 , załącznik 5  

 

wynik

głosowania 

  35.

Uchwała nr V.35.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2019 r. 

zarządzenia  wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na  terenie gminy Słubice  

nie podlega publikacji 

  wynik

   głosowania

  36.

Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice , załącznik 1 , załącznik 2 , objaśnienie do WPF

nie podlega publikacji 

wynik głosowania 

  37.

Uchwała nr VI.37.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. 

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2019 , załącznik 1 , załącznik 2 , załącznik 3 , załącznik 4 , załącznik 5 

nie podlega publikacji 

wynik głosowania  

  38.

Uchwała nr VI.38.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. 

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Słubice na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki 

  nie podlega publikacji

wynik głosowania 

  39.

Uchwała nr VI.39.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. 

inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

opublikowano 13.03.2019 r.,
poz. 3399 

wynik głosowania 

  40.

Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. 

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słubice do realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Przedszkola Samorządowego w Słubicach 

  nie podlega publikacji

  wynik głosowania

  41.

  Uchwała nr VI.41.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie 

opublikowano 13.03.2019 r., poz. 3400 

wynik głosowania

 

  42.

Uchwała nr VI.42.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Słubice w przedmiocie projektów statutów sołectw 

opublikowano 13.03.2019 r., poz.3401 

wynik głosowania 

  43.

Uchwała nr VII.43.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

  zmiany Uchwały Nr IV.27.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

  nie podlega publikacji  

wynik głosowania 

  44.

Uchwała nr VII.44.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słubice i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku, oraz zmiany uchwały Nr XVI/111/2004 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Słubice

                                     opublikowano 06.05.2019 r., poz. 5879

  wynik głosowania

  45.

Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

  przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Słubice

                                      nie podlega publikacji

wynik głosowania 

                                     46.

Uchwała Nr VIII.46.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2019 r.

udzielenia Wójtowi Gminy Słubice wotum zaufania 

                                     nie podlega publikacji

                                     wynik głosowania

                                     47.

Uchwała Nr VIII.47.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 

                                     nie podlega publikacji

wynik głosowania 

                                     48.

Uchwała Nr VIII.48.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2019 r.

udzielenia Wójtowi Gminy Słubice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

nie podlega publikacji 

wynik głosowania 

                                     49.

Uchwała Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, objaśnienie, załącznik 1 , załącznik 2

nie podlega publikacji 

wynik głosowania 

                                     50.

Uchwała Nr VIII.50.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok , plan , pismo , uzasadnienie, załącznik 1 , załącznik 2 , załącznik 3 , załącznik 4 , załącznik 5

nie podlega publikacji 

                                      wynik głosowania

                                    

 

 

51.

Uchwała Nr VIII.51.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmiany Uchwały Nr IV.27.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

nie podlega publikacji 

wynik głosowania 

 

 

 

 

52. 

                                     Uchwała Nr VIII.52.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2019 r.

      powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego w Gostyninie

nie podlega publikacji 

wynik głosowania 

 

 

 

 

53. 

Uchwała Nr VIII.53.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmiany uchwały Nr XXXIX.226.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice 

                                     opublikowano 04.07.2019 r., poz.8253

wynik głosowania 

54. 

Uchwała nr IX.54.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Słubice na 2019 rok 

  nie podlega publikacji

wynik głosowania 

  55.

Uchwała nr IX.55.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice , Załącznik 1, Załącznik 2

  nie podlega publikacji  

wynik głosowania   

  56.

Uchwała nr IX.56.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok , Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4, Załącznik 5, Załącznik 6

  nie podlega publikacji

wynik głosowania   

  57.

  Uchwała nr IX.57.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r.

  dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Słubice za pomocą innego instrumentu płatniczego

                                    opublikowano 14.08.2019 r.

poz. 9844

wynik głosowania   

  58.

