Lp.


Data wydania


Nr zarządzenia


w sprawie

  1.


7 stycznia 2016 r. 


0050.1.2016 


przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Słubice na 2016 rok , Załącznik nr 1, Załącznik Nr 2

  2.


7 stycznia 2016 r.


0050.2.2016


przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok , Załącznik  

  3.


29 stycznia 2016 r. 


0050.3.2016


dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice  

4.


10 lutego 2016 r.


0050.4.2016 


sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Słubice wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

5.


11 lutego 2016 r. 


0050.5.2016 


rozdziału środków na realizację zadań publicznych w wysokości określonej przez Radę Gminy Słubice na rok 2016 

6.


11 lutego 2016 r.


0050.6.2016 


ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2016 r. 

  7.


15 lutego 2016 r.


0050.7.2016


utraty mocy Zarządzenia Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy Słubice z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach

8.


22 lutego 2016 r.


0050.8.2016 


wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, jako jednostki organizacyjnej Gminy Słubice właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 

9. 


1 marca 2016 r. 


0050.9.2016 


zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1,   Załącznik Nr 2,   Załącznik Nr 3

10. 


1 marca 2016 r.


0050.10.2016


wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6 , Załącznik Nr 7  

11. 


8 marca 2016 r. 


0050.11.2016 


powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. pn. "Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w m. Słubice w gminie Słubice" wraz z ustaleniem Regulaminu pracy tej komisji 

12. 


8 marca 2016 r.  


0050.12.2016 


zmiany Zarządzenia Nr 0152/52/2007 Wójta Gminy Słubice z dnia 16 października 2007 r., w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa 

13.


10 marca 2016 r. 


0050.13.2016 


udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 

14.


17 marca 2016 r. 


0050.14.2016 


przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015 , Załącznik

15.


17 marca 2016 r. 


0050.15.2016 


harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do Przedszkola Samorządowego w Słubicach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słubice 

16.


17 marca 2016 r. 


0050.16.2016 


harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjum na terenie Gminy 

17. 


25 marca 2016 r. 


0050.17.2016 


zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3

18.


29 marca 2016 r. 


0050.18.2016 


przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej 

19. 


30 marca 2016 r.  


0050.19.2016 


dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice 

20. 


31 marca 2016 r.  


0050.20.2016 


zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3

21.


6 kwietnia 2016 r. 


0050.21.2016 


zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2  

22. 


7 kwietnia 2016 r. 


0050.22.2016 


ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - Wsa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Słubice oraz jednostki organizacyjnej Gminy Słubice 

23. 


8 kwietnia 2016 r. 


0050.23.2016 


dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice 

24.


12 kwietnia 2016 r. 


0050.24.2016 


zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Słubice na rok szkolny 2016/2017 

25.


14 kwietnia 2016 r. 


0050.25.2016 


zmiany zarządzenia Nr 0050/85/2013 Wójta Gminy Słubice z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Słubice  

26.


28 kwietnia 2016 r. 


0050.26.2016 


zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3

27.


29 kwietnia 2016 r. 


0050.27.2016 


dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej w Świniarach 

28.


10 maja 2016 r. 


0050.28.2016 


zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3

29. 


11 maja 2016 r. 


0050.29.2016 


dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice  

30. 


17 maja 2016 r. 


0050.30.2016 


zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3

31.


3 czerwca 2016 r. 


0050.31.2016 


dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice  

32.


7 czerwca 2016 r. 


0050.32.2016 


zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3

33.


14 czerwca 2016 r. 


0050.33.2016 


dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice  

34.


20 czerwca 2016 r. 


0050.34.2016 


wyznaczenia terminu przeprowadzenia konsultacji projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słubice na lata 2016-2025" i czasu jej trwania  

35.


29 czerwca 2016 r. 


0050.35.2016 


dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice 

36. 


7 lipca 2016 r. 


0050.36.2016 


dokonania zmian w planie finansowych wydatków Urzędu Gminy Słubice i Publicznego Gimnazjum w Słubicach  

37. 


7 lipca 2016 r. 


0050.37.2016 


powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

38. 


8 lipca 2016 r.  


0050.38.2016 


zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , załącznik

39. 


21 lipca 2016 r. 


0050.39.2016 


zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2

40. 


