Zapytanie ofertowe na  prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gm. Słubice,   Projekt umowy

 

Zapytanie ofertowe - dowóz uczniów do szkół,    Uzupełnienie zapytania ofertowego z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 

Wniosek o wycenę wartości zamówienia, Załącznik

 

Zapytanie ofertowe „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2020r.”.

 

Zapytanie ofertowe na „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Słubice”

 

Zapytanie ofertowe na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice  -  projekt umowy  

_____________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice w 2020 roku,   Program

 

Zapytanie ofertowe nr GO.041.1.2019 z dnia 20 września 2019 roku na zadanie pod nazwą "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice - 2019 r. ETAP II"  - wybór najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym ,   Opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowy Wzór umowy.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

______________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe nr PZ.041.11.2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. na zadanie pn.  „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice – 2019 r.”  - WYBÓR OFERTY

 

Unieważnienie zapytania ofertowego nr PZ.041.10.2019 - plik do pobrania

 

Zapytanie ofertowe nr PZ.041.10.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r., na zakup wraz z dostawą 24 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - plik do pobrania

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 20 maja 2019 r. na usługę odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Urzędu Gminy Słubice - plik do pobrania  - wybór oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice

 

Zapytanie ofertowe na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice , projekt umowy

 

 

Zapytanie ofertowe pn.  „Zakup, dostawa i ustawienie stołów i krzeseł w salach w obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska"  w ramach zadania: „Doposażenie sal w obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska”

 

Zapytanie ofertowe pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice-etap II"

 

Zapytanie ofertowe z dnia 1 marca 2018 r. na usługę odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Urzędu Gminy Słubice - plik do pobrania  - wybór oferty

 

Zapytanie ofertowe na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice - projekt umowy

 

Zapytanie ofertowe na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice - projekt umowy

 

Zapytanie ofertowe na zakup kostki brukowej, krawężników i obrzeży - wybór oferty

 

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

- w formie dotacji

- w formie pożyczki

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Słubice

 

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Słubice.

 

Zapytanie ofertowe na zakup kostki brukowej

 

Wybór oferty na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Odbudowa neogotyckiej kapliczki w miejscowosci Studzieniec"

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Odbudowa neogotyckiej kapliczki w miejscowości Studzieniec"

 

Informacja o podpisaniu   Umowy Partnerskiej do wspólnej realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj ą cego w celu osi ą gni ę cia zysku, do projektu w ramach Priorytetu 8 Działania8.3 eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

   

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu współfinansowanego w ramach PO IG 8.3 EINCLUSION   - treść ogłoszenia , umowa partnerstwa , regulamin

 

Dziecięca Akademia Przyszłości - zaproszenie do składania ofert; Słubice , Świniary

 

Wybór oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice"

 

Odpowiedź na zapytanie dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice".

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Słubice".

 

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko - ORLIK 2012"

Zapytanie ofertowe dot. tablic informacyjnych , wzór tablicy

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Odbudowa dróg gminnych: G5, G9, G30, G37, G38, G39, G42, G45, uszkodzonych w wyniku powodzi 2010 r. na terenie gminy Słubice" 

Wzór umowy

 

Informacja o dofinansowaniu zadania pn. "Budowa niezbędnych urządzeń ochrony środowiska, docelowego ukształtowania i rekultywacji końcowej składowiska odpadów komunalnych w Grabowcu gm. Słubice"

Zawiadomienie Wójta Gminy o zakończeniu prac rekultywacyjnych składowiska odpadów i źródłach finansowania

Zawiadomienie Wójta Gminy o zakończeniu prac rekultywacyjnych składowiska odpadów

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność gminy Słubice położonej w obrębie geodezyjnym Juliszew, gm. Słubice pow. płocki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 117 o powierzchni 1,8100 ha, objętej księgą wieczystą Nr 28619 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie.

 

Informacja o zamiarze sprzedaży zabudowanej budynkami biurowo - magazynowymi nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.8100 ha położonej, w woj. mazowieckim, powiat płocki, gmina Słubice, obręb Juliszew

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-19 09:41:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Skonieczna Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-09 12:37:27
  • Liczba odsłon: 88449
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352056]

przewiń do góry