Uchwała nr IX.58.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

zmiany uchwały Nr IV.26.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w dożywianiu dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 

opublikowano 14.08.2019 r. 

poz. 9845 

wynik głosowania   

  59.

Uchwała nr IX.59.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  

opublikowano 14.08.2019 r.

poz. 9846 

  wynik głosowania 

  60.

Uchwała nr IX.60.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat 

opublikowano 14.08.2019 r.

poz. 9847 

wynik głosowania   

  61.

  Uchwała nr IX.61.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r.

  stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Słubicach 

opublikowano 14.08.2019 r.

poz. 9848 

wynik głosowania   

  62,

Uchwała nr IX.62.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu działki nr ewid. 604 w miejscowości Słubice  ,

Załącznik

  nie podlega publikacji  

wynik głosowania   

  63,

Uchwała nr IX.63.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu działki nr ewid. 912 w miejscowości Słubice  ,

Załącznik

    nie podlega publikacji

wynik głosowania   

  64,

Uchwała nr IX.64.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu działki nr ewid. 569/3 w miejscowości Słubice  ,

Załącznik

   nie podlega publikacji

  wynik głosowania 

  65,

Uchwała Nr X.65.2019 Rady Gminy Słubice  z dnia 29 października 2019 r.

zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Słubice, załącznik 1, załącznik 2

nie podlega publikacji 

wynik głosowania 

  66,

Uchwała Nr X.66.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 29 października 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019 , uzasadnienie, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3 , załącznik 4 , załącznik 5 , załącznik 6

nie podlega publikacji 

wynik głosowania

  67,

Uchwała Nr X.67.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 29 października 2019r. 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 

nie podlega publikacji 

wynik głosowania

  68,

Uchwała Nr X.68.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 29 października 2019r. 

zmiany Uchwały Nr IV.27.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, uzasadnienie

 nie podlega publikacji

wynik głosowania 

  69,

Uchwała Nr X.69.2019 Rady gminy Słubice z dnia 29 października 2019r. 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice 

opublikowano 07.11.2019 r. 

poz. 12535 

wynik głosowania

  70,

Uchwała Nr X.70.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 29 października 2019r. 

Rocznego programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 

nie podlega publikacji

wynik głosowania 

71.

Uchwała nr XI.71.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019  

zmiany Statutu Gminy Słubice  

  opublikowano 28.11.2019.,poz. 15026  

wynik głosowania 

72. 

Uchwała nr XI.72.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice       , załącznik 1 , załącznik 2

nie podlega publikacji  

w ynik głosowania  

73. 

Uchwała nr XI.73.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019  

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019 uzasadnienie, załącznik 1 , załącznik 2, załącznik 3 , załącznik 4, załącznik 5

nie podlega publikacji  

wynik głosowa nia   

74. 

Uchwała nr XI.74.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019  

uchylenia Uchwały Nr IX.54.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Słubice na 2019 r.  

nie podlega publikacji  

wynik głosowania 

75. 

Uchwała nr XI.75.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019  

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Słubice na 2020 rok.  

opublikowano 12.12.2019.,poz. 15027  

wynik głosowania   

76. 

Uchwała nr XI.76.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019  

obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice  

opublikowano 12.12.2019., poz. 15028  

wynik głosowania 

77. 

Uchwała nr XI.77.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019  

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice  

opublikowano 12.12.2019., poz. 15029  

wynik głosowania   

78. 

Uchwała nr XI.78.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019

opłaty targowej  

  opublikowano 12.12.2019.,poz. 15030  

wynik głosowania 

79. 

Uchwała nr XI.79.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019  

r egulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

                                                                 opublikowano 12.12.2019.,poz. 15031

wynik głosowania   

80. 

Uchwała nr XII.80.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019    

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, objaśnienie, załącznik 1, załącznik 2 

nie podlega publikacji

wyniki głosowania

81.