25 lipca 2016 r. 


0050.40.2016 


dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  

41. 


25 lipca 2016 r. 


0050.41.2016 


powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

   42.
     25 lipca 2016 r.

   0050.42.2016

  ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2016/2017
  43.
    3 sierpnia 2016 r.

   0050.43.2016

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016, Załącznik
  44.

    4 sierpnia 2016 r.

   0050.44.2016
powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
  45.

    4 sierpnia 2016 r.

   0050.45.2016

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
  46.

    5 sierpnia 2016 r.

    0050.46.2016
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r., Załącznik 
  47.

    9 sierpnia 2016 r.

    0050.47.2016

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice, Załącznik Nr 1 , Załącznik nr 2 , Załącznik Nr 3
  48.

   10 sierpnia 2016 r.

    0050.48.2016

powołania członków komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
   49.

    25 sierpnia 2016 r.

    0050.49.2016
obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
   50.

    25 sierpnia 2016 r.

    0050.50.2016

obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach
   51.

    5 września 2016 r.

    0050.51.2016
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016, Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3
   52.
    9 września 2016 r. 

    0050.52.2016

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3
   53.
   12 września 2016 r.

    0050.53.2016
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej w Świniarach
   54.

   21 września 2016 r.

    0050.54.2016

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach
   55.

   21 września 2016 r.

    0050.55.2016

określenia stawek czynszu miesięcznego za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Słubice , Załącznik Nr 1 
   56.

   28 września 2016 r.

    0050.56.2016

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Publicznego Gimnazjum w Słubicach
   57a

   28 września 2016 r.
    0050.57a.2016

powołania Komitetu ds. rewitalizacji w Gminie Słubice
   57.

  11 października 2016 r.

    0050.57.2016

powołania członków komisji do odbioru wykonania robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 291101W (G1), nr dz. ewid. 67, 55, 29 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od kim 0+000 do km 0+984 o długości 0,984 km"
   58.

  14 października 2016 r.

    0050.58.2016
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
  59.

  17 października 2016 r.

    0050.59.2016

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 załącznik nr 1 , załącznik nr 2

  60.

  19 października 2016 r.

    0050.60.2016

kontroli prawidłowości realizacji obowiązków przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  61.
26 października 2016 r.
 0050.61.2016
powołania członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej, nr dz. ewid. 55 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+465 o długości 0,465 km” 
62.
27 października 2016 r.

0050.62.2016

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3
63.

28 października 2016 r.

0050.63.2016
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i Publicznego Gimnazjum w Słubicach
64.
31 października 2016 r.

0050.64.2016

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3
65.
14 listopada 2016 r.

0050.65.2016
projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2017-2024, Uzasadnienie, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7
66.

16 listopada 2016 r.

0050.66.2016
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Przedszkola Samorządowego w Słubicach i Publicznego Gimnazjum w Słubicach
67.
17 listopada 2016 r.

0050.67.2016

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3
68.
21 listopada 2016 r.

0050.68.2016
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej w Świniarach
69.
28 listopada 2016 r.

0050.69.2016

przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice metodą weryfikacji
70.
28 listopada 2016 r.

0050.70.2016

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
71.

30 listopada 2016 r.

0050.71.2016
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3
72.

1 grudnia 2016 r.

0050.72.2016
powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice i jednostek podległych w 2016 roku
73.

6 grudnia 2016 r.

0050.73.2016

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach
74.

7 grudnia 2016 r.

0050.74.2016

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2
75.

9 grudnia 2016 r.

0050.75.2016

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
76.

12 grudnia 2016 r.

0050.76.2016

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
77.

20 grudnia 2016 r.

0050.77.2016

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Przedszkola Samorządowego w Słubicach
78.

27 grudnia 2016 r.

0050.78.2016

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Publicznego Gimnazjum w Słubicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
79.

28 grudnia 2016 r.

0050.79.2016
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2016 , Załącznik Nr 1
80.

29 grudnia 2016 r.

0050.80.2016.
centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Słubice oraz jej jednostek budżetowych
81.
30 grudnia 2016 r.

0050.81.2016

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gościniak Agata
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-02 09:08:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Gościniak Agata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-21 12:18:39
  • Liczba odsłon: 1940
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352035]

przewiń do góry