Lp.

Data wydania

Nr zarządzenia

w sprawie

1.

2 stycznia 2018 r.

  0050.1.2018

przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Słubice na 2018 rok, Załącznik 1 , Załącznik 2

2.

2 stycznia 2018 r.

  0050.2.2018

przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok , Załącznik 1

3.

9 stycznia 2018 r.

  0050.3.2018

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Słubice a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

4.

17 stycznia 2018 r.

  0050.4.2018

rozdziału środków na realizację zadań publicznych w wysokości określonej przez Radę Gminy Słubice na rok 2018

5.

17 stycznia 2018 r.

  0050.5.2018

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Słubice w 2018 roku

6.

18 stycznia 2018 r.

  0050.5.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków w Urzędzie Gminy Słubice, Załącznik

7.

8 lutego 2018 r.

  0050.7.2018

powołania członków komisji dla rozpatrzenia ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. pn. "Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy i koszykówka w m. Słubice w gminie Słubice" wraz z ustaleniem Regulaminu pracy tej komisji.

8.

21 lutego 2018 r.

  0050.8.2018

upoważnienia zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Słubicach do wykonywania czynności materialno-technicznych, wydawania zaświadczeń oraz udostępniania danych w związku z realizacją obowiązków przypisanych organowi gminy.

9.

21 lutego 2018 r.

  0050.9.2018

upoważnienia podinspektora w Urzędzie Gminy Słubice do wykonywania czynności materialno-technicznych, wydawania zaświadczeń oraz udostępniania danych w związku z realizacją obowiązków przypisanych organowi gminy.

10.

28 lutego 2018 r.

  0050.10.2018

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice.

11.

28 lutego 2018 r.

  0050.11.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła Ii w Słubicach, Załącznik

12.

12 marca 2018 r.

  0050.12.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

13.

16 marca 2018 r.

  0050.13.2018

przymusowego doprowadzenia przez Policje do kwalifikacji wojskowej

14.

16 marca 2018 r.

  0050.14.2018

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na usługę odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Urzędu Gminy Słubice

15.

19 marca 2018 r.

  0050.15.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i Szkoły podstawowej w Świniarach , Załącznik

16.

20 marca 2018 r.

  0050.16.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4 , Załącznik 5

17.

26 marca 2018 r.

  0050.17.2018

przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017 , Załącznik 1 ,   Załącznik 2 , Załącznik 3

18.

30 marca 2018 r.

  0050.18.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

19.

5 kwietnia 2018 r.

  0050.19.2018

upoważnienia konserwatora w Urzędzie Gminy Słubice do reprezentowania Wójta Gminy Słubice w trakcie kontroli dotyczących korzystania z usług wodnych świadczonych przez Gminę Słubice

20.

6 kwietnia 2018 r.

  0050.20.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

21.

17 kwietnia 2018 r.

  0050.21.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Uzasadnienie, Załącznik

22.

23 kwietnia 2018 r.

  0050.22.2018

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości , Załącznik

23.

23 kwietnia 2018 r.

  0050.23.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Załącznik

24.

24 kwietnia 2018 r.

  0050.24.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018, Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3

25.

27 kwietnia 2018 r.

  0050.25.2018

określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

26.

27 kwietnia 2018 r.

  0050.26.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Załącznik

27.

7 maja 2018 r.

  0050.27.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Załącznik

28.

15 maja 2018 r.

  0050.28.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018, Załącznik 1 , Załącznik 2

29.

22 maja 2018 r.

  0050.29.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

30.

25 maja 2018 r.

  0050.30.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

31.

4 czerwca 2018 r.

  0050.31.2018

powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice - etap II

32.

7 czerwca 2018 r.

  0050.32.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

33.

12 czerwca 2018 r.

  0050.33.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3

34.

12 czerwca 2018 r.

  0050.34.2018

zmiany zarządzenia Nr 0452/10/2005 Wójta Gminy Słubice z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu, zmienionego zarządzeniem Nr 0050/18/2012 Wójta Gminy Słubice z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.

35.

14 czerwca 2018 r.

  0050.35.2018

udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji i informacji o przyznaniu świadczenia

36.

15 czerwca 2018 r.

  0050.36.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1 , Załącznik 2, Złącznik 3

37.

19 czerwca 2018 r.

  0050.37.2018

udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji i informacji o przyznaniu świadczenia

38.

19 czerwca 2018 r.

  0050.38.2018

udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji i informacji o przyznaniu świadczenia

39.

19 czerwca 2018 r.

  0050.39.2018

udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji i informacji o przyznaniu świadczenia

40.

20 czerwca 2018 r.

  0050.40.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach , Załącznik

41.

  26 czerwca 2018 r.
   0050.41.2018
kontroli prawidłowej realizacji obowiązków przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice w zakresie odbierania odpadów komunalnych

42.

  26 czerwca 2018 r.
   0050 42 2018
odwołania Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach z pełnionej funkcji

43.

  26 czerwca 2018 r.
   0050 43 2018
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Uzasadnienie , Załącznik 1 , Załącznik 2

44.

  29 czerwca 2018 r.
   0050.44.2018
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3

45.

  9 lipca 2018 r.
   0050.45 2018
wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Słubice

46.

  9 lipca 2018 r.
   0050.46.2018
powołania zespołu spisowego w celu dokonywania protokólarnego spisu zniszczonych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów oraz dokonywanie fizycznego zniszczenia spisywanych środków majątku będącego na stanie ewidencyjnym Urzędu Gminy Słubice

47.

  9 lipca 2018 r.
   0050.47.2018
powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice

48.

  19 lipca 2018 r.
   0050.48.2019
dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

49.