Uchwała nr XII.81.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019      

Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2020, uzasadnienie , załącznik 1,   załącznik 2 załącznik 3 załącznik 4 załącznik 5 ,   załącznik 6 załącznik 7

 

wyniki głosowani

82. 

Uchwała nr XII.82.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019        

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2019 , uzasadnienie , załącznik 1 , załącznik 2 , załącznik 3

nie podlega publikacji

wyniki głosowania

83. 

Uchwała nr XII.83.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019        

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Słubice na rok szkolny 2019/2020, uzasadnienie 

o publikowano 03.01.2020 r., poz.2

wyniki głosowania

84.

Uchwała nr XII.84.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019        

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok , załącznik 1 , załącznik 2

nie podlega publikacji

wyniki głosowania

85.

Uchwała nr XII.85.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019        

zmiany uchwały Nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słubice 

o publikowano 03.01.2020 r., poz.3

wyniki głosowania

86.

Uchwała nr XII.86.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019        

przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Gminy Słubice na rok 2020 

nie podlega publikacji

wyniki głosowania

87.

Uchwała nr XII.87.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019        

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Słubice na rok 2020

nie podlega publikacji

wyniki głosowania

88. 

Uchwała nr XII.88.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019        

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

o publikowano 03.01.2020 r., poz.4

wyniki głosowania

89. 

Uchwała nr XII.89.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019        

zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady 

o publikowano 03.01.2020 r., poz.5

wyniki głosowania

90.

Uchwała nr XIII.90.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020        

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Słubice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,utrzymaniem i ochrona dróg  

opublikowano 20.02.2020., poz.2405  

wyniki głosowania  

91.

Uchwała nr XIII.91.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020  

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wzór deklaracji, załącznik 2    

opublikowano 20.02.2020., poz.2406

wyniki głosowania    

92.

Uchwała nr XIII.92.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

opublikowano 20.02.2020., poz.2407  

wyniki głosowania    

93. 

Uchwała nr XIII.93.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020  

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  

opublikowano 18.02.2020., poz.2299

wyniki głosowania 

94. 

Uchwała nr XIII.94.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020  

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Słubice.

opublikowano 20.02.2020., poz.2408  

wyniki głosowania 

95. 

Uchwała nr XIII.95.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020  

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku.

nie podlega publikacji  

wyniki głosowania 

96. 

Uchwała nr XIII.96.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020  

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świniarach.  

nie podlega publikacji

wyniki głosowania 

97.

Uchwała nr XIII.97.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020  

negatywnego zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Kępa Wykowska.    

nie podlega publikacji

wyniki głosowania   

98.

Uchwała nr XIII.98.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020  

negatywnego zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Wyspy Białobrzeskie.  

nie podlega publikacji

wyniki głosowania    

99. 

Uchwała nr XIII.99.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020  

negatywnego zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Wyspy Zakrzewskie.  

nie podlega publikacji

wyniki głosowania  

100.

Uchwała Nr XIV.100.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 czerwca 2020 roku 

 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat  płocki, woj. Mazowieckie

 

 wyniki głosowania

101.  

 Uchwała Nr XIV.101.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 czerwca 2020 roku

zmiany Uchwały Nr XII.84.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

102.  

Uchwała Nr XIV.102.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 czerwca 2020 roku 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

nie podlega publikacji  

wyniki głosowania 

 103.

 Uchwała Nr XIV.103.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 czerwca 2020 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020. 

nie podlega publikacji  

wyniki głosowania 

104.  

 Uchwała Nr XIV.104.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 czerwca 2020 roku

udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 

 nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

 105.

Uchwała Nr XIV.105.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 czerwca 2020 roku 

zmiany uchwały Nr XI.78.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie opłaty targowej 

opublikowano 24.06.2020 r.,      poz.6927 

wyniki głosowania 

106.  

Uchwała Nr XIV.106.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 czerwca 2020 roku 

 zmiany uchwały Nr VI.39.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019r.  w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

opublikowano 24.06.2020 r.,   poz.6928

wyniki głosowania 

107.  

