Rozdział VII

Zasady działania klubów radnych

 

§ 108

 

1.      Radni mogą tworzyć kluby radnych, określanych dalej jako „kluby” według kryteriów przez siebie przyjętych.

2.      Przynależność do klubów jest dobrowolna.

3.      W ramach klubów mogą funkcjonować koła radnych.

 

§ 109

 

1.      Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.

2.      Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3.    W zgłoszeniu podaje się:

1)    nazwę klubu,

2)    listę członków,

1)       imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4.    W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 110

 

1.     Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2.     Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

§ 111

 

1.      Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2.      Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

3.      Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej pięciu.

 

§ 112

 

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 

§ 113

 

1.      Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2.      Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3.      Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4.      Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

 

§ 114

 

1.      Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2.      Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

§ 115

 

Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

§ 116

 

Za udział w pracach klubu nie przysługuje dieta.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Przemyłska
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-02 10:12:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Przemyłska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-02 10:12:18
  • Liczba odsłon: 2005
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352179]

przewiń do góry