  19 lipca 2018 r.
  0050.49.2018
powołania członków komisji do rozpatrzenia ofert na "Zakup, dostawa i ustawienie stołów i krzeseł w salach w obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska" w ramach zadania: "Doposażenie sal w obiekcie istniejącym przy OSP Łaziska"

50.

  24 lipca 2018 r. 

  0050.50.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy na rok 2018 Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3

51.

  25 lipca 208 r.

  0050.51.2018

utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza (HNS) i określenia zasad jego funkcjonowania

52.

  27 lipca 2018 r.

  0050.52.2018

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n. "Przebudowa drogi gminnej nr 291115 G15 relacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice Grabowiec Słubice".

53.

  27 lipca 2018 r.

  0050.53.2018

wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Słubice

54.

  31 lipca 2018 r.

  0050.54.2018

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

55.

  6 sierpnia 2018 r.

  0050.55.2018

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słubice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r., Załącznik

56.

  6 sierpnia 2018 r.

  0050.56.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018, Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3

57.

  8 sierpnia 2018 r.

  0050.57.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1 , Załącznik 2

58.

  9 sierpnia 2018 r.

  0050.58.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik 1

59.

  13 sierpnia 2018 r.

  0059.59.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

60.

  14 sierpnia 2018 r.

  0050.60.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3 , Załącznik 4

61.

  20 sierpnia 2018 r.

  0050.61.2018

zmiany Zarządzenia Nr 0050/7/2012 Wójta Gminy Słubice z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

62.

  20 sierpnia 2018 r.

  0050.62.2018

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego gimnazjum w Słubicach

63.

  23 sierpnia 2018 r.

  0050.63.2018

udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Słubicach , Załącznik

64.

  28 sierpnia 2018 r.

  0050.64.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4

65.

 30 sierpnia 2018 r.

  0050.65.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku. Załącznik

66.

  14 września 2018 r.

  0050.66.2018

wyznaczenia na obszarze Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

67.

  14 września 2018 r.

  0050.67.2018

wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Słubice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

68.

  17 września 2018 r.

  0050.68.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach , Załącznik

69.

  26 września 2018 r.

  0050.68.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4

70.

  27 września 2018 r.

  0050.70.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

71.

  28 września 2018 r.

  0050.71.2018

powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

72.

  28 września 2018 r.

  0050.72.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4

73.

1 października 2018 r.

  0050.73.2018

ustalenia stawek za najem i dzierżawę mienia należącego do gminnego zasobu nieruchomości

74.

1 października 2018 r.

  0050.74.2018

upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych z wyborami

75.

4 października 2018 r.

  0050.75.2018

powołania członków komisji do odbioru wykonanych robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 291115W (G15) relacji Łaziska droga powiatowa nr 1459W Słubice-Grabowiec-Słubice".

76.

11 października 2018 r.

  0050.76.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018, Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3, Załącznik 4

77.

12 października 2018 r.

  0050.77.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Słubicach , Załącznik 1

78.

12 października 2018 r.

  0050.78.2018

ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) lub opiekunów wyznaczonych przez rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub środka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców (opiekunów prawnych) lub opiekunów wyznaczonych przez rodziców.

79.

18 października 2018 r.

  0050.79.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018, Załącznik 1 , Załącznik 2, Załącznik 3 , Załącznik 4

80.

19 października 2018 r.

  0050.80.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice i Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku , Załącznik 1

81.

22 października 2018 r.

  0050.81.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018, Załącznik

82.

24 października 2018 r.

  0050.82.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i Szkoły Podstawowej w Świniarach , Załącznik

83.

29 października 2018 r.

  0050.83.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1 , Załącznik 2, Załącznik 3

84.

2 listopada 2018 r.

  0050.84.2018 

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik

85.

14 listopada 2018 r.

  0050.85.2018

zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

86.

14 listopada 2018 r.

  0050.86.2018

projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2019-2024 , Objaśnienia do WPF , Uzasadnienie do budżetu, Załącznik do WPF , Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4 , Załącznik 5 , Załącznik 6 , Załącznik 7

87.

16 listopada 2018 r.

  0050.87.2018

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słubice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

88.

19 listopada 2018 r.

  0050.88.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej w Świniarach i Publicznego Gimnazjum w Słubicach , Załącznik

89.

26 listopada 2018 r.

  0050.89.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik

90.

26 listopada 2018 r.

  0050.90.2018

przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice metodą weryfikacji

91.

28 listopada 2018 r.

  0050.91.2018

powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Słubice i podległych jednostkach w 2018 roku.

92.

28 listopada 2018 r.

  0050.92.2018

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice , Załącznik

93.

29 listopada 2018 r.

  0050.93.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i Szkoły Podstawowej w Świniarach , Załącznik

94.

3 grudnia 2018 r.

  0050.94.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1 , Załącznik 2, Załącznik 3

95.

5 grudnia 2018 r.

  0050.95.2018

ustalenia regulaminu przekazania do korzystania-użyczenia radnym Rady Gminy Słubice służbowego sprzętu komputerowego

96.

6 grudnia 2018 r.

  0050.96.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Przedszkola Samorządowego w Słubicach i Publicznego gimnazjum w Słubicach, Załącznik

97.

  12 grudnia 2018 r.

  0050.97.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3

98.

  14 grudnia 2018 r.

  0050.98.2018

dokonania zmian  w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Szkoły Podstawowej w Świniarach, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Przedszkola Samorządowego w Słubicach i Publicznego Gimnazjum w Słubicach , Załącznik

99.

  20 grudnia 2018 r.

  0050.99.2018

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2018 , Załącznik

100.

  21 grudnia 2018 r.

  0050.100.2018

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n. "Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych"

101.

  21 grudnia 2018 r.

  0050.101.2018

dokonania zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Słubice , Załącznik