Uchwała Nr XIV.107.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 czerwca 2020 roku 

odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świniarach. 

nie podlega publikacji  

wyniki głosowania 

 108.

Uchwała Nr XIV.108.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 czerwca 2020 roku 

 odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku.

nie podlega publikacji  

wyniki głosowania 

109.  

 Uchwała Nr XIV.109.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 czerwca 2020 roku

odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świniarach. 

nie podlega publikacji  

wyniki głosowania 

110.  

Uchwała Nr XIV.110.2020
Rady Gminy Słubice
z dnia 16 czerwca 2020 roku 

odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku 

nie podlega publikacji  

wyniki głosowania 

111.  

Uchwała Nr XV.111.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 roku 

 udzielenie Wójtowi Gminy Słubice wotum zaufania

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania  

112.

Uchwała Nr XV.112.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 roku 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok 

 nie podlega publikacji

 wyniki głosowania

113.

Uchwała Nr XV.113.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 roku 

udzielenie Wójtowi Gminy Słubice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

nie podlega publikacji 

 wyniki głosowania

114.  

Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 roku 

zmiany Uchwały Nr XII.84.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

115.  

Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 roku 

przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Słubice 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

116.  

Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 roku 

 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 604 w miejscowości Słubice, załącznik 1, załączniki 2,3

opublikowano 23.06.2020., poz. 8289 

wyniki głosowania 

117.  

Uchwała Nr XV.117.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 roku 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 912 w miejscowości Słubice,  załącznik 1, załączniki 2,3

 opublikowano 23.06.2020., poz.8290

 wyniki głosowania

118.  

Uchwała Nr XV.118.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 roku 

 rozpatrzenie petycji dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 nie podlega publikacji

wyniki głosowania 

119.  

Uchwała Nr XV.119.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 roku 

udzielania pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

120.

Uchwała Nr XV.120.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice  

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

121.  

Uchwała Nr XV.121.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 czerwca 2020 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020. 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

122.  

Uchwała Nr XVI.122.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2020 roku  

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Słubice  

opublikowano    17.08.2020 r.,      poz. 8641  

wyniki głosowania  

123.

Uchwała Nr XVI.123.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2020 roku  

 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Słubice na rok szkolny 2020/2021

 opublikowano    17.08.2020 r.,      poz. 8642

wyniki głosowania 

124.  

 Uchwała Nr XVI.124.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2020 roku 

 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

opublikowano    17.08.2020 r.,      poz. 8643  

wyniki głosowania 

125.  

Uchwała Nr XVI.125.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 13 sierpnia 2020 roku  

 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice

 opublikowano    17.08.2020 r.,       poz. 8644

wyniki głosowania 

126.

Uchwała Nr XVII.126.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 roku   

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice  

nie podlega publikacji  

 wyniki głosowania

127.  

Uchwała Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 roku    

 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

nie podlega publikacji  

wyniki głosowania  

128.  

Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 roku    

zmiany uchwały Nr XIV.104.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 16 czerwca 2020 r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego  

nie podlega publikacji  

wyniki głosowania  

129.  

Uchwała Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 roku    

utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  

opublikowano 30.09.2020 r.,      poz. 9909 

wyniki głosowania  

130.  

Uchwała Nr XVII.130.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 23 września 2020 roku    

zmiany Uchwały Nr XII.84.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020  

nie podlega publikacji  

wyniki głosowania  

 131.

Uchwała Nr XVIII.131.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2020 roku 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice

 nie podlega publikacji  

 wyniki głosowania

132.  

 Uchwała Nr XVIII.132.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2020 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020  

 nie podlega publikacji  

 wyniki głosowania 

 133.

Uchwała Nr XVIII.133.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2020 roku  

zmiany Uchwały Nr XIL84.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok  

 nie podlega publikacji  

 wyniki głosowania

 134.

 Uchwała Nr XVIII.134.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2020 roku  

 Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2021

 nie podlega publikacji  

 wyniki głosowania

135.  

 Uchwała Nr XIX.135.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 5 listopada 2020 roku   

 odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słubice nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 234/8 o pow. 0,1557 ha
położonej w obrębie ewidencyjnym Słubice, gm. Słubice do
gminnego zasobu nieruchomości

 nie podlega publikacji   

wyniki głosowania 

136.  

 Uchwała Nr XIX.136.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 5 listopada 2020 roku

organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Słubice 

opublikowano 12.11.2020.,poz.11185  

wyniki głosowania 

137.  

 Uchwała Nr XX.137.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2020 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020  

nie podlega publikacji    

wyniki głosowania 

138.  

 Uchwała Nr XX.138.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2020 roku 

  zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 

wyniki głosowania 

 139.

Uchwała Nr XX.139.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2020 roku 

zmiany Uchwały Nr XII.84.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok
 

nie podlega publikacji  

wyniki głosowania 

140.  

Uchwała Nr XX.140.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2020 roku 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

opublikowano 7.12.2020., poz. 12149 

wyniki głosowania  

141.  

Uchwała Nr XX.141.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2020 roku 

 obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do
obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice

opublikowano 7.12.2020., poz. 12150 

wyniki głosowania  

 142.

Uchwała Nr XX.142.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2020 roku 

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie gminy Słubice

 opublikowano 7.12.2020., poz. 12151

wyniki głosowania 

 143.

 Uchwała Nr XX.143.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 27 listopada 2020 roku

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na terenie gminy Słubice na 2021 rok
 

opublikowano 7.12.2020., poz. 12152 

wyniki głosowania  

144.  

 Uchwała Nr XXI.144.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 roku 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice  

opinia RIO do WPF

Opinia RIO ws. prawidłowości planowanej kwoty długu

nie podlega publikacji  

 wyniki głosowania

145.

 Uchwała Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 roku 

 Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na 2021 rok

opinia RIO do Uchwały Budżetowej

Opinia RIO ws. prawidłowości planowanej kwoty długu

opublikowano 26.01.2021., poz. 641

 wyniki głosowania

146  

 Uchwała Nr XXI.146.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 roku  

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice 

nie podlega publikacji  

 wyniki głosowania

147.  

 Uchwała Nr XXI.147.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 roku  

 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020

 nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

148. 

 Uchwała Nr XXI.148.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 roku  

zmiany Uchwały Nr XII.84.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

 nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

149. 

 Uchwała Nr XXI.149.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 roku 

 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

nie podlega publikacji  

 wyniki głosowania

 150.

 Uchwała Nr XXI.150.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 roku 

przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Gminy Słubice na rok 2021 

 nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

 151.

 Uchwała Nr XXI.151.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 roku 

 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Słubice na rok 2021

nie podlega publikacji  

 wyniki głosowania

152. 

Uchwała Nr XXI.152.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 10 lutego 2021 roku  

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

nie podlega publikacji 

 wyniki głosowania

153. 

Uchwała Nr XXI.153.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 10 lutego 2021 roku   

 wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Słubice

opublikowano 16.02.2021., poz. 1307 

wyniki głosowania 

 154.

Uchwała Nr XXI.154.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 10 lutego 2021 roku   

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021 

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

 155.

Uchwała Nr XXI.155.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 10 lutego 2021 roku   

zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Słubice i zwrotu części tej opłaty 

 opublikowano 16.02.2021., poz. 1308

wyniki głosowania 

 156.

Uchwała Nr XXI.156.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 10 lutego 2021 roku   

 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

157. 

 Uchwała Nr XXI.157.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 10 lutego 2021 roku  

 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

nie podlega publikacji 

wyniki głosowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skonieczna Marlena
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-17 09:48:35
  • Liczba odsłon: 1793
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2140840]

przewiń